El-Vela vel-Berra
El-Vela vel-Berra

Miqësi / Armiqësi

Lënja pas dore e Akides El-Vela vel-Berra (aleanc me besimtarët dhe distancim nga pabesimtarët) e cila është njëra prej temeleve më të rëndësishme të fes, dhe faktori dallues ndërmjet besimtarëve dhe pabesimarëve.Teksti i Sheriatit e bënë të qart këtë Akide dhe sëbashku me atë është ixhmaja e Umetit, që të dy Selef dhe Khalef, për obligimin e saj.

"Vertet, ju e keni shembullin më të mirë ne Ibrahimi dhe ata që ishin me të, kur i thanë popullit të vet: "Vertet, Ne tërhiqemi prej jush dhe prej asaj që adhuroni, pos All-llahut, ne ju kemi refuzuar juve, dhe ka fillu ndërmjet nesh e jush armiqësi dhe urrejtje pergjithmon, derisa ta besoni vetëm All-llahun Një!"

Ibn Kethiri në Tefsirin e këtij Ajeti ka thënë: "Allahu (te`ala) ju thotë robëve të Tij besimtarë, të cilët Ai i ka urdhëru që ti luftojn pabesimtarët dhe të ju tregojn armiqësi, dhe të distancohen nga ata: "Vertet, ju e keni shembullin më të mirë ne Ibrahimi dhe ata që ishin me të" p.sh. pasuesit e tij që besuan me të "kur i thanë popullit të vetë: "Vertet, Ne tërhiqemi prej jush" p.sh. ne jemi distancuar nga ju "dhe prej asaj që adhuroni, pos All-llahut, ne ju kemi refuzuar juve" p.sh. fenë tuaj dhe rrugën tuaj "dhe ka fillu ndërmjet nesh e jush armiqësi dhe urrejtje pergjithmon" që don të thotë se që tani ka fillu armiqësi dhe urrejtje ndërmjet neve dhe juve përderisa ju të qëndroni në Kufër, pra ne gjdohere do të distancohemi nga ju dhe do të ju urrejm juve "derisa ta besoni vetëm All-llahun Një" p.sh. derisa ta bëni Tevhidin e Allahut, duke adhuruar Atë të vetmin pa i bërë shok Atij dhe ta braktisni adhurimin tuaj të shokëve dhe idhujve që e bëni s`bashku me Atë."

Dhe Ajetet që kanë të bëjnë me të obliguarit e aleances me besimtarët dhe distancimin prej Mushrikëve janë të shumta.Disa prej tyre jane:

Thënja e Tij (te`ala)

"Nuk gjen popull që e beson All-llahun dhe ditën e gjykimit, e ta dojë atë që e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij, edhe sikur të jenë ata (kundërshtarët) prindërit e tyre, ose bijët e tyre, ose vellezerit e tyre, ose te dashurit e tyre …"

Dhe Thënja e Tij (`ezava-xhel):

"O ju që besuat! Mos e zini mik armikun Tim dhe armikun tuaj, duke shprehur ndaj tyre dashuri..."

Dhe Ai (subhanehu) tha:

"O ju që besoni mos i merrni Jehudit dhe Krishterët për evlija (aleat, shokë, mbrojtës, ndihmues, etj) se ata janë evlija të njëri tjetrit. Dhe kush prej jush i merr ata për evlija ateher me siguri, ai është njeri prej tyre. Vërtetë All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin zullumqarë (politeist dhe keqbërës, të padrejtë)."

Dhe në Hadith të Pejgamberit (salallahu`alejhi ve-selem), ai thotë:

"Njëra prej lidhjeve më të forta të Imanit është besnikëria për hir të Allahut dhe armiqësia për hir të Allahut, dhe dashuria për hir të Allahut dhe urrejtja për hir të Allahu."

Dhe Ibn Abasi (radijallahu`anhuma) ka thënë: "Kushdo që ka dashuri për hir të Allahu dhe urren për hir të Allahut dhe ka miqësi për hir të Allahut dhe ka armiqësi për hir të Allahut, atëhere ai do ta arrij shkallën e Vilajetit (mbrojtjes, miqësis) të Allahut. Dhe një Musliman rob [i Allahut] asnjëher nuk ka për ta shijuar ëmbëlsin e Imanit, asnjëhere, edhe nëse ka shumë namaze dhe agjërime, përderisa të jetë i atill. Në të vërtet, shoqëria e shumicës së njerëzve është bazuar në punë të dunjas, dhe ajo nuk ju sjell dobi." [Transmetuar prej Ibn Xharirit.]

