Fetva për 11 shtatorin
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Fetvaja e Sheik Humud bin Ukla ash-shuaibit për 11 shtatorin dhe për "viktimat e pafajshme"

P: Që në fillim, Sheik Hamud ibn`Abdullah ash-Shu`ajb, është fol shum për atë se qka ka ndodhë në amerik disa duke e përkrah dhe duke e beku të tjerët duke e kundërshtu dhe duke e gjyku atë. Qka është qëndrimi yt korrekt për këto dy mendime simbas mendimit tënd? Gjithashtu shpresojm që do të hyjsh në detalje në këtë qështje për shkak të kuriozitetit të saj.

Përgj: Falenderimi i qoftë Allahut Zotit të botëve, salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin që nuk ka ditë shkrim e as lexim, familjen e tij, shokët e tij dhe përmbi të gjithë që jetojnë simbas rrugës së tij deri në Ditën e Gjykimit.

Para se të përgjigjemi në pyetje ne duhet ta dimë se gjdo vendim që marrin shtetet jo-muslimane, Amerika, veqanarisht vendim të rrezikshëm që përfshin luft- mirret në bazë të votimeve ose votojn në shtëpin e reprzentuesve dhe senat, që reprezenton drejt për së drejti, mendimin e sakët të popullit që e reprezentojn- popullin e Amerikës- përmes reprezentuesve të tyre në Parlament. Duke u bazuar në këtë, secili Amerikan që voton për luft është sikurse luftëtar, ose më së paku përkrahës, siq do ta spjegojm më shumë.

Le të jetë e kuptueshme se udhëzuesi dhe vendimi i fundit në veprimin e Muslimanit ndaj Pabesimtarëve janë Libri i Allahut dhe Suneti i Pejgamberi të Tij Paqja dhe Shpëtimi qofshin mbi të; Dhe jo politikat ose fitimet personale. Dhe Kurani në veqanti e ka spjegu këtë qështje dhe e ka qartësu atë për shkak të rëndësis dh rezikut të saj. Kur i referohemi Kuranit ne bindemi se nuk e ka lënë askend në dyshim dhe as që ka lënë ndonjë vrimë në këtë qështje.

Të gjitha ajetet e llojlojshme që e diskutojn këtë qështje sjellin dy gjëra, ëmersisht Al Walaa`(dashuri dhe aleanc-afrim) dhe Al-Barra`ah (urrejtje dhe opozit-kundërshtim) , që vërteton faktin se Al Walaa dhe Al-Barra`ah janë shtylla të forta në Sheriatin Islamik, dhe një qështje për të cilën ulemat e kaluar dhe të tashmit kanë dhënë mendimin e tyre. Allahu jep vërejtje kundër asaj që ti Duash kafirat (pabesimtarët), të marrësh anën e tyre dhe të anosh kah ata:

“O besimtarë! Mos zini miq as jehuditë, e as të krishterët. Ata janë miq të njëri-tjetrit. E kush prej jush i miqëson ata, ai është prej tyre …”(Maide 51)

” O ju që besuat,… mos e zini mik armikun Tim dhe armikun tuaj, duke shprehur ndaj tyre dashuri …”(Mumtehinet 1)

Dhe Allahu thotë:”O besimtar! Mos merrni shokë të afërt prej mesit të armikut tuaj duke i qfaq dashuri të hapur atyre…”

Dhe Ai thotë në domosdoshmërin e refuzimit të pabesimtarëve ” Ju e keni shembullin më të mirë te Ibrahimi dhe te ata që ishin me të, kur i thanë popullit të vet: "Ne tërhiqemi prej jush dhe prej asaj që adhuroni, pos All-llahut, nuk besojnë tuajën, prandaj ndërmjet nesh e jush është e hapët armiqësia e urrejtja derisa ta besoni vetëm All-llahun Një!" (Mumtehinet 4) Dhe i Lartmadhëruari thotë:” Nuk gjen popull që e beson All-llahun dhe ditën e gjykimit, e ta dojë atë që e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, edhe sikur të jenë ata (kundërshtarët) prindërit e tyre, ose fëmijët e tyre …”(Muxhadale 22)

