Ramazani: Shpërthim mbi Shpërthim
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Ramazani: Shpërthim mbi Shpërthim

Elhamdulilah ues-Salatu ues-Selamu ala Rasulilah

Oj Rini Islame në të gjitha anët e tokës, ne po e pranojm muajin e Ramazanit. Ne do të presim netë të shkëlqyera dhe ditë përparimtare dhe ne do të ndeshemi me iman të pasur dhe të vrullshëm, i cili i mbush zemrat dhe i cili i pastron gjymtyrët, dhe do të ndeshemi me takua (frikrespekt) të Allahut: NË MËNYRË QE JU TA ARRINI TAKUAN; takua e cila është ndieshmëri në flokë dhe gatishmëri në vetëdije. Pra agjerimi na dërgon në shkallën më të lart të takuas nëpërmjet zuhdit (abstenimit) dhe devotshmëris pasi që ta arrijm, nëpërmjet ibadeteve tjera, deri te shkalla e parë e takuas nëpërmjet mesatares dhe paluhatshmëris. Dhe kur të gjitha vaxhibet (obligimet) kanë sjell fryte prej takuas: duke u frenuar nga të këqijat e ndaluara, atëhere takuaja vetë i bart frytet nga agjërimi; më gjerësisht dhe më përfshirës, pasi që na mëson neve se si të frenohemi prej disa hallalleve dhe mubaheve (të lejuara) dhe nga nevojshmërit e jetës.

Fillimi i pastërtis është pastërti e të devotshmit duke u larguar nga ndalesat, dhe përfundimi i pastërtis është prej pastërtive të shkëlqyeshme, duke e liruar vetveten nga mënyrat luksoze dhe nga një jetë e kënaqësive, derisa të vijë e nesërmja, ai gjenë fat të mirë; thirrësi bënë thirrje për sakrifikim të madh; për në xhihad në rrugë të ALLAHUT, ne jemi atje. Ne kemi bërë përgaditje për atë qështje pasiqë kemi praktikuar durimin dhe vështirësit e tij, dhe në atë ditë ne do të jemi të kënaqur me etje, lodhje, dhe uri për hir të vaxhibit (obligimit). Dhe ne nuk do të jemi të kënaqur që ti këthehemi luksozitetit, dhe kënaqësis nën poshtërsim dhe në duar të uzurpuesit. Prandaj nëse agjëroni, Oj rini Muslimane, ju jeni ushtruar në durim dhe jeni njoftuar me të. Ju keni mësuar që mos ta përulni veten tuaj për një kafshat të jetës. Dhe ju jeni të gatshëm në gjdo kohë që ta shtypni barkun tuaj duke e lënë ushqimin në të cilin gjendet poshtërsimi dhe dobësia. Ju e ushtroni veten në dinjitet dhe fuqi, në paluhatshmëri dhe durim, pra ju nuk jeni të përulur ndaj krijesave kudo që të gjenden, dhe ajo kafshat e jetës nuk ka ndikim në lartësin dhe krenarin tuaj, dhe ju nuk e përulni kokën tuaj për shkak të saj, se ju me të vërtet e përulni kokën tuaj vetëm ndaj Atij për të Cilin fytyrat përulen: DHE FYTYRAT DO TA PËRULIN VETËN PARA EL-HAJI (TË GJALLIT), EL-KAJUM (I AMSHUESHMI), DHE AI QË BART KEQBËRJEN ME TË VËRTET DO TË JETË I DËSHTUAR. Agjërimi të ushtron ty që ta zvoglosh ushqimin tënd sa më shumë që është e mundëshme, dhe përderisa ajo të ndodh, do të ketë ndikim në dinjitetitn dhe fuqin tënde. Takvaja, na është mësuar neve nëpërmes agjërimit, përfshin s`pari frenim dhe rrënim dhe pastaj e dyta ngritje lart dhe ndërtim. Pra qështja nuk përfundon vetëm me të heshturit e zërit të epsheve; në të vërtet e hesht zërin e dëshirave duke e ndërtuar zërin e të vërtetës dhe udhëzimit. Ju duhet ta lironi gjuhën tuaj me fjal të së vërtetës dhe davetit të pandërprer, dhe ju duhet ta ngritni zërin tuaj për ta ndaluar të keqen pa ju ardhur turp apo pa u frikësuar. Mos u tërhiqni mbrapa për hirë të ALLAHUT nga fajsimi i atyre që fajsojn, pastaj bota do të dridhet dhe vendet e largëta do të dridhen duke e folur ju të vërtetën dhe duke i pasqyru në shesh shtypsat.