Dhe nga Alija (radijallahu`anhu) Marfu`an:

"Një njeri nuk i don njerëzit përveqse se ai do të ringjallet me ata."

Dhe Lajmëtari i Allahut (salallahu`alejhi ve-selem) ka thënë:

"Kërko afërsin e Allahut duke i urrejtur njerëzit e mosnënshtrueshmëris, dhe takoj ata me fytyra të ashpëra. Dhe kërko kënaqësin e Allahut duke qenë i hidhëruar në ta, dhe kërko afërsin e Allahut duke qëndru shumë larg prej tyre."

Dhe Isa (alejhis-selam) ka thënë:

"Kërko dashurin e Allahut duke urrejtur njerëzit e mosnënshtrueshmëris, dhe kërko afërsin e Allahut duke qëndru larg tyre, dhe kërko kënaqësin e Allahut duke qenë i hidhëruar me ata."

Dhe nga A`isha (radijallahu`anha) që Lajmëtari i Allahut (salallahu`alejhi ve-selem) ka thënë:

"Kushdo që kërkon kënaqësin e Allahut duke i hidhëruar njerëzit, Allahu do të jetë i kënaqur me të dhe Ai do të bëjë të kënaqur njerëzit me të, dhe kushdo që kërkon kënaqësin e njerëzve duke e hidhëru Allahun, Allahu do të jetë i hidhëruar me të dhe Ai do ti bëjë njerezit qe te hidhërohen me të." [Transmetuar prej Ibn Hiban në Sahihun e tij.]

Dhe nga Samurah ibn Xhundub, që ka thënë: "Lajmëtari i Allahut (salallahu`alejhi ve-selem) ka thënë:

"Kushdo që shoqërohet ngusht me Mushrikun ose jeton me të, atëhere ai është sikurse ai."
Dhe Pejgamberi i Allahut (salallahu`alejhi ve-selem) pranoi besën prej disa shokëve të tij që:

"Zjarri juaj nuk duhet të jetë i dukshëm nga ai i tyre, përveq në rastë lufte kundër tyre."

Dhe Allahu (subhanehu ve-te`ala) i ka dallu Kafirët prej besimtarëve dhe besimtarët prej Kafirave në Thënien e Tij (te`ala):

"Dhe ata që nuk besojn janë aleat të njëri tjetrit."

Dhe Ai tha:

"Besimtaret, burra dhe gra, janë evlija (aleat, ndihmues, shok, mbrojtës) të njëri tjetrit."

Shaikh Muhammad ibn Salih al-'Uthajmin në lidhje me këtë qështje ka thënë: "Al-Muvalah (miqësi e dyanshme) me Kafirat, duke pas dashuri për ta, duke ju ndihmu atyre, ose ti marrish ata si këshilltar dhe konsulanta, është Haram dhe e ndaluar nga teksti i Kuranit të Shenjët. Allahu (te`ala) ka thënë:


"Nuk gjen popull që e beson All-llahun dhe ditën e gjykimit, e ta dojë atë që e kundërshton All-llahun dhe të dërguarin e Tij..."


Dhe Ai (te`ala) ka thënë:


"O ju që keni besuar! Mos i merrni për Evlija (mbrojtës dhe ndihmues) ata që e marrin fenë tuaj si përqeshje dhe argëtim nga mesi i atyre që kanë pranu shpalljet para jush (p.sh. Jehudit dhe Krishterët), dhe as prej kafirave (tjer), dhe kini frik Allahun nëse jeni besimtarë të vërtet."


Dhe Ai (te`ala) tha:


"O ju që besoni mos i merrni Jehudit dhe Krishterët për evlija (aleat, shokë, mbrojtës, ndihmues, etj) se ata janë evlija të njëri tjetrit. Dhe kush prej jush i merr ata për evlija ateher me siguri, ai është njeri prej tyre. Vërtetë All-llahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin zullumqarë (politeist dhe keqbërës, të padrejtë)."