Dhe i Lartmadhëruari dhe I Falenderuari thotë:” Thuaj (o i dërguar): "Në qoftë se etërit tuaj, djemtë tuaj, vëllezërit tuaj, bashkëshortet tuaja, farefisi juaj, pasuria që e fituat, tregëtia që frikoheni se do të dështojë, vendbanimet me të cilat jeni të kënaqur, (të gjitha këto) janë më të dashura për ju se All-llahu, se i dërguari i Tij dhe se lufta për në rrugën e Tij, atëherë, pritni derisa All-llahu të sjellë vendimin e Tij. All-llahu nuk vë në rrugën e drejtë Fasiket (rrebelet,njerëzit e pandëgjueshëm) (Tevbe 24)”

Këto ajete dhe dhjet të tjera janë thënje të qarta për obligimin dhe nevojshmërin që të kundërvihen kafirat dhe që të urrehen ata, gjithashtu dhe që të refuzohen ata. Dhe unë nuk besoj se asnjë person me një dije sado të vogël të jete injorant ndaj kësaj.

Pasi që është thënë kjo, ti duhet ta dijsh se Amerika është Shtet i Kufrit që është plotësisht kundër Islamit dhe Muslimanëve. Në të vërtet e ka mbërri shkallën më të lart të arrogancës në form të sulmeve të hapta ndaj shumë popujve Musliman siq bëri në Sudan, Irak, Afganistan, Falestin, Libi, dhe të tjera, ku ajo-Amerika- e përkrahur nga aleatët e forcave të Kufrit siq janë Britania e madhe, Rusia dhe të tjerët duke i sulmu dhe duke u mundu që ti zhduk ata.Ngjajshëm Amerika po i dëbon Palestinezët prej shtëpive të tyre dhe duke i fut në shtëpia të tyre `vellezërit e Derrave dhe të Majmunëve` ; dhe paluhatshëm e ndihmon Shtetin kriminel të Zionistëve Jehudi, duke ju dhënë gjdo gjë që ju nevojitet në form të pasuris, armëve dhe të ushtrimeve. Pas gjitha këtyre gjërave si të mos konsiderohet Amerika armik i Popujve Musliman dhe që është në luft me ata?

Por, për arsye se ata e kanë mbërri shkallën më të lart të tiranis dhe të arrogancës; për arsye se e kanë pa rënien e Bashkimit Sovjetik përmes duarve të Muslimanëve në Afganistan, ata menduan se janë Super Fuqi mbi të cilën nuk ka fuqi. Fatkeqësisht, ata harruan se Allahu, I Lartmadhërishmi dhe I Fuqishmi, është më i Fortë se sa ata dhe mund ti zbus dhe ti shkatrroj ata.

Në anën tjetër, është fat i keq dhe e prekshme që të shohish shum koleg ulema që kanë preferu anën e mëshirës dhe të ndjenjave dhe e kanë harru ose nuk ia vënë veshin se qka po bënë ai Komb i Kufrit (Amerika) siq janë të vrarit, shkatrrimin dhe prishjen e shumicës së Vendeve Muslimane, dhe duke mos tregu mëshirë dhe butësi në atë.

Unë ndiej përgjegjësi përmbi vete që të ju kundërvihem disa thënjeve të pavërteta dhe mendimeve të gabuara ku disa nga kolegët e mi ulema po mbështetën në to për ta mbrojtur qëndrimin e tyre.

