Fetva për regjimin e Arabis Saudite
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Fetva për regjimin e Arabis Saudite

Sheik Abu Basir Mustafa Halimah

Pyetje

Unë mendoj se nuk është fshehtësi për juve se qka ka ndodh dhe qka po ndodh në gadishullin arabik nën sundimin Saud...Nëse dëshiron-Allahu ju ruajt –mund ti orientoni rinin se qka është obligim për ata që të bëjnë, pasi që qeveria ka fillu ti vejë në shënjestër njerzit e imanit dhe të Xhihadit, ose duke i burgosur ata apo duke i mbyt , dhe qka i ndodhi Shaik Jusuf al-Ujejri nuk është shumë larg prej neve. Pra grupa e rinis ka vendos që të bëjë hakmarrje se qka ka bërë dhe qka do të bëjë regjimi Saudit.Pra disa prej tyre kanë fillu që të blejnë armë.Dhe grupa tjetër e rinis ka frik se do të përsëritet edhe në Gadushillin Arabik ajo që ka ndodh në Algjeri, por në të njëjtën kohë po shohin se Fitne dhe vrasje të mëdha do të ndodhin, veqanërisht nëse Regjimi Saudit do të filloj që ti kufizoj njerzit e dituris dhe të Xhihadit. Prandaj mendimi i tyre është se më e nevojshme është që të blehën armët, prej bombës së dorës deri te eksplozivi, dhe të ushtrojn me ato në mënyrë që ta mbrojn vetvetën dhe familjet e tyre në rast të luftës civile apo revulucioni apo diq të ngjajshme.

Kjo rini në mesin e tyre ka të atill që ju përgjigjen pytjeve të tyre dhe merakosjeve të tyre-Ulemat në të cilët kanë besim ndaj dituris së tyre, dhe që jetojn në Gadishull dhe janë dëshmitar për gjendjen atje dhe e shohin rreth e përqark.Sidoqoft siq e dini edhe ju –Allahu ju mëshiroft-shtëpit e këtyre ulemave janë sulmuar dhe ata janë dërguar në burg, që të qëndrojn atje pa caktim kohe.Kjo është nëse ata gjykohen për rrebelim.

Dhe qeveria ka shpik gënjeshtra për këta Ulema, se kur i kanë arrestuar Sheik Ali al-Khudhajr, Sheik Nasir al-Fahad dhe Sheik Ahmed al-Khalid, kanë transmetu në media se së bashku me këta ulema kanë gjetur edhe armë dhe eksploziv! Dhe para kësaj i kanë akuzuar se e kanë financuar grupën e ashtuquajtur “Muvahidinët për rrëzimin e qeveris Saudite” dhe se kanë pasur dorë në ekslodimet që kanë ndodh në Rijad edhe pse këta Ulema-Allahu i ruajt ata- i kanë mohuar që të dy akuzimet!

O Sheik rinia janë të hutuar dhe në të njëjtën kohë të friksuar .Se kanë frik të pyesin për vetveten se qka është obligim për ata të veprojnë.Dhe nëse e pyesin dikend, zakonisht do ti vijë turp prej pyetjes, dhe do të përgjigjet në përgjithësi dhe nuk do japë detalje. Komiteti i lart i ulemave të bashkuar (Haj`at Kibaril-Ulema) kanë rënë prej syve të shumë të rinjëve, dhe gjdo deklarat që vie nga Komiteti i Lart i Ulemave e shohin sikurse të vie nga Ministria e Brendshme ose ndonjë Ministri tjetër... për këtë arsye, ne shpresojmë se ju do të na jipni një sqarim dhe këshillë.

Përgjegjëja:

Falenderimi i takon Allahut, Zotit i të gjithë asaj që egziston.

Kjo është një pyetje e madhe... Unë do të kisha pas dëshirë që regjimi Saudit mos ti shtyej rinin deri në këtë masë që të detyrohen të dërgojn pyetje të këtij lloji.. dhe Unë kamë marrë shumë pyetje të ngjajshme..Unë do të dëshiroja nga regjimi Saud-që të ketë kujdes ndaj dy vendeve të shenjëta Haramejn, dhe ndaj adhuruesve plot paqe-dhe që mos ta vejë veten në këtë pozit, dhe që të na lejë neve të qetë sikurse ne që i kemi lene ata te qetë, por nëse insiston në përdorimin e shtagës dhe të na maltretoj neve dhe që të jetë armik i hapur, dhe që të jetë ndihmues ndaj Tavagitëve të armikut në botë kundër Muvahidinëve Musliman nga populli i Gadishullit dhe nga jashtë, në emrin se “luftohen terrorristët”... edhe pse ata vetë janë mjeshtërit e terrorrizmit dhe të kriminelitetit.