"O ju që keni besuar! Mos i merrni si Bitanah (këshillues,konsultues, mbrojtës,ndihmues, shok) ata që janë jasht fesë suaj (idhujtarët, Jehudit, Krishterët, munafikët etj.), se ata do të mundohen sa të kenë mundësi që të ju korruptojn."


Dhe Ai na informoi se nëse besimtarët nuk janë Evlija të njëri tjetrit, dhe nëse Kafirat nuk janë Evlija të njëri tjetrit, dhe nëse që të dy grupet nuk dallohen ndërmjet veti, atëhere do të bëhet Fitne (turbullina, mosbesim, shirk) në tokë dhe korruptim i madhë.Dhe asnjëhere nuk i takon asnjë besimtari që të ketë bes dhe siguri në atë që nuk është besimtar, pamarr parasysh se sa dashuri dhe sinqeritet të madhë ai (pabesimtari) mund të tregoj, se vërtet Allahu (te`ala) në lidhje me ta thotë:


"Ata dëshirojn që ju ta refuzoni Besimin sikurse që ata e refuzuan Besimin, dhe që ju të gjithë të bëheni të barabart (sikurse njëri tjetri)."


Dhe Ai (subhanehu) i thotë Pejgamberit të Tij:


"Kurr Jehudit dhe as Krishterët nuk do të jenë të kënaqur me ty derisa ti ta pasosh fenë e tyre."


Dhe është Vaxhib (obligim) mbi besimtarin që ti mbështetet Allahut dhe të kërkoj fuqi nga Ai në lidhje me zbatimin e Ligjit të Tij, dhe mos të ketë frikën e fajit të fajësuesit, dhe mos të ketë frik armiqët e tij, se Allahu (te`ala) ka thënë:


"është vetëm Shejtani që të sugjeron ty që të kesh frik prej Evlijave (aleatët, p.sh. mushrikët dhe kafirat armiq) të tij, pra mos ke frik ata, por ke frik Mua, nëse je besimtar i vërtet."


Dhe Ai (te`ala) tha:


"Dhe ti shehë ata që në zemrat e tyre kanë sëmundje (të munafikllëkit) nguten që ti miqsojn ata: "Ne kemi frik se mos po na bie ndonjë e keqe." Ndoshta Allahu do të sjell fitore ose vendim sipas Dëshirës së Tij. Atehere ata do të dëshprohen për atë që e kanë mbajtur fsheht në vetën e tyre."


Dhe Ai (subhanehu) tha:


"O ju që keni besu! Vërtet, Mushrikët janë Nexhas (flliqti). Pra mos i lejoni ata që ti afrohen al-Masxhid al-Haram pas këtij viti.Dhe nëse ju keni frik varfërin, Allahu do të ju pasuroi juve nëse Ai dëshiron, prej begative të Tij.Me siguri, Allahu është i Gjithdijshmi, Përher i Menqur."


Dhe Ibnul-Kajimi (rrahimahullah) ka thënë: "Ai (subhanehu) ka gjykuar- dhe askush nuk është më i mirë se sa Ai në gjykim- se kushdo që miqësohet me Jehudi dhe Krishter, atëhere ai është njëri prej tyre:


"Dhe kush prej jush i merr ata për evlija ateher me siguri, ai është njeri prej tyre."
Prandaj nëse Evlijaja i tyre është prej tyre sipas tekstit të Kuranit, atëhere ata bien nën të njëjtin Hukm (rregull, gjykim) sikurse ata."


Dhe Ibn Abasi ka thënë: "Mos u lidh me ta me dashuri dhe fjal të mira."
Dhe Shaikhul-Islam Ibn Tajmijah ka thënë: "Nuk ka besimtar që e don Kafirin.Kushdo që e don Kafirin nuk është besimtar."


Dhe Shaikh Hamd ibn 'Atik ka thënë: "Kurani dhe Suneti vërteton se nëse Muslimani qfaq miqësi ndaj njerëzve të Shirkut, dhe nënshtrueshmëri dhe ndëgjueshmëri, atëhere ai e ka lëshu fenë e tij."


Dhe Ibn Hazimi ka thënë: "Qka është korrekte është thënia e Tij (te`ala): "Dhe kush prej jush i merr ata për evlija atëher me siguri, ai është njeri prej tyre" ka saktësish atë domethënie, p.sh. që ai nuk është asgjë tjetër përveq se Kafir prej mesit të përgjithshëm të Kafirave.Dhe ky është realitet qe s`ka dy Musliman që nuk pajtohen me këtë.


