A janë të lejuara Operacionet Shehide
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbëresit

A janë të lejuara Operacionet Shehide

(Sipas Kuranit dhe Sunetit)?

Të gjitha falenderimet dhe lavdrimet i qofshin Allahut (Subhane ve Teala) ku te Ai do të kthehemi për tu gjykuar në Ditën e Fundit.
Ne e lavdrojmë Atë dhe nga Ai kerkojmë ndihmë dhe falje; dhe e kerkojm mbrojtjen e Tij prej të keqës së vetës sonë dhe nga rezultatet e këqija të veprave tona; cilindo Allahu e udhëzon,dhe cilindo që e lenë në devijim, askush nuk mund ta udhëzoj në rrugë të drejt;dhe unë dëshmoj se askush nuk meriton të adhurohet përveq Allahut:Ai është Një , i pa shokë.
Dhe unë dëshmojë që Muhamedi (sala Allahu`alejhi ve selam) është i Dërguar dhe Robë i Allahut (Subhane ve Teala).

"Ne e kemi të ditur rendësin e madhe të operacioneve martire kundër armikut- operacione të cilat kanë shkaktuar dëme të mëdha në Shtetet e Bashkuara dhe në Izrael, dëme të cilat janë të panjohura në historin e tyre,duke ju falenderu Allahut të Gjithfuqishëm" Sheik ul-Muxhahidin Usame bin Ladini (hafidhahullah).

Qka janë Operacionet Shehide?

Operacionet Shehide- nganjëherë të ashtu quajtura sulme Fidajine- janë ato kur një Musliman,një Muxhahid e sulmon armikun në atë mënyrë ku vdekja e atij Muslimani(nëse do Allahu ) është shumë e mundëshme.Në historin Islame kemi shumë heronjë që e kanë sakrifikuar jetën e tyre për Mënyrën e Jetës që është El-Islami.

Në kohën moderrne, në shumë operacione të Shehideve përfshin detonimin e eksplozionit nga Muxhahidi (të ngjitur rreth vetës ose në automjetet që ata i ngasin) duke qenë afër apo në mesin e armikut.
nuk është për tu quditur se sulmet e atilla janë të frikëshme për armiqët e Islamit, dhe veqnarisht për kafirat (të pafet) që po bëjnë luft kundër Islamit, prej atyre që po i shtypin Muslimanët, dhe nga ata që po i okupojn vendet Muslimane.

Sulmet e atilla shpesh quhen gabimisht si "sulme vetëvrasëse" në mënyrë që ti degradojnë ato.Gjithashtu, disa Musliman, dhe dijetar të Islamit, kanë pohuar se aso "sulme vetëvrasëse" janë të ndaluara sipas Kuranit dhe Sunetit.

A janë të lejuara Operacionet Martire?

Në mënyr që të kuptohet dhe që të jipet përgjigja në këtë pyetje, duhet të kuptohen tri gjëra:

(1) Kriteriumi për përcaktimin se a janë të lejuara dhe të drejta operacionet e tilla duhet të jetë vetëm ai Islamik.Gjykimi duhet të bëhet vetëm sipas Kuranit dhe Sunetit.Të gjitha kriteriumet dhe standardet tjera duhet të refuzohen.Nëse veprojm ndryshe atëherë është jo-Islamike.

E kush nuk gjykon me atë që e zbriti All-llahu, ata janë kafira.

(2) Njeti (qëllimi) i Muxhahidinit që e kryen këtë operacion është me rendësi, që të jetë e mundshme dëmtimi apo mbytja e armikut.

(3) Në diskutimin e burimeve Islame-Kuranin dhe Hadithin- është me rendësi që ti referohemi thënjes në Arabishte, dhe mos të mbështetemi në interpretimin e domethënjës ku përdoren terme moderrne apo të dyanshme, terme dhe fjalë siq është fjala Angleze "vetëvrasje".

Natyra e ndaluar e mbytjes së vetëvetës:

Nuk ka mospajtime , në mesin e dijetarëve ose në mesin e Muslimanëve, se është e ndaluar që dikush të ia marr vetës shpirtin, për arsye personale.Ajo është për arsye se një person është mbuluar me dëshprim, ose keqardhje, ose i ka humb të gjitha shpresat kur ka hasë në vështirësi.