Në mënyr që të pergjigjemi në këtë pyetje duhet të cekim faktet që vijojnë:

[1] Regjimi Saudit është përzierje e Hakut (e së vërtetës) dhe e Batilit (së pavërtetës). Aspektet e Hakut të saj janë të kufizuara vetëm në pohime fjalësh, sikurse janë simboli i Tevhidit në flamurin e tyre, dhe pohimet e tyre se janë shtet Islamik, shtet i Selefive, dhe se e zbatojnë Sheriatin, dhe gjëra tjera prej pohimeve të mëdha që kishim pas dëshirë që të ishin të vërteta në ... dhe kjo po vazhdon ti mashtroj shumë njerzë!

Dhe sa për Batilin e tyre, atëherë ajo manifestohet fizikisht, në botën e vërtet... dhe është fakt i qart i realitetit të qeveris së tyre se sa ajo që po pohojn me gjuhë. Dhe shembujt e kësaj gënjeshtre mund të gjinden siq do të vijojnë:

[a] Është një regjim që nuk sundon me atë që Allahu e ka zbrit në asnjë aspekt të jetës, veqanërisht dhe në përgjithësi, por është një regjim që sundon me qka Allahu e ka zbrit në disa raste të veqanta duke i përjashtu rastet tjera... beson në një pjesë të Librit dhe e mohon pjesën tjetër...dhe kjo mund të vërehet shumë lehtë për atë që dëshiron që ta vrojtoj sistemin legal të Saudis... dhe kjo kundërshton shumë tekste të Sheriatit duke marr parasysh se duhet të gjykohet në të gjitha aspektet me Kuran dhe me Sunet, sikurse në thënien e Allahut (te`ala)[domethënja]:

“ Pra për diqka që keni mospajtime, atëherë këthenju Allahut dhe të Derguarit, nëse me të vërtet besoni në Allahun dhe në Ditën e Fundit. Ajo është më mirë, dhe e përshtatshme për sqarim përfundimtarë.”

Prandaj Ai Thotë (te`ala):” ...diqka...” është term e përgjithëshme që jep me kuptu ndonjë gjë dhe gjdo gjë që njerzit mund të mospajtohen.

Është një regjim i papjekur, bindshëm-sikurse që ka qenë një kohë të gjatë-nuk është i aft të mbështetet në vetveten ose në popullin e tij për përkrahje,... Pra në të kaluarën, Al Saudët ia kan shtri dorën e tyre Britanezve në mënyrë që ti ndihmojn këtyre që ta forcojn mbretërin dhe autoritetin e tyre kundër lëvizjes Ihuan, pra pasuesve të Sheik Muhamed ibn`Abdil Vehab (rrahimullah) dhe të tjerve... deri në atë masë sa që formuesi i shtetit Saud e ka pas zakon të marr të ardhura robërimi prej Britanezve, sikur që e cekë qartazi nipi i tij.

Dhe sot- përmes duarve të birit të Abdul-`Azizit- regjimi plotësisht e hudh veten e tij në prehrin e Amerikës, duke shku me politikën e tyre, duke ju përgjegj gjdo dëshire me kusht që ajo (Amerika) ta mbroj atë (regjimin Saudit), as që e braktis atë ose të punoj për ta ndryshuar atë...edhe pse regjimi Saudit-po të kishte qenë i sinqert në pohimet e tij ndaj Islamit, dhe se është mbrojtës i territorit të vetë-kishte me pas mundësi, përmes ndihmës së popullatës fetare, dhe me ndihmën e burimeve të mëdha natyrore që posedonë, që të organizoj ushtrin më të madhë botrore, ku do të kishte mundësi të fus frikë në zemrën e Amerikës, një ushtri që do të posedonte forcë dhe Akide të fortë... sidoqoft për fat të keq ata se kanë bërë asnjëren prej tyre.

Pozita e saj është sikurse e regjimeve tjera Arabe...nuk bëjnë asgjë tjetër vetëm se të përgaditet ushtria për ta mbrojtur regjimin sundues prej popullit të vetë në rast se bënë ndonjë tentim që ta ndrroj ose ta kundërshtoj... nën principin “luan kundër meje, por struc në luftë”!