Gabimi i parë

Njërin prej tyre që e kamë ndëgju prej disave është, ”që ne kemi marrëveshje dhe kontrat ndërmjet neve dhe Amerikanëve dhe na obligon neve që ti përmbahemi asaj”

Përgjegjëja ime është nga dy kënde:

1. Personi thotë se kjo vepër përfundimisht është bërë nga Muslimanët, dhe deri tani, asnjë fakt i ligjëshëm nuk është sjellë që të tregohet se Muslimanët qëndrojn prapa këtij sulmi, ose që kanë qenë pjesmarrës në të, me që rast nuk mund të thuhet se Muslimanët e kanë thyer marrëveshjen. Pra pasi që ende duhet të vërtetohet se a e kemi bërë ne këtë vepër, dhe as që kemi marrë pjes në egzekutimin e saj, atëher si mund të jetë se ne e kemi thyer `Marrëveshjen`?
Natyrisht të shprehurit e urrejtjes për kafirat dhe të refuzuarit ndaj tyre nuk ka asgjë të bëjë me të thyerit e marrveshjes. Është diqka që Allahu na ka obligu neve në tekst të qart në Librin e Tij të Shenjët.

2. Edhe nëse e pranojm se ka marrveshje ndërmjet Muslimanëve dhe Amerikanëve, pse atëher Amerika nuk e mbajti anën e saj të marrveshjes?

Pse nuk e ka ndal agresionin dhe dëmtimin e shumë Muslimanëve?A nuk duhet të mbahet marrveshja nga të dy anët; dhe kurdo që ata nuk i përmbahen pjesës së tyre të marrveshjes, kontrata bëhet e pavlefshme dhe marrveshja thehet? Allahu i Madhërishëm thot:

E nëse ata thyejnë zotimet e tyre pas marrëveshjes, ofendojnë fenë tuaj, atëherë luftoni krerët e Kufrit…”(Tevbe 12)

Gabimi i dytë

Ata thonë që :”në mesin e viktimave ka pas civil të pafajshëm ”

Përgjegjeja për këtë është nga shum kënde:

1.Sa`ab bin Xhathama (qoft Allahu i kënaqur me atë) transmeton se Pejgamberi është pyet për njerzit në shtëpiat e Mushrikëve kur ti sulmojmë ata natën dhe grat dhe fëmijët e tyre mund të mbyten, ai tha:” ata janë prej tyre”

Pra, ky hadith tregon se gratë, fëmijët dhe të gjith ata që vrasja e të cilëve është e ndaluar që të mbyten kur jan të ndarë, është e lejuar që të mbyten kur jan të përzier me luftëtarët dhe nuk ka mundësi që të ndahen. Kjo është për arsye se e kan pyet Pejgamerin për sulmet e natës kur nuk është e mundëshme që të bëhet dallimi, dhe ai i lejoj ata për arsye se ” gjërat mund të lejohen kur jan të përziera ndërsa të ndalohen të qarta”.


2.Gjithashtu, komandantët Musliman gjdoher i kanë përdorë katapultat në luft kundër kafirave (lloj arme që është përdorë në të kaluarën ,për të depërtuar në vendet e fotifikuara të armikut-që shkatrron gjdo gjë me anë të peshës së saj) dhe është e ditur se Katapulta kur përdoret në luftë nuk e bënë dallimin ndërmjet luftëtarit dhe të tjerëve, prandaj mund të pësojnë disa prej të ashtu quajturve ””shpirta të pafajshëm””, por kjo është një praktik në mesin e Muslimanëve në luftrat e tyre.

Ibn al-Kudame (ra), ka thënë:”Dhe është e lejuar që të përdoret Katapulta për arsye se Pejgamberi (s.a.v.s.) e ka përdor Katapultën ndaj popullit të Ta`ifit, dhe Amer bin al-As e ka bërë të njëjtën ndaj popullit të Aleksandris (Al-Mugnij, vëllimi 10, faqe503).

Kudame ka thënë:” është e lejuar që të përdoret Katapulta kundër Kafirave edhe nëse fëmijët, grat dhe pleqët dhe monahët mbyten pa qëllim, sepse Nikajah (të bëhet qka e dobëson armikun) është e lejuar simbas ixhmas(konsensusit) të Ulemave.Ib Rushd ka thënë:”Nikajah është e lejuar simbas Ixhmas dhe ndaj të gjitha llojeve të mushrikve” (Al-Hashijah ala` Ar-raudh, vëll. 4, f.271)

Këtu është një pyetje që kam dëshirë që ti pyes ata që e përdorin fjalën ”Terrorrizëm” për atë se qka ka ndodh në Amerik, dhe unë kërkoj përgjegjejen e tyre.