Ka shum Hadithe dhe ajete Kuranore qe e bëjnë të qart se ai Musliman që bënë aso vepre nuk ka për të hyrë në Xhenet sepse një vepër e atill përfshin braktisjen e Islamit: besimin se nuk duhet të dëshprohet plotësisht, nuk duhet ti dorzohet plotësish marrëzis, dhe kurr mos ta braktis mbështetjen në Allahun (Subhane ve Teala)

Vendimi Islam:

Ata -Musliman dhe jo-Musliam- që i shpallin operacionet martire si të palejuara, dhe jo-Islamike, duke i konsideru ato të jenë vepra që ata i quajn "vetëvrasje" dhe i arsyetojnë ato deklarata duke cekë ajete Kuranore dhe Hadithe që i referohen personave që e mbysin veten e tyre.
Shumë shpesh, ata që i mohojn operacionet martire përdorin përkthimin e hadithit, ose interpretimin e Kuranit të Shenjët ku përdoret fjala "vetëvrasje".Për shmbull hadithi që përdoret shpesh:

Pejgamberi (sala Allahu`alejhi ve selam) ka thënë,"Ai që e mbyt veten me ngulfatje do të vazhdoj që ta ngulfat veten në Zjarr-Xhehnemi (përgjithmon) dhe ai që bënë vetëvrasje duke e therr veten do të vazhdoj që ta therr veten në Zjarr-Xhehenemi."(Sahi Buhari)

Sidoqoft, siq e cekëm më sipër , përdorimi i fjalëve Angleze siq është "vetëvrasje" në atë mënyrë të përkthimit shumëherë është e pasakt, sepse fjalët e atilla moderne Angleze shumëherë kanë domethënje dhe vlejn për gjëra të ndryshme në krahasim nga ajo në Arabishte, edhe pse në perendim, termi "vetëvrasje" nganjëhere kuptohet si një"akt, i ligë ose përndryshe, vetë-mbytje".Ajo është, në themel akt vetijak i kryer për arsye personale.(fjala vetëvrasje rrjedh nga termi "vetvete".)

Ndoshta interpretim më i mirë i hadithit të lart përmendur do të ishte me këta rreshta:

"Ai person që bënë Intihar duke varr vetveten do të vazhdoj që ta varr vetveten në Zjarr-Xhehenemi, sikurse ata që bëjnë Intihar duke therrur vetveten do të vazhdojnë që ta therrin vetveten në Zjarr-Xhehenemi."

Ne do ti marrim parasysh dy ajetet Kuranore që shumëherë i cekin ata që janë kundër Operacioneve të Shehidëve.

1) Një ajet Kuranor që shumëhere citohet (shiko shënimin 2) është:laa taktuluu anfusakum (4:29).Ky shumëhere interpretohet me këtë domethënje:"Mos mbytni veten tuaj..."Sidoqoft,interpretim më korrekt do të ishte
siq vijon:

"O ju që besuat, mos e hani mallin e njëri-tjetrit në mënyrë të palejuar, përpos tregtisë në të cilën keni pajtueshmëri mes vete, dhe mos shkatrroni veten tuaj,ose njeri tjeterin, se vërtet, All-llahu është i mëshirueshëm për ju".

2) Ajeti tjetër që citohet është 4:93 ku shumëhere inerpretohet të ketë domethënje:"Kushdo që e mbyt besimtarin me qëllim, dënimi i tyre është xhehenemi..."Argumenti që përdoret këtu nga ata që i kundërshtojn Operacionet Martire është se Muxhahidi që merr pjes në sulmet Fidajine (shiko shënimin 1) është besimtar, ku-nëpërmjet sulmeve të tyre Fidaije- ka për qëllim dhe e mbyt vetevten.Sidoqoft, ky argument është i pavlefshëm sepse këtu koneksi i referohet besimtarit që me qëllim e mbyt besimtarin tjetër-për shembull në 4:92 Allahu (Subhane ve Teala) thotë që nëse një besimtar mbyt besimtarin, atëhere kompenzimi duhet të paguhet.

Këto Hadithe dhe ajete Kuranore jo vetëm që përdoren shumëhere, dhe përkthehen dhe inerpretohen gabimisht dhe jasht kontekstit por në realitet as që kanë lidhje me temën.Qka është me rëndësi të kuptohet është se mbytja e vetvetes për arsye personale-që shumëhere quhet vetëvrasje-dallon shumë nga operacionet martire.Dallimi është i qart ndërmjet Istishad (shehidllëk) dhe Intihar ("vetëvrasje")- dhe në të dyjat dallon qëllimi dhe rezultati i veprës së individit.