[b][c] Është një regjim racist dhe nacionalist që shoqërohet ose kundërshton në bazë të mardhënjeve me kombin.I ndan të drejtat dhe obligimet ndërmjet robëve të Allahut në baza të lidhjeve të kombit Saudit dhe të kufijve të tyre, dhe jo në baza të mardhënjeve me `Akiden dhe me fenë... në të njëjtën mënyrë sikurse regjimet tjera Arabe.

Dhe ky është Kufër i qartë (Kufër Bavah) sikurse Komiteti i Përgjitshëm Saudit (al-Lajnah ad-Da`imah) kan thënë në një fetva të tyre:”Kushdo që nuk bën dallim ndërmjet Jehudive dhe të Krishterve dhe armiqëve tjer dhe ndërmjet Muslimanëve përveq përmes nacionalitetit, dhe gjykimin e të gjithve e bënë të barabart , atëherë ai është Kafir.”

Dhe ata kan qenë korrekt në atë, sidoqoft pyetja jonë është kjo: A nuk është regjimi Saudit njëkështu? Mos është diq tjetër nga ajo që e ke përshkruar? A nuk është se Kafiri, Zindiku (heretiku,femohuesi) Saudit- për shkak të nacionalitetit të tij dhe lidhshmëris së tij me shtetitn Saud- gëzon të drejta të caktuara, të mira dhe privilegji ku “Sheik i-Islamit”(Dijetar i Islamit) që vije jasht Saudis nuk e ka këtë?


Problemi i grave të pamartuara ka arrit kulminacionin, edhe për shkak të kësaj –simbas ligjit- gruaja Saudite nuk ka të drejt të martohët me një burrë me fenë dhe karakterin e të cilit është e kënaqur nëse ai nuk i takon kufijve të kombit Saudit... dhe njëashtu, burri Saudit nuk ka të drjet të martohët jasht Saudis deri sa ta mbërrin një kohë të caktuar, së bashku me plotësimin e disa kushteve të veqanta, dhe pasi që ti jipet leja prej familjës mbretërore, për të cilën Allahu nuk ka zbrit ndonjë autoritet... i Dërguari i Allahut (salallahu`alejhi ve-selem) e ka thënë të vërtetën kur ka thënë:”Nëse nuk (e martoni), do të bëhet Fitne dhe e keqe e përhapur në tokë”

[d] Është një regjim që së bashku me ushtrin e tij nuk kan tregu asnjë përkrahje- qoft të vërtet ose të bëhen kinse-ndaj ndonjë qështje të rëndësishme që po i përballojn Muslimanët sot... Me trego vetëm një lëvizje të Xhihadit Islamik në vendin e tyre që dëshirojn ta vendosin jetën Islamike në bashkësin e tyre dhe që ta heqin shtypjen e Tavagitëve,atë të regjimit Saudit ose ushtris së tyre-jo të popullatës Muslimane Saudite- që i është dhënë ndihmë dhe përkrahje?

Më trego-nëse vetëm një rast- ku regjimi Saudit dhe ushtria e tyre kan qfaq ndonjëherë hidhërim për hirë të Allahut dhe të Akidës... vetëm një rast!

Hindusit i kan prer Muslimanët në Indi dhe në Kashmir me vite... edhe për shkak të kësaj, regjimi Saudit mban mardhënje diplomatike perfekte dhe jo-diplomatike me Indin!

Muslimanët në Qeqeni po prehen nëpërmjet duarve të Kryqalive Rus me vite... edhe për shkak të kësja, regjimi Saudit mban lidhje diplomatike perfekte me Rusin!

Muslimanët në Filipine po prehen me vite në duart e kryqalive Filipinas... edhe për shkak të kësaj, regjimi Saudit mban lidhje diplomatike perfekte me Filipinasit! Dhe kërkon ndihmë prej tyre, sikurse mos të ketë ndonjë të keqe!

Amerika e okupoi Afganistanin, dhe tani ata e okupuan Irakun, dhe qëndron prapa gjdo masakri që bëhet përmes duarve të Zionistve Jehudi në Palestin... edhe për shkak të kësaj, regjimi Saudit mban lidhje diplomatike, ushtarake dhe vllezërore me Amerikën! Dhe i jep naft Amerikës dhe venedeve tjera , të cilat e furnizojn okupimin Zionist të Palestinës... dhe sot regjimi Saudit po i udhëheq Arabët- me fodullëkin dhe arrogancën e tyre- në një proces për dorzim total ndaj shtetit Zionist të Jehudive!