Pyetja është: Kur Amerikanët sulmuan fabrikën e Barnave në Sudan, duke përdor aeroplanët dhe bombat, duke e shkatërru atë dhe duke i vrar të gjithë ata që kanë qenë aty, gjërat dhe laboratoret, si është quajt kjo? A nuk duhet të konsiderohet akti i sulmit të fabrikës së barnave nga Amerika si akt terrorrist? Si është e mundëshme që të konsiderohet vepër terrorriste ndaj atyre se qka i është bërë atyre ndërtesave(binakeve)?Pse gjdonjëri po e gjykon se qka i është bërë atyre ndërtesave në Amerik dhe ende nuk kemi ndëgju ndonjë gjykim për shkatrrimet që janë bërë nga Amerika në fabrikën Sudaneze ?

Unë nuk e shoh ndonjë dallim ndërmjet këtyre dy akteve, përveq që parat që jane përdorë për ta ndërtu fabrikën në udan janë të Muslimanëve dhe puntorët dhe udhëheqësit kanë qenë Musliman; Ku ndërtesat e shkatrruara në Amerik janë ndërtu me para të jo-Muslimanëve dhe viktimat kanë qenë jo-Musliman.

A është kjo që i ka bërë disa vëllezër që ta quajn atë që ndodhi në Amerik”Terrorrizëm”!! Ku në të njëjtën kohë as që e gjykuan se qka ndodhi në Sudan, e as që e quajten TERRORRIZËM?

E ngjajshme është edhe se qka po ju ndodh popullit të Libis që është bërë me qëllim dhe vdekje urie që po i bëhet popullit të Iraku plus sulme ditore; sanksione dhe sulme kundër Afganistanit, Popullit Musliman: të gjitha këto pse nuk quhen ”terrorrizëm”? Si mudë ti quajm ndryshe nëse jo terrorrizëm?

Përkundrazi duhet ti pyesim njerëzit, qka mendojnë me fjalën ”civil të pafajshëm”

Ata janë njërën prej tri kategorive:

Kategorija e parë:

Ata mund të jenë prej atyre që as që luftuan dhe as që e përkrahën vendin e tyre me veten e tyre , me pasurin e tyre ose me mendime ose me sugjerime ose me diq tjetër. Këtë grup nuk është e lejuar që të mbyten, me kusht që të ketë mundësi që të dallohen prej të tjerëve, por nëse janë të përzier ku nuk është e mundëshme që të dallohen, atëherë është e lejuar që të mbyten së bashku me të tjerët dhe ky lejim vlen edhe për pleqët, gratë, fëmijët ,të sëmurit, të pa aftit ose monahët e devotshëm nëse nuk mund të dallohen.

Ibn Kudame ka thënë:”Është e lejuar që të mbyten grat dhe fëmijët në sulmet e natës dhe të shkatrrohen ndërtesat dhe hendeqet përderisa të jetë qëllimi që mos ti mbytish ata veqanarisht; dhe është e lejuar që të mbytën shtazët e armikut në mënyr që të thehet armiku, për këtë nuk ka mendime të ndryshme nga ulemat. (Al-Mughnij, me koment të Sheriatit, 10/503)

Diqka të ngjajshme ai tha: “Është e lejuar që të sulmohet armiku natën. Ahmed Ibn Hanbeli ka thënë:`Nuk është problem me sulmet e natës, a nuk kan qenë të sulmuar Romakët natën? dhe ai tha:`Ne nuk e dijm askënd që nuk i pëlqejn sulmet e natës`.(Al-Mughnij,10/503)

Kategorija i dytë

Ose, ato (viktimat) mund të jenë prej atyre që nuk marrin pjesë në luft në mënyr direkte por i ndihmojn me pasuri ose me mendime, këta nuk mund të quhen ”të pafajshëm”, këta jan nga mesi i luftëtarëve dhe janë pjestar të forcës së armikut.

