Cila është At-Taa'ifah Al-Mansurah- Grupa Fitimtare
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video

Cila është At-Taa'ifah Al-Mansurah- Grupa Fitimtare


Shaikh 'Abdul-Kaadir Ibn 'Abdul-'Aziz (nga përkthimi i ardhshëm i librit "Kundërvënja dyshimeve në lidhje me Udhëheqsin")


Lajmëtari i Allahut ka thënë: "Nuk do të pushoj së egzistuari i një grupe (Taifah), prej umetit tim, që do ta zbatoj urdhërin e Allahut. Ata janë të padëmtuar prej atyre që i tradhtojn ata apo i kundërshtojn ata, derisa të arrij qështja e Allahut duke qenë ata dominues ndaj njerëzve. "- transmetuar prej Muslimit.


Shumica e paraardhësve (As-Selef) shkuan kah (mendimi) se "Grupa Fitimtare" (At-Taa'ifah Al-Mansurah ) kanë qenë dijetarët (Ulemaja) dhe njerëzit e Hadithit (Ahl-Hadith), siq janë al-Buhariu dhe Ahmed bin Hanbel siq edhe kanë thënë. Por thënja e tij, ". . . kjo fe (Din), zbatohet, duke luftuar për atë..." është problem për ata, siq janë edhe transmetimet tjera, ku qart ceket brenda tyre, të luftuarit (Al-Kital). Dhe kjo është prej karakteristikave të veqanta të kësaj grupe (Taa'ifah ), siq janë transmetimet nga Xhabir bin Abdullahi dhe Imran bin Husein dhe Jazid bin Al-Aslam dhe Muavija dhe Ukba bin Amr, Allahu qoft i kënaqur me ata të gjithë.


Pra nuk është e mundshme që të kufizohet Taifa vetëm për Ulema. Përkundrazi, ata (Taifa) janë njerzit e dituris dhe Xhihadit. Dhe për këtë, An-Nevevi ceku thënjën e Buhariut dhe Ahmedit dhe të tjerëve, dhe më pastaj tha, "dhe mund të jetë që kjo grup (Taifa) është e përhapur në lloje të ndryshme të besimtarëve. Prej tyre janë luftëtarët e fuqishëm (Mukatilun)" dhe prej tyre janë juristët (Fukahat) dhe prej tyre janë specialistët e Hadithit (Muhadithun) dhe prej tyre janë ata që i largohen gjërave të jetës së kësaj bote për shkak të adhurimit intenziv (Zuhad) dhe urdhërueit e të mirës dhe ndaluesit e së keqës.Dhe prej tyre janë njerz të formave tjera të të mirave, dhe është e nevojshme për ata që të jenë së bashku, se sa që të jenë të shpërndar në vende të ndryshme të botës." 1"Sahih Muslim bi'Sharh An-Nevevi ", Vëll. 13/67


Dhe njëashtu, Sheih Al-Islaam Ibn Tajmijah, qoft Allahu i mëshirshëm ndaj tij, theksoi në Fetva- që ka të bëjë me luftimin e Tartareve, të cilët deklaruan dy dëshmit (Al-Shehadetejn, Shehdadetin), po përsëri gjykonin me diq tjetër përveq Sheriatit Islam- ku njerzit e Xhihadit janë më të merituarit për tu përfshir në Grupën Fitimtare , sikurse ai tha, " Sa për Grupën në Sham dhe Egjipt dhe të ngjajshmit me ata; në këtë kohë janë, luftëtarët (Mukatilun) për fen (Din) Islame. Dhe ata janë që e meritojn më së shumti që të përfshihen në Grupën Fitimtare, të cilën Pejgameri e ka cek, në thënjen e tij, prej asaj qka është e vërtet dhe shpesh e transmetuar, prej tij, 'Nuk do të pushoj se egzistuari e një Grupe prej Umetit tim, dominuese në të vërtetën. Ata nuk do të dëmtohen prej atyre që ju kundërvihen atyre apo atyre që i tradhtojn ata, derisa të vijë Ora (e fundit).'Dhe nga transmetimi i Muslimit, 'Njerzit e Perëndimit, nuk do të ndalen."2"Maxhmu'a Al-Fataawa ", Vëll. 28/531