Edhe me Kinën komuniste ... regjimi Saudit ka lidhje të mira diplomatike dhe shoqëri me atë!

Lista është e gjatë... ma sjell një shtet që bënë luftë kundër Islamit dhe Muslimanëve- dhe sa prej tyre- prej të cilëve regjimi Saudit i ka ndërpre mardhënjet me ata për shkak se po zhvilloj luft kundër Islamit dhe Muslimanëve... ti nuk do ta gjesh asnjë!

Regjim i cili nuk tregon hidhërim për hir të Allahut, asnjëherë... dhe nuk tregon aleanc dhe armiqësi për hirë të Allahut, asnjëher ... si mund të quhet Islamik? Si?

Si është e mundur që të harmonizohen këto fakte dhe pohimet e tyre se ata po sundojn me Libër (Kuran) dhe me Sunet?

[e] Është regjim që nuk e fsheh alenacën e qart me armiqët e Umetit në asnjë fushbetejë që armiku e zhvillon kundër Umetit, dhe kundër Islamit dhe Muslimanëve... Këtu e kemi Amerikën, që po bënë luftë të ashpër kundër Islamit dhe Muslimanëve, duke pohu kinse po e lufton “terrorizmin” ...duke i sulmu dhe okupu vendet Muslimane, edhe për shkak të kësaj nuk i vie asgjë nga regjimi Saudit përveq liri dhe të gjitha llojet e përkrahjes dhe ndihmës... derisa edhe po i pengon Muslimanët që të bëjnë dua (lutje) kundër Amerikës nëpër Xhamija! Dhe lajmi për bazat e Amerikës në Gadishullin Arabik nuk është larg prej neve!

[f] Është një regjim që e ka shlyer Xhihadin në Rrugën e Allaut, në të vërtet e ka largu edhe si fjalë dhe mendim, dhe ka zhvillu luft kundër popullit të vetë dhe i gjueton ata, i burgos Ulemat e tyre dhe e kan bashkuar nje ushtri e cila nuk ka tjetër qëllim përveq që ta mbroj mbretërin dhe regjimin Saudit!

[g] Regjimi Saudit ka hyrë në kontrata, aleanca, kushtetuta dhe organizata duke fillu prej Kombeve të Bashkuara dhe të tjera... ku të gjitha i kundërvihen dhe e kundërshtojnë Sheriatin e Allahut (te`ala).

[h] Është regjim që i financon dhe i mban shum kanale Televizive që propagandojn imoralitet dhe Kufur, dhe njëashtu i financon dhe i mban gazeta dhe revista-nacionale, internacionale, dhe lokale-që propagandojnë Kufër, ateizëm dhe sekularizëm, dhe emri i tyre është i njoftur te populli... dhe janë përgjegjës për të gjitha ato, dhe për gjdogjë që propagandohet dhe që transmetohet në ato(kanale TV)!

Është një regjim që kur mbreti fyhet, ose statuti i tij i lart është përgoju, ai që e ka bërë këtë do të identifikohet dhe do nxirret zhag prej vendit se ku është strehu, dhe do ti nënshtrohet torturimeve më të ashpra dhe burgimeve dhe denimeve, dhe ka mundësi edhe të mbytet... ndërsa kur Allahu fyhet haptazi në mes të ditës- si në tregimin e pavlefshëm “al-Karadib” i shkruar nga Zindiku Saudit, Turki al-Hamd, në të cilin thotë:”Pra Allahu dhe Shejtani jan dy fytyra të një shpikje”!! – ai është lënë pa vrejtje dhe pa llogari, i lirë që të shkoj nëpër vende si të dëshiroj... dhe në të vërtetë, librat dhe tregimet e tija plot Kufër dhe femohim ku janë të lejuara që të shtypen nga shteti Saudit me liri të plotë!!

A nuk e shef se po të ishte thënë se:”Fahadi ose princi dhe Shejtani janë dy fytyra të një shpikje” se a kishte pas mundësi shkrimtari që të flej një natë në shtëpin e tij? Ose që librat e tij të ishin lejuar që të shtypen dhe të shpërndahen?!!