Ibn Abdi, Barr (ra), në Al-Istizkar ka thënë:”S`ka mospajtime në mesin e ulemave se kushdo që lufton prej grave ose pleqëve është e lejuar që të mbyten, ngjajshëm edhe fëmijët që jan të aftë për luft dhe luftojnë mund të mbyten. (Al-Istizkar vëll. 14, f. 74).Ngjajshëm transmeton Ibn Kudame se është e lejuar që të mbyten grat, fëmijët dhe pleqët nëse ju ndihmojn popullit të tyre. Ibn Abdi Barr ka thënë:”Se ata kan ixhma në baz të faktit se Pejgameri e ka mbyt Duraidin në luftën e Hunejnit për arsye se ka pas përvoj ushtarake dhe ka kontribu me mendimet e tija. Kushdo që është i ngajshëm prej pleqëve meriton të mbytet simbas të gjithë ulemave (At-Tamhid, vëll. 16 f.142).

Dhe Neveviu (ra) transmeton ixhma të ngjajshme (në Sharh Muslim në “Libri i Xhihadit”) që pleqët nga mesi i jo-Muslimanëve duhet të mbyten nëse kan dituri të strategjis së luftës.

Ibn Kasim thekson në Al-Hashijat që:” ata kan pas ixhman se rregulla për luftëtarin në Xhihad vlen edhe për strategun. Kjo ixhma është raportu nga Ibn Teimija, ai tregon nga Ibn Teimija që “se ata që i ndihmojn një grupi dhe ndihmusve të tyre konsiderohen pjes e atyre, qoft diqka për ose kundër tyre”.

Kategorija e tretë:

Ose mund të ketë Musliman, që nuk është e lejuar që të mbyten veqanarisht, Por nëse janë të përzier me të tjerët në atë mënyrë që duhet të mbyten që të gjithë, atëherë është e lejuar dhe ky rast njihet si 'Mas'alatut Tatarrus'(ku jo-Muslimanët i përdorin Muslimanët si mburoj kundër sulmit), që u fol më herët.

Dhe ata që shumë po belbëzojnë dhe po e përsërisin fjalën “ viktima të pafajshme“ janë nga ndikimi i Perendimit dhe mediave të tyre, ku shumë persona dhe pa vetëdije i përsërisin fjalët dhe shprehjet e armiqëve tonë, ku jan në kundërshtim të drejt për drejt me shprehjet e Sheriatit tonë.

Mos të harrojm se na është e lejuar të sillemi në të njëjtën mënyrë me jo-Muslimanët sikurse ata sillen me neve dhe kjo është përgjegjëje dhe fakt i qart për të gjithë ata që po i përsërisin fjalët “ viktima të pafajshme“.Se në fjalët e Allahut të Lartmadhërishem në përkthim thuhet:

“Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë masë sa jeni ndëshkuar ju”(Nahl 126) Dhe Ai tha:
... dhe kur agresioni i prek ata, ata i hakmirren, por shpërblimi i një të keqe është me një të keqe të barabart si ajo”

Gjthashtu thëniet e ulemave në lejushmërin e hakmarrjes:

Ibn Teimija ka thënë: “është e drejt e tyre që ti masakrojn. Pra është e drejt e tyre që ta bëjnë atë në shenjë hakmarrje dhe të shpaguhet e njëjta por mund të ia falin edhe pse sabri është më i mirë. Kjo është kur masakrimi nuk sjell ndonjë fitore në Xhihad, dhe nuk është për një tretman të njëjt (armiqësorë). Por kur të masakruarit e tyre do të sjell pranimin e besimit dhe si vrejteje kundër agresioneve të ardhshme , atëher në këtë rast (masakrimi ndaj jo-Muslimanëve) është pjes e Xhihadit të rekomendueshëm dhe ndëshkim për ata”.(Ibn Muflih në Alfuru' vëll.6 f.218)

Kushdo që thotë se janë “ viktima të pafajshme“ pa bërë dallim ndërmjet kategorive, atëherë duhet ta pranoj se po e akuzon Pejgamerin dhe sahabët dhe ata që vijn pas tyre se ata kan mbyt “ viktima të pafajshme“ pra simbas tyre! Sepse Pejgameri (sav) ka përdor Katapultat në luftën e tij kundër Taifit, dhe është natyra e Katapultës që të mos bëjë dallime.