Dhe s`ka dyshim se Ulemat që (personalisht) bëjnë vepra, janë të parët prej njerzve që hyjn në këtë Grup dhe pastaj njerzit tjer prej Muxhahidinëve dhe të tjerët që i pasojn ata.
Dhe qka i ka shtyer Të parët (As-Salaf) që të thonë se Taifah janë Ulemat, ka qenë për arsye se Xhihadi ka qenë diqka që nuk ka pasur mospajtime ne mesin e Muslimanëve, dhe kufijt ishin përplot me ushtar dhe ushtri të përgaditura, të vëna përball shteteve për luft (Dijar Al-Harrb) dhe problemi më i rëndësishëm, në lidhje me fenë në kohën e tyre, ishin bidatet dhe devijimet e mëdha.Dhe kalorësit e kësaj arene të fushbetejës janë Ulemat.


Por sot, ne kemi nevoj për mundin e Ulemave dhe Muxhahidinëve; secili në fushbetejën e tij përkatëse, ku feja nuk mund të zbatohet vetëm me dituri e as me Xhihad vetëm, por me secilën nga ato sëbashku. Siq thot Ai, Më I Larti në ajetin e "Hekuri" (Al-Hadid):
Ne i dërguam të dërguarit Tonë me fakte të qarta dhe Ne zbritëm me ata librin dhe Barazpeshën (drejtësinë) që t'i përmbahen njerëzit të së drejtës. Ne e kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë (në qështje lufte) dhe dobi për njerëz, e edhe për t'u ditur tek All-llahu se kush ndihmon Atë (rrugën e Tij) dhe të dërguarit e Tij duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se All-llahu është i fuqishëm, mbizotërues.3 Al-hadid,25.


Dhe Sheih Al-Islaam Ibn Tajmijah ka thënë, "Dhe feja nuk do të zbatohet përveq se me Libër (Kuranin) dhe Barazpesh dhe me Hekur.Libri është për tu udhzuar me të ndërsa Hekuri është për ta përkrahur atë, Ashtu siq thot Ai, Më I Larti: Në të vërtet Ne kemi dërguar Lajmëtarët Tanë- ajeti. Që Libri; me atë zbatohet dituria dhe feja.Dhe Barazpesh; me këtë zbatohen të drejtat në kontratat dhe në të holla dhe kolekcione . Dhe Hekuri; me atë zbatohen ligjet për denim (Al-Hudud) ."4 "Maxhmu'a Al-Fataawa ", Vëll. 35/36

Dhe ai gjithashtu ka thënë, "Dhe shpatat e Muslimanëve i sjellin fitore këtij legjislacioni (Sheriatit) dhe Librit dhe Suneti të tij, sikurse që ka thënë Xhabir bin Abdullahi, qoft Allahu i kënaqur me atë, 'Lajmëtari i Allahut na ka urdhëruar që të qëllojm me këtë- që ka pas për qëllim shpatën- kushdo që largohet nga ky- që ka pas për qëllim Mushafin (Kuranin).5""Maxhmu'a Al-Fataawa ", Vëll. 35/365 dhe ai gjithashtu tha, "Sepse, vërtet ajo që e bënë fen të zbatohet, është Libri udhëzues dhe fitorja e sjellur nga Hekuri, sikurse që Allahu, Më I Larti e cek."6 "Maxhmu'a Al-Fataawa ", Vëll. 28/396


Dhe tjetër nga ajo, nga pjesa tjetër (në Fatwan e tij). Unë them:Dhe për këtë, është e mundëshme të thuhet se At-Taa'ifah Al-Mansurah-grupa fitimtare është Grupa, që bënë Xhihad duke pasuar metodologjin (Menhexhin) e drejt të bazuar sipas Sheriatit; metodologjin (Menhexhin) e Ehli Sunetit dhe Xhematit. Dhe unë do ti ceku kufijt e kësaj metodologjije, më lejen e Allahut, Më Të Lartit, përbrenda qështjes së "Principi i të Përmbajturit të Paluhatshëm Ndaj Librit dhe Sunetit."


burimi: iisca.org