A njëkështu “Shteti i Tevhidit”-siq pohojn-duhet të jetë? Mbreti sundues është më i madh dhe më i lartë në statut sesa Allahu (te`ala)- i Lartmadhëruar dhe i Lavdëruar qoftë Ai.?!!

Dhe është thënë: Ndoshta mbreti ose princi nuk i din të gjitha këto?

Unë them: Atëhere si është e mundur që ata ta dinë për gjdonjërin që fol për mbretin dhe sunduesin e tyre, ose për njërin prej princave, edhe nëse biseda e tyre është sekrete në telefon... ndërsa janë të pavetëdijshëm se qka po shkruhet, shtypet, dhe qka po shpërndahet në mesin e popullit?!!

Allahu (te`ala) e ka thënë të vërtetën kur Ai tha [domethënja]:

[i]”Dhe prej njerzve janë ata që marrin shok pran Allahut, i duan ata skurse e duan Allahun. Dhe ata që besojnë kanë më shum dashuri për Allahun.Dhe shtypësit po të kishin mundësi të shohin pranin e dënimit, që e gjithë fuqia i takon Allahut, dhe Allahu është i Ashpër në dënim.”

Dhe Ai (te`ala) ka thënë [domethënja]:

“Qka është me juve, që nuk i jepni nder Allahut, kur Ai ju ka krijuar juve në etapa?”

[j] Regjimi Saudit, i reprezentuar prej sundimtarve dhe princave të tyre, janë instrumental në uzurpimin e pasuris dhe të burimeve natyrore të Umetit.Pra një pjesë e tyre derdhet në xhepat dhe barqet e sundimtarve dhe të princave, që ata të kenë mundësi ta shpenzojn atë në përputhshmëri me dëshirat dhe epshet e tyre ashtu si ata kan dëshirë... dhe janë larg asaj që të mirren në pyetje apo të japin llogari, sado që njëri prej tyre të ketë shpenzuar... dhe janë larg asaj që të pyetën se:”Ku e morre atë?”...

Dhe pjesa më e madhe e asaj derdhet në xhepat dhe në interesat e armiqëve të Umetit... Sa për të pandihmuarit dhe njerzit e shtypur që s`mund të bëjnë asgjë, kanë mbetë që të ushqehen prej mbeturinave që bien nga tryeza e shkapërderdhsve dhe shtypsave Tavagit (shumsi i Tagut-zota,sundimtar që nuk sundojn me Sheriat etj.)!

Pra të gjitha këto fakte sëbashku-dhe shumë të tjera që nuk i kemi cekë- na sjellin neve në një përfundim të veqant që regjimi Saudit është regjim jo-Islamik, regjim i Kufrit...Islami është në një luginë,ndërsa regjimi i El-Saudit është në luginën tjetër. Gjithashtu, gjdonjeri që e përkrah, dhe e mbron këtë regjim qofshin ata prej mesit të mbretërve, princave dhe të tjer prej shoqëris së tyre që e bart dëshirën e tyre, të gjithë ata janë Kafira dhe murrtedin (Femohues.felëshues,heretik). Dhe nuk i takon askujt që e dinë fenë e Allahut dhe që e dinë realitetin e këtij regjimi dhe përkrahësve të tyre që të kenë dyshim në këtë fakt.

Dhe qka tham për regjimin Saudit, të njëjtën e themi edhe për ushtrin shtypse, sepse është një ushtri si gjdo ushtri tjetër e ushtrive tjera Arabe, janë bashkuar për qëllimin e njëjt për ti ndihmuar Tavagitët dhe për ti mbrojtur kurorat e tyre mbretrore dhe intereset e tyre. Pra është një ushtri që shkon së bashku me dëshirat e sunduesit Tagut (Femohues.felëshues,heretik), dhe me besnikrin e tyre dhe armiqësin bazuar në atë... pra bëjnë paqe me ata që Taguti bënë paqe, edhe nëse është Kafir që është në luft kundër Islamit dhe Muslimanëve, dhe bëjnë luft me cilindo që Taguti bënë luft, edhe nëse ai është njeriu më i mirë në tokë.

Është a ponjohur të kenë bërë ndonjë betej të vetme në Rrugën e Allahut, edhe për shkak të numrit të madhë të betejave... Prandaj është e pamundshme që një ushtri që ka këtë përshkrim të konsiderohët ushtri Islamike, edhe nëse shumica e trupave dhe komandantëve të tyre e falin namazin, se kjo ka mundësi ta shpëtoj një individ prej mesit të tyre, sidoqoft është e pamundur për neve ta përshkruajm ushtrin me organizatat dhe qëllimet e saj në tërsi si Islamike ose ta gjykojm si Islamike, ose se është një ushtri që bënë Xhihad në Rrugën e Allahut që ta bëjë Fjalën e Allahut superiore!