Në të vërtet muaji i Ramazanit do të ju jap juve fuqi dhe paluhatshmëri dhe do të ju dhuroj juve vendosmëri të fort, vendim të sigurt dhe të palakuar në foljen e së vërtetës. Në të vërtet të agjëruarit e Ramazanit është shpërthim mbi shpërthim; shpërthim prej të cilit mund të marrish gjenerozitet dhe butësi. Lajmëtari i ALLAHUT (SALALLAHU alejhi ve selem) ka qenë prej njerëzve më gjeneroz dhe ka qenë edhe më gjeneroz në Ramazan; ju merrne duan DHE KUR ROBËRIT E MI TË PYESIN PËR MUA, DHE NË TË VËRTET UNË JAM AFËR, I PËRGJIGJEM DUAS SË LUTËSIT KUR AI MË LUTET MUA; ju merrni prej tij (Ramazanit) ruku, sexhde, kijam dhe aktivitete: Kushdo që e kalon Ramazanin me iman dhe duke shpresuar në shpërblim, i janë falur mëkatet e mëparshme. Ju prej tij merrni itikaf në dhjet ditët e fundit të Ramazanit, Lajmëtari i ALLAHUT (SALALLAHU alejhi ve selem) do e shtrëngonte izarin e tij (mbështjellës i midisit), e shpenzonte natën në namaz dhe e zgjonte familjen e tij .

Dhe agjërimi i ramazanit është një shpërthim i cili i dridh dhe i tundë fronet e shtypsave dhe të tiranëve, asgjëson dhe shuan pallatet e rrebelimit dhe mllefosjes. Për gjatë historis Islame, përmbysjet kanë ndodh në Ramazan dhe ka qenë zakon që Xhihadi të rritet dhe të shumfishohet. Në zemrën e Islamit dita e Bedrit ka qenë në Ramazan, gjithashtu edhe dita e Pushtimit, gjatë asaj janë ndëgjuar fjal përmbytëse dhe të fuqishme, dhe distancim nga dobësia, frika , dhe nga lodhjet; siq ishte Mikdad bin Amru prej shokëve të Lajmëtarit të ALLAHUT (SALALLAHU alejhi ve selem), duke thënë fjalë që tinglluan në botë:

Vazhdo O Lajmëtari i ALLAHUT qkado që ti ke dëshir, se ne jemi me ty. Pasha ALLAHUN ne nuk do të themi ty ashtu siq i thanë Beni Israilet Musait: Shko ti dhe Zoti yt dhe luftoni, ne do të qëndrojm këtu, por ne themi Shko ti dhe Zoti yt dhe luftoni dhe në të vërtet ne do të luftojm s`bashku me ty, ne do të luftojm në anën tënde të djatht dhe në të majtën tënde, para teje dhe mbrapa teje. Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im, nëse ti na dërgon neve tek Berk El-Gamad ne përsëri do të luftojm s`bashku me ty vendosmërisht kundër mbrojtësve të tyre derisa ti fitosh ata.


Lajmëtari i ALLAHUT (SALALLAHU alejhi ve selem) ishte i kënaqur dhe bëri dua për të për të mirë, pastaj ai (SALALLAHU alejhi ve selem) tha : Më këshilloni o njerëz me të cilën kishte për qëllim Ansarët. Atëhere Said bin Muadhi tha: Pasha ALLAHUN, unë ndiej se ti ke dëshirë që ne të flasim?, ai tha O po. Pra Said bin Muadhi tha:

O Lajmëtar i ALLAHUT ne kemi besuar në ty dhe të kemi testuar, dhe ne dëshmojm se qka na ke sjellur neve është e vërteta, dhe për atë ta kemi dhënë besën dhe marrëveshje për durim dhe dëgjim ndaj teje. Prandaj vazhdo O Lajmëtar i ALLAHUT kudo që dëshiron, se pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im, nëse ti kërkon prej neve që të hidhemi në detë ne do ta bëjmë atë me gadishmëri të madhe, dhe asnjëri prej neve nuk do të qëndron mbrapa. Ne kemi përvoj lufte dhe jemi besnik në luftime. Ne shpresojm në ALLAHUN se do të tregoj ty nëpërmes duarve tona ato vepra të vlefshme që do ti bëjën të kënaqur syt e tu. Na udhëheq për në fushbetej me bekimin e ALLAHUT. Ndërprej lidhje me këndo që ke dëshir, bashkoj lidhjet me këndo që ke dëshirë, merr prej pasuris tonë qkado që ke dëshirë, dhe na jep neve qkado që dëshiron, dhe ajo që e merr prej nesh është më e dashur për neve se sa ajo që na jep neve.