Personi që bënë vetëvrasje bënë për shkak të dëshprimit, ose për arsye personale, ndërsa Muxhahidini vepron në bazë të dashuris ndaj Allahut (Subhanahu ve Te`ala) dhe dëshira për ta bërë Allahun (Subhanahu ve Te`ala) të kënaqur: dhe të bëjë qka Allahu (Subhanahu ve Te`ala) ka urdhëru, ku shembulli specifik i operacioneve martire është konfrontimi dhe sulmimi i armiqëve të Islamit, edhe nëse kjo domethënë, InshAllah, mbytje e vetvetes.

Qëllimi i Muxhahadinit është-ose duhet të jetë- qëllim i pastër, dhe nëse është kështu atëhere Allahu (Subhanahu ve Te`ala) mund ta pranoj shehidllëkun e tij dhe kështu ta pranoj në Xhenet.Në këtë rast qëllimi i pastër është që të:(1)dëmtohet, të poshtërsohet dhe të mbytet armiku; (2) qe ti jipetfuqi dhe guxim Muslimanëve; (3) dobsohet vendosmëria e armikut;(4)kërkohet shpërblimi për shehidellëk, i cili është Xheneti.

Nga rezultati në këtë botë, Muxhahidini- nëse sulmi i tij është i suksesshëm- e dëmton, poshtërson, ose i mbyt armiqët e Muslimanëve; ose e dobson vendosmërin e tyre; ose i nxit Muslimanët tjerë që ti rrezistojn shtypjes, dhe që ta luftojn padrejtësin, ose që të bëjnë Xhihad Fi Sebillah. Kjo është një akt ose vepër që i sjell dobi Islamit.Rezultati, ai personi që e mbyt vetveten (Intihar) nuk i bënë asnjerën prej këtyre gjërave- dhe vdekja e tij nuk i sjell dobi Islamit aspak.

Sikurse Sheik ul-Muxhahidin Usame bin Ladini (hafidhahullah) ka thënë:"Ne e kemi të ditur rëndësin e madhe të operacioneve martire kundër armikut- operacione të cilat kanë shkaktuar dëme të mëdha në Shtetet e Bashkuara dhe në Izrael, dëme të cilat janë të panjohura në historin e tyre,duke ju falenderu Allahut të Gjithfuqishëm"

Transmetohet nga Abu Beker Abio Musa, ku ka thënë: E kam ndëgju Abu Hurairen duke u ndesh me armiqët thonte:"Pejgamberi (sala Allahu`alejhi ve selam) ka thënë:`Dyert e Xhenetit janë të hapura përmes Xhihadit`.Një i varfër pyeti a e ke ndëgju Pejgamberin (sala Allahu`alejhi ve selam) duke e thënë atë?` Abu Huraira tha :`po`.Ai njeri shkoj te shokët e tij, dhe ju tha: paqja qoft mbi ju, e theu këllefin e shpatës së tij dhe luftoj deri në vdekje".[Muslimi] Siq e shkruajti Abu Hamid Al-Gazaliu në Ahya-ul-Uloom ud Din:
"Nuk ka mospajtime se është e lejuar për një Musliman të vetëm që ta sulmoj një batalion të tërë të armikut dhe të luftoj ndaj tyre edhe nëse është i sigurt vdekja e tij"

Shumë dijetar siq është- Ibn Taimija, Ibn Kuvaiz Mindad dhe Al-Kurtubi- i ka pranu ata që, vetë, i vërsulen armikut edhe nëse ata e dinë që kanë mundësi që të mbyten.
Al-Shavkani ne Najl Al Avtar ka shkruar:

"Kur dhijet musliman nën udhëheqjen e Asem Bin Thabit ishin dërguar nga Pejgamberi (sala Allahu`alejhi ve selam) tek një fis për ti thirrë ata në Islam, ata u rrethuan në rrugë nga njëqind Pabesimtar.Ata luftuan mirë dhe fortë, dhe shtat prej tyre u mbytën dhe njeri prej robëve të mbetur gjallë, duke ndi tradhti [nga Pabesimtarët], tha:"Pasha Allahun, Unë nuk do të ju dërgoj juve tek Muslimanët: këtu, Unë pran meje kam shembull të mirë [ka pas për qëllim vëllaun e tij shehid]", dhe ashtu ata u munduan që ta detyrojn që ai ti drejtoj ata, dhe kur dështuan, ata e mbyten atë."