Ngjajshëm Pejgameri (sav) i ka mbyt të gjithë ata që kan arritur pubertitetin prej Jehudive të Beni Kurejdha pa bërë dallim ndërmjet tyre.

Ibn hazm, në komentimin e hadithit që.”Beni Kurejdha kan parakalu para Pejgamerit (sav), dhe ai urdhëroi mbytjen e të gjith atyre që kan arritur pubertitetin (moshën madhore)”,ai tha: kjo është rregull e përgjithshme nga Pejgamerit (sav), pasi që ai nuk e la asnjë plakë, tregtar, bujk apo ndonjë person tjetër dhe kjo transmetohet nga Pejgamerit (sav) me ixhma të vërtetë (Al-Muhallaa vëll. 6 f. 299)

Ib Al-Kajim në 'Zaadul Ma'aad ka thënë:”është pjes e udhëzimit të tij (Pejgamerit s.a.v.) se kurdoherë që ka bërë marrveshje me disa njerz, pastaj ata e kan thyer marrveshjen ose disa prej tyre e kan thyer marrveshjen, dhe të tjerët i kan përkrah në atë dhe e kan pranuar atë; ai i ka luftu të gjithe dhe i ka konsideru sikurse që të gjith ta ken thyer marrveshjen. Sikurse që ai ka bërë me Beni Kurejdha dhe Benu Nadhira dhe Benu Kajnuka, sikurse që u sjell ndaj popullit të Mekës. Kjo është Sunet .(metod ndaj atyre që e thejn marrveshjen)

Ngjajshëm ai ka thënë:”Ibn Teimija me siguri i ka gjyku krishterërt e Mashrikut kur ju kan ndihmu armiqve të Muslimanëve kundër atyre, dhe i kan ndihmu ata me pasurit dhe me armët e tyre edhe pse nuk na kan luftu neve”

Ai i ka konsideroj ata se e kan thyer Marrveshjen sikurse që e kan bërë Kurejshitët në kohën e Pejgamerit (sav) duke ju ndihmuar Benu beker bin Vali në luft kundër atyre që kan qen aleat me Pejgamerin (sav)”.

Konkludim:Ne të gjithë e dim që perendimi jo-Musliman, dhe veqanarisht Amerika do ta zë këtë rast dhe do ta përodrë në të mirën e vetë dhe do të bëjë padrejtësi të freskëta ndaj Muslimanëve të Afganistanit dhe Palestinës, Qeqenis dhe vendeve tjera , kushdo vepërbërsir qofshin. Dhe do të mundohen që ta zhdukin Xhihadin dhe ata që marrin pjesë në të dhe kurr nuk do të kenë sukses; dhe këtë do ta bëjnë në emër se po e luftojn Terrorrizmin; dhe do të vazhdojn dhe do ti sulmojn vellezerit tan nga besimi pra popullin Musliman të Afganistanit të Qeverisur nga Talibanët, i vetmi popull që i ka dhën strehim Muxhahidinëve të vërtet dhe i ka ndihmu ata kur të gjith i kan refuzu dhe kurr nuk ju kan përkul popullit jo-Musliman të Perendimit.

Prandaj, është obligim që të ndihmohet ky Popull Islamik në Xhihad me gjdo gjë që kemi mundesi. Allahu i Lartmadhëruar ka thënë:

”Besimtarët, burra dhe gra janë ndihmus të njëri tjetërit”

Dhe Ai ka thënë:”Ndihmoni njëri tjetërin në vepra të mira dhe devotshmëri”

Është obligim që ata (Talibanët) të ndihmohen me pasuri, me veten tuaj dhe me mendime dhe me këshilla dhe përmes Mediave duke i mbrojt ata dhe nderin dhe pamjen publike të tyre; dhe nëpërmes duave që ata ta shkatrrojn armikun dhe që Allahu xh.sh. ti bëjë të paluhatshëm.