Metë gjitha këto tekste dhe thëniet e Ulemave, të qarta dhe të padyshimta, ndërsa ti do të jesh i habitur ndaj njerëzve [sot] që ia mveshin veten islamit, ende e luftoj këtë Akide me gjuhët dhe lapsat e tyre, Allahu na udhëzoft neve dhe ata për në Rrugën e Tij të Drejt.


Pra ka në mesin e tyre të atill që e shohin Akiden e el-velas vel-Berras si ekstremizëm dhe jobashkohore, gjë e se kaluarës që nuk është më e përdorshme në këtë kohë të përparimit dhe civilizimit dhe të zemërgjerësis!


Dhe prej tyre ka të atill që e shohin si trashëgimi e kaluar e armiqësis dhe të dhunës që është e papranueshme për civilizimin e njerëzve të sotshëm!
Dhe ne nuk kemi dyshim se kushdo që e thotë këtë është Kafir, sipas ixhmas së njerëzve të dituris.


Gjithashtu, ka të atill që pohojn se Islami nuk dallon nga fetë tjera ose nga pasuesit tjer, dhe nuk ka asgjë në të që na jep me kuptu për armiqësi dhe urrejtje ndaj Kafirave, por përkundrazi bënë nxitje për dashuri dhe butësi ndaj tyre! Allahu i Lartësuar qoft pamas larg asaj se qka ata thonë!


Pra, O ju njerz, nga e keni marrë këtë bised tuajën? Dhe prej qfar burimi e keni mësuar Akiden tuaj? Unë ju pyeti juve pash Allahun, si do të dilni përball Allahut (azza va-xhel) kur e keni lavdëruar një gënjeshtër të shpikur, dhe keni ikur nga ajo që do të ju shpëtoj juve?
Ne lusimi Allahun për siguri, për neve dhe per juve.Pra publikone pendimin tuaj para se të zbret Dënimi i Allahut dhe ashpërsia e Dënimit të Tij, dhe para se njerëzit e Zjarrit të Xhehenemit të hudhën në të, duke thënë:


"O, po ti ishim nënshtruar Allahut dhe ti ishim nënshtruar Lajmëtarit.Zoti jonë! Vërtet, ne ju nënshtruam liderve tanë dhe paris, dhe ata na devijuan neve prej rrugës (së Drejt)"


Prandaj, O ju njerëz, nëse Allahu e ka bërë të qart armiqësin dhe urrejtjen ndaj Kafirave, fshehurazi dhe haptazi, atëhere qka është arsyeja juaj kur ju po i përdorni këto llojë thëniesh?
Në të vërtet, shokët e Lajmëtarit të Allahut (salallahu 'alajhi ve-selem) e kanë pas zakon që ti urrejn këndo që Allahu dhe Lajmëtari i Tij e kanë urrejtur, dhe ata kishin për ti kundërshtuar ata dhe kishin për tu treguar atyre armiqësin më të madhe, sikurse që i keni par nga ajo që i kemi cekur nga transmetimet.


Dhe Abu-Darda (radijallahu`anhu) ka thënë: "Ne i përshendetnim me dorë njerëzit (p.sh. Kafirat), por ende zemrat tona i mallkojn ata."


Dhe në këtë është fakti vendimtar në lidhje me obligimin e armiqësis dhe urrejtjes ndaj Kafirave, edhe nëse ai është Mu`ahid (p.sh. nën marrveshje) dhe e paguan Xhizjen.


Dhe Hadithi që e cekë: "Kur ta takoni Jehudin dhe Krishterin në rrugë, detyroje të shkoj në skaj të saj," dhe marrjen e Xhizjes nga duart e tyre duke qenë ata të përulur, dhe ndalimi për ata që të mos qfaqin fenë e tyre haptazi, dhe kufizime [tjera] mbi ta, është një fakt vendimtar për obligimin që të tregohet armiqësi ndaj tyre dhe mos të respektohen ose mos të nderohen ata, dhe shumë më pak që të mos tregohet ndaj tyre besnikëri dhe dashuri.
Dhe Allahu është udhëzues për në Rrugën e Drejt.

e përkthyer nga autori: Hamad ar-Rajis

burimi: islamicawekning.com