Veqanarisht është me rëndësi, që Muxhahadini që ndërmerr Operacion Shehidi e vendos besimin plotësisht në Allahun (Subhanahu ve Te`ala), për sulme të atilla nuk është siq mendojn kundërshtuesit e Operacioneve Martire- se gjithësesi vdekja e Muxhahidinit duhet të ndodhë. Ajo është se vdekja e tyre nuk është e sigurt: ata mund të nxinën para sulmit; ka mundësi që të plagosen; eksplodimi ka mundësi të dështoj për një arsye apo një tjetër.Muxhahidini i mbështetet vetëm Allahut (Subhanahu ve Te`ala) sepse Muxhahidini e pranon që vetëm Allahu (Subhanahu ve Te`ala) ka mundësi që ta dinë kur dhe ku vdekja e ti do të ndodh, sikurse që vetëm Allahu (Subhanahu ve Te`ala) vendos se si një person ka për të vdekur, dhe ku.Njeti i Muxhahidinit është që ti dëmtoj armiqët e Islamit, që ti nënshtrohet urdhërit të Allahut (Subhanahu ve Te`ala) dhe që ta kërkoj Xhenetin.Qëllimi i Muxhahidinit është i pastër, jo-vetijak dhe qëllim Muslimani.

Perspektiva Islame:

Perspektiva e vërtet islame- baza për jetë Islamike,baza për Xhihad dhe esenca e operacionit martir- është besimi se kjo jetë e vdekshme e jona, në këtë Tokë, është vetëm një fazë, një test dhe se jeta jonë e vërtet fillon pas vdekjes.Sipas Islamit nëse ne si individ e pasojm rrugën e Allahut (Subhanahu ve Te`ala)- dhe ajo është, jeta sipas Kuranit dhe Sunetit- atëhere ne kemi shansën që ta fitojm jetën e përjeteshme në Xhenet. Sidoqoft, nëse ne nuk e pasojm këtë rrugë,ne do të pengohemi nga kjo jetë e amshueshme në Xhenet. Për më shumë, sipas Islamit, ne të gjithë do të gjykohemi nga Allahu (Subhanahu ve Te`ala) pasi të vdesim, dhe do të shpërblehemi ose me Xhenet, ose me dënim Zjarri(Xhehnem).

Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën, për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është ngadhnjyesi, mëkatëfalësi.[67:2]

Çdo krijesë do ta shijojë vdekjen, e Ne, në shenjë sprove ju sprovojmë me vështirësi e kënaqësi, dhe ju ktheheni te Ne.
[21:35]

Ata , Musliman të devotshëm-dhe ata që mundohen të jetojnë sipas Kuranit dhe Sunetit- e konsiderojn këtë jetë, dhe gjëra të atilla si lumturi personale, si një rëndësi e dorës së dytë.

Prandaj, nëse gjatë operacionit të martirëve mbyten disa jo-luftëtar, besimi i Muslimanit të devotshëm është se ata të mbytur do të gjykohen nga Allahu dhe ka mundësi që të shpërblehen me Xhenet.Sa për shtesë, ata "civilë" që shumë herë konsiderohen si armiq- sepse e kanë okupuar vendin Musliman, sikurse që mbytja e tyre konsiderohet hakmarrje e drejt për vdekjet e Muslimanëve të vrarë nga forcat okupuese.


Perspektiva Islamike është në kundërshtim me materializmin që i përmbahet rruga e Perendimit.Për Perendimin modern, qëllimi i jetës është që tani të arrihet lumturia, ose në të ardhmen, dhe se nuk mendohet për jetën pas vdekjes dhe që kanë për tu gjykuar nga Allahu, dhe nuk besojn se kjo jetë është sprovë.

Për Perendimin, vrasja si ata e quajn e "civilevë të pafajshëm" në sulme të atilla është "krim", një "akt terrorist"-kjo është kështu për arsye se ata përdorin konceptin Perendimor dhe perspektive materialistike Perendimore, ndaj sulmeve të atilla, sikurse që kërkojnë nga Muslimanët që ta përdorin konceptin Perendimor dhe këtë perspektiv Perendimore dhe materialistike.Kjo kërkesë- e udhëhequr nga venedet siq është Amerika- është që Muslimanët ta braktisin perspektiven e tyre Islamike, dhe mënyrën Islamike te të menduarit, themelet e Islamit, për rrugët, konceptet dhe perspektivat e Perendimit moderrn materialistik, kjo është kërkesë arrogante, kryelartësi, paturpësi i tiranit.