[2] Gjykimi i më hershëm për regjimin është i përgjithshëm, dhe nuk vlen Kufri i gjdonjërit që argumenton në emër të regjimit ose që hyn në përkrahjen e tyre; dhe kjo është për shkak të shum keqkuptimeve dhe iluzioneve që njerzit kan për këtë regjim, , ku propagandohet prej Masheik (ulemave, dijetarëve) dhe agjentave të Sulltanit... Prandaj, në mënyrë që ky gjykim të aplikohët ndaj indivindëve është e nevojshme që të plotësohen kushtet e Tekfirit, së bashku me mungesën e ndonjë faktori që e bënë të pavlershëm.

Shum prej atyre që argumentojn në emër të regjimit janë të pavetëdijshëm ndaj realitetit që më parë e cekëm... dhe shumë prej atyre që janë të vetëdijshëm nuk i besojn ato (fakte)... dhe shum prej tyre që i besojnë ato janë të pavetëdijshëm se ata janë Mukafirah (që e nxjerr njeriun prej Islamit dhe e bënë atë Kafir)... dhe shum prej atyre që e dinë se janë Mukafirah (Pabesimtar) do të ju thon juve:”Unë e pasoj Shehun (Dijetarin) tonë të madhë, ata din më shum se unë ose ti, dhe ata më kan dhënë mua Fetva të ndryshme nga ajo që ti ke dhënë dhe që ke spjegu”... dhe e gjith kjo duhët të merret parasysh kur aplikohet gjykimi ndaj individëve prej njerzve që argumentojnë në emër të këtij regjimi dhe në emër të regjimit sundues Tavagit!

[3] Nuk është e lejuar që të mirret gjykimi i mësipërm ndaj regjimit (se është regjim i Kufrit) dhe të aplikohët ndaj tërë shoqëris Saudite ose ndaj organizatave të tyre, se shoqëria Saudite është shoqëri Muslimane, dhe populli i saj në shumic është fetar dhe ata e zbatojnë Namazin, dhe Allahut i takon i gjith falëndërimi.

[4] Disa prej gabimeve të njerzve të dituris që kanë të bëjnë me këtë regjim janë për shkak të disa qështjeve të numëruara:

[a] Njëra prej tyre është se shumë Masheik (Dijetar) dhe Thirrës në Islam e shofin vetëm anën e mirë të regjimit, dhe ata nuk dëshirojn që të shofin diq tjetër por vetëm këtë anë, dhe as që të dëgjojn përveq prej kësaj ane...Pranadaj, ti do të vresh se njëri prej tyre kur flet, thotë:”Velijul-Amer-Allahu e ruajt atë!-ka urdhëru ndërtimin e Xhamis...dhe shtypjen e Musafit (Kuranit)... dhe ndërtimin e shkollave për tu mësuar Kurani përmendësh... dhe ai urdhëroi që të shtyp këtë dhe këtë libër me shpenzime të veta...”Dhe ai do të thotë më shumë se njëherë se:”Ne sundojmë me Libër(Kuran) dhe Sunet... dhe i gjith falendërimi i takon Alllahut dhe që Ai na ka dhënë si Imam dhe mbret sikurse këtë!”

Dhe të tjerët prej tyre janë se shum Ulema Saudit dhe Thirrës në Islam e krahasojnë gjendjen e regjimeve tjera Arabe, dhe si popujt e tyre po vuajn prej persekutimeve fetare, me regjimin Saudit... dhe njëri prej tyre vjen në përfundim se regjimi Saudit është njëmijë herë më i mirë se sa ato regjime... dhe prej aty ai fillon të jetë i lumtur me regjimin, dhe ndoshta edhe mund ta rris afërsin ndaj tij, pra ai devijon dhe i devijon edhe të tjerët!

Dhe ne e pranojm se regjimi Saudit, edhe përkundër gabimeve që i cekëm më parë , është më i mirë se sa regjimet tjera Arabe... por kjo nuk na lejon neve që ti afrohemi atij ose të jemi të lumtur me regjimin Kafir, edhe në qoft se është më së paku në Kufër në krahasim me regjimet tjera... Pra qështja është në të vërtet që të bëhet krahasimi ndërmjet Kufrit dhe Kufrit më të madhë, ose ndërmjet Kufrit më të madhë dhe Kufrit edhe më të madhë se ai... dhe qështja nuk shkon përtej kësaj.