Dhe gjithashtu themi:”është obligim për mbi Muslimanët që ta ndihmojnë Qeverin e Talibanve gjthashtu është obligim edhe përmbi Qeverit Muslimane veqanarisht vendeve fqinje që ti ndihmojnë ata kundër Kufrit të Perendimit.

Dhe le ta din ata që dështojn që ti ndihmojn Talibanëve për atë se po luftohen për shkak të fes së tyre dhe për shkak se i kan ndihmu Muxhahidinët ndërsa të ndihmuarit e kafirave kundër atyre (Talibanëve) është lloj miqësije dhe përkrahje e Kafirave ku Allahu na ka tërhjek vrejtjen kundër asaj kur Ai ka thënë:

”Besimtar, mos e merrni armikun Tim dhe armikun tuaj për shok në të cilët ju shprehni dashuri”

Dhe Ai ka Thënë:”Besimtar,mos e merrni armikun Tim dhe tuajin për shok Mbrojtës”

Me siguri këto shtete do të shkruhen në histori se i kan tradhëtu vëllezerit e tyre dhe do të jet shënim i keqë në ata dhe në popullin e tyre përgjithmonë!

Ngjajshëm le ta kenë të ditur shtetet për rreth dhe shtetet fqinje se nëse refuzojn të ju ndihmojn vellezerve të vetë dhe lejojn që armiku ti sulmoj, se Allahu mund të ju kundërvihet me fatkeqësit e Tija natyrore dhe situata të tmerrshme, këtë si dënim ndaj atyre. Pejgameri (sav) ka thënë Muslimani është vëlla për Muslimanin, ai nuk e braktis ose nuk e tradhton atë.. dhe ai gjithashtu tha në hadithin Kudsi:”Allahu ka thënë”Kushdo që i lufton Shokët e Mije le të përgaditet për luft me Mua dhe Ai ka thënë”Kushdo që lejon që të poshtërsohet Muslimani dhe ka mundësi ti ndihmoj, Allahu do ta poshtërsoj para të gjitha krijesave në Ditën e Gjykimit (Imam Ahmedi) .Dhe ne dëshirojm që të ia përkujtojm Qeveris së Pakistanit se me lejimin e Amerikanëve, armiqve të Muslimanëve që ta përdorin vendin e tyre nuk është menquri dhe as përvojë politike asesi sepse do ti jep rast Amerikës që ti zbuloj fshehtësit e vendit të tyre dhe do të kenë të ditur vendet e fuqis nukleare të tyre me preciziteti dhe kjo është qka i ka tmerru Perendimin, dhe nga ajo rrjedh që Amerika ti jap rast Izraelit që ti sulmoj qendrat Nukleare të Pakistanit sikurse ia kanë bërë Irakut më herët.Dhe si është e mundëshme që Pakistani ti besoj Amerikës një armiku për të cilën iu është tërhjek vëmendja dhe i është tërhjek vëmendja! Unë vërtet mendoj se personalitetet e arsyeshme nuk do të lejojn këtë, duke mos i cekur Muslimanët e mirë që nuk do ta lejojn këtë dhe as që do të rrin duar lidhur dhe të shikojn të dorzuarit armiqëve të djeshëm.

Ne i lutemi Allahut që ta ndihmoj Fen e Tij dhe ta ngris Fjalën e Tij dhe ta ngrit Islamizmin dhe Muslimanët dhe Muxhahidinët dhe ta shkatrroj Amerikën dhe pasuesit e saj dhe ata që po ju ndihmojn atyre. Vërtet Ai e ka Fuqin dhe ka Mundësi të bëjë ashtu.

Ve-sallaahu ve-selam 'alaa Muhamed ve aalihi ve sahbihi ves-selam.

Sheik Abdullah Azemi ka thënë:”Vërtet është një vdekje, pra le të jet në rrugën e Allahut"