Operacione martirësh ndodhin vetëm se vendet Muslimane janë të okupuara-sikurse në Palestin- ku Muslimanët janë të shtypur, të vrar, të torturuar dhe të poshtërsuar. Zgjedhja për Muslimanët nuk është që ti nënshtrohen kërkesave të Amerikës ose të Cionistëve, por zgjidhja është që okupatorët ti lëshojnë vendet Muslimane dhe që ti lejojn Muslimanët që të jetojnë në paqe dhe në pajtueshmëri me Rrugën Islame.

Konkludimi:

Është me rëndësi të kuptohet se qëllimi i Muxhahidit që ndërmerr Operacion Shehidi është Islamike-dhe ai është, që Allahu (Subhanahu ve Te`ala) të jetë i kënaqur, të bëhet qka Allahu (Subhanahu ve Te`ala) na ka urdhëru neve të bëjmë, e cila është që të luftohet, përmes Xhihadit Fi Sabillah, që armiqët tanë: ti dëmtojmë, ti mbysim dhe që ti poshtërsojm ata. Duke bërë këtë, InshAllah ata do ta arrijnë cakun e kësaj jete të vdekëshme cak i cili është Xheneti. Ky qëllim i pastër, krenar dhe Islamik i Muxhahidinit ka shumë dallim nga ai i personit që bënë "vetëvrasje" për shkak të dëshprimit vetiak.

Faktet e dijetarve në fetvat që i kundërshtojn Operacionet Shehide i referohen fjalës Intihar dhe jo Istishad.

Edhe për shkak të mundimit për ti diskreditu Operacionet Martire nga moderatët, nga ata që kërkojnë që ta bëjnë Islamin të qetë dhe të urtë, dhe nga ata që bëhen aleat me kafira, është e qartë se operacionet shehide janë të drejta dhe të ligjëshme, sipas Islamit.

Ç'keni që nuk luftoni për Zotin dhe për (t'i shpëtuar) të paaftit: nga burrat, nga gratë e nga fëmijët, të cilët luten: "Zoti ynë! nxirrna nga ky fshat, banorët e të cilit janë mizorë. Jepna nga ana Jote shpëtim e ndihmë!"Ata që besuan luftojnë në rrugë të All-llahut, e ata që nuk besuan luftojnë në rrugë të Tagutit. Luftoni pra miqtë e shejtanit, s'ka dyshim se intriga e shejtanit është e dobët. [Nisa75-76.Interpretimi i domethënjes]

All-llahu bleu prej besimtarëve shpirtërat dhe pasurinë e tyre me xhennet. Luftojnë në rrugën e All-llahut, mbysin dhe mbyten. [9:111. Interpretimi i domethënjes]

Allahu (Subhanahu ve Te`ala) e dinë më së miri.

Abdul Aziz
26 Xhumaada al-Thaani 1423 AH
(Revisionuar 16 Xhumaada Al-Thaani 1424)


(1) Fidajin rrjedhë nga Fida`i që ka shumë domethënje.Njëra është "luftëtar"-sikurse në kalb fida`i, luftëtar me zemër (shiko Kuarn 26:89),ajo është, një luftëtar me qëllim të pastër, i devotshëm ndaj Allahut (Subhanahu vë Të`ala).Tjetra është "sakrifikim", ose Istishad (shehidllëk), në kundërshtim me Intihar (vetëvrasje).Termi fidajin është përdorur nga grupe siq është Lashkir-e-Taiba, dhe disa të tjera.Fida`i është përdorur për të ju referuar atyre që e kanë pasu doktrinën e al-Hasan ibn-al-Sabah.

(2) Për shembull, nga Ibn 'Uthaymeen in Kayfa Nu'aalij Waaqi'unaa al-Aleem

Shënim për termin "i pafe"

Termi i pafe është përkthim nga arabishtja Kafir (shumsi Kufar) që zakonisht merret të kuptohet për njërin i cili nuk beson në Allahun (SVT) dhe Porosin e Pejgamberit Muhamedit (sala Allahu `alejhi ve selem)
Në përgjithësi, kur flasim për pabesimtarët, tërmi kafir përdoret. Sidoqoft, për mendimin tim ka disa raste kur përkthime me të forta duhet ose mund të përdoren se sa i pafe.Kjo është në rast kur kafiri tregohet me vepër ose me fjal të ketë "kaluar kufijt" në kundërshtimin e Islamit.