[b][c] Dhe të tëjer prej tyre Ulema dhe Daii (thirrës në islam) që jetojn jasht Saudis, për shkak të nevojës së tyre që ta bëjnë Haxhin, dhe prekshmëria për ti vizituar vendet e Shenjëta, pra ti i shef ata që preferojn që të heshtin për krimet dhe për veprat e Kufrit të regjimit.. dhe ndoshta ata do të pajtohën dhe do ti rrisin... pra ata devijojnë dhe i devijojn të tjerët...dhe nuk ka forc ose fuqi përveq me Allahun.

[5] Pra nëse thuhet se: Kufri i regjimit a e bënë të domosdoshme që të luftohet (Khuruxh) kundër atij? (p.sh. të luftohet ai dhe të rrëzohet ai)

Unë themë: Po, në bazë të Sheriatit është Vaxhib (obligim) të ngritesh kundër tyre, sidoqoft nga përspektiva praktike, kjo ka disa kushte të veqanta, etapa dhe përgaditje të nevojshme.Dhe njëra prej tyre është se ngritja (për ti luftuar) kundër regjimit të Kufrit duhet të jetë ide dominuese në mesin e shumicës së Muslimanëve.

Dhe derisa të vijë koha që këto të plotësohen, nuk ka ndonjë vrejtje nga Sheriati- nëse ti gjenë mundësi dhe që është e sigurt që të mos bëhët e keqja më e madhe-të veprosh në këtë, duke eleminu-një individ- ndaj atij Fitnja e të cilit i kërcnohet vendit dhe popullit, prej mesit të Tavagitëve të Kufrit dhe të padrejtësis, dhe që populli dhe vendi të jenë të qetë nga ata... për ta eleminuar njërin prej sunduesve Tavagit të Kufrit dhe të padrejtësis dhe ta largosh atë nga rruga e popullit është më e lehtë se sa të shkaktosh rrebelim dhe ta rrëzosh tërë regjimin së bashku me organizatat e tij speciale!!

[6] Pra nëse thuhet: Qka thua për Mabahith (intellegjencën sekrete), shërbimin sekret, dhe Mukhabarat (policin sekrete), agjentat e regjimit... qka është qëndrimi ndaj tyre?

Unë themë: Mabahithi (intellegjenca sekrete) dhe agjentat e Mukhabarat-it(policis sekrete) janë qenët roje të Tagutit që qëndrojn në këmbë që ta mbrojnë Tagutin dhe sundimin e tij dhe shtypjen e tij... Unë nuk këshilloj që të mirreni me ata- dhe as me të tjerët prej qenëve roje të sundimtarëve, përveq ndaj atyre që Fitnja e tyre e ka kaplu popullin dhe vendin pa masë- veqanarisht në vendet siq janë Gadishulli Arabik, për shkak të frikës se mos po zgjerohet rrethi i konfliktit, duke rënë në atë që është e ndaluar, dhe duke i frikësu njerzit që janë të paqës-përveq në rast të vetmbrojtjës... Pra nëse zihen me ju ,O vellezër Muxhahidin, dhe dëshirojnë të ju mbysin juve ose të ju burgosin juve dhe të ju persekutojn juve prej fes tuaj, atëherë mirru me ata me të gjitha masat... luftoni ata me zemër të qartë, duke ju dal përball atyre dhe jo duke u tërhjek mbrapa, dhe nëse ju mbytin juve- duke e mbrojtur ju vetveten dhe fen tuaj dhe nderin tuaj-atëherë ju do të jeni prej njerzve të Xhenetit... dhe nëse ti i mbyt ata- duke i zbatuar urdhërat e Tagutit që të ju mbysin juve ose të ju burgosin ose të ju përsekutojn juve ndaj fes suaj-atëherë ata janë në Zjarr-Xhehnemi, sikurse që cekët në hadithin e vërtet.

Me këtë Unë i përgjigjem pytjes suaj dhe pytjeve të të gjithë vëllezërve që bëjnë pyetje të ngajshme sikurse ju...

Dhe të gjitha lavdërimet i qofshin Allahut, Zotit i të gjith asaj që egziston.

burimi:clearguidance.com