Këto fjal të së vërtetës u ndëgjuan prej botës dhe prej historis gjatë Ramazanit. Ngjajshëm ne kemi ndëgjuar fjalimin e Lajmëtarit të Lartë SALALLAHU `alejhi ve selem në Ramazan në ditën e Pushtimit të Mekës, në një ditë në të cilën ai hyri triumfues, fitimtar dhe erdhi Fitorja e ALLAHUT dhe Pushtimi. Ai ju tha njerëzve të Mekes duke qenë ata të ulur pran Mesxhidul Haramit: Nuk ka zot përveq ALLAHUT, Një, i cili ishtëe i Vërtet në premtimin e Tij, i dha fitore robit të Tij, dhe i mundi aleatet Vet Ai. O njerëz të Mekes, qka mendoni se unë do të bëjë me ju? , ata thanë, Mirë, vëlla i lart, bir i vëllaut të lart. Ai tha: Shkoni se të gjithë jeni të lirë.

Dhe pasiqë Ramazani është shpërthim mbi shpërthim, atëherë në të vërtet Ramazani është gjithashtu zjarr dhe drit- i cili i zemron zemrat e armiqëve dhe i flakron dhe i ndez ato: dhe drit e cila depërton nëpër zemrat e evlijave (aleatëve të ALLAHUT) butësish i lëkund zemrat e tyre, i lyen gjymtyrët e tyre, e ndriqon rrugën e tyre, dhe mbjell në ta vendosëshmëri, zell dhe fuqi.


Prandaj Oj rini Muslimane nga të gjitha këndet e tokës, ngutuni me shpërthim të pa mas, të fuqishëm dhe të rrufeshëm TERRORIZONI ARMIQËT E ALLAHUT DHE ARMIQËT TUAJ, DHE TË TJERËT TË CILËT JU NUK I DINI, POR ALLAHU I DIN. Vënju atyre mrapa dhe ndjekni me fuqi dhe forcë në mënyrë që të ju kujtohet; lajmërone Xhihadin Islamik në gjdo vend të Xhihadit, dhe shumfishone mundin; luteni ALLAHUN që ta lëshon mëshirën e Tij, dhe Ai do të ju sjell ndihmën e Tij dhe do të dërgon me ju forca që ju nuk i shihni.
Oj Rini Muslimane, e të gjitha vendeve, ju duhet të niseni, shpenzoni gjakun dhe djersën, punoni natë dhe ditë për në rrugë të ALLAHUT dhe që ta bëni Fjalën e Tij më të lartën.

Zhdukni fronet e mbretërve dhe liderëve, të atyre që e shohin pasurin, vendin dhe shkapërderdhjen e trashëgimis së Muslimanëve si të lejuar; të mbretërve dhe liderëve për të cilët nuk ka rëndësi të mbledhurit e pasuris, fuqis dhe autoritet në duart e tyre. Zhdukni këto frone të gënjeshtrës, duke shkaktuar që e vërteta të triumfoj, dhe gënjeshtra të shëndrrohet në asgjë.

QË AI TA BËJË QË E VËRTETA TË TRIUMFOJ DHE GËNJESHTRA TË SHËNDRROHET NË ASGJË, EDHE PSE KRIMINELËT MUND TA URREJN.

Shpërtheni mbi njerëzit e shtypjes dhe tiranis, zhdukni ata prej sipërfaqes së tokës, dhe varrosni ata në thellësin më të madhe. Pastrone jetën prej kësaj papastërtie dhe ndytësie, prej atyre që i bëjnë njerëzit që ta shijojn vuajtjen dhe që i mbushin burgjet me rini Muslimane.

Pra ju mbetet juve, Oj rini Islame, që të zgjoheni, dhe që të largoheni prej pakujdesis suaj, se periudha e gjumit ka përfunduar. Me të vërtet periudha e gjumit ka marr fund, dhe koha për Xhihad dhe luftim ka filluar; sakrifikim, gjenerozitet dhe Xhihad për në rrugë të ALLAHUT. Vazhdoni me bekimin e ALLAHUT: ju do të jeni të ruajtur nga të kujdesurit e ALLAHUT dhe vëmendjes së Tij, dhe ALLAHU do të zbret mbi ju ndihmuesit e Tij.

Unë e themë këtë dhe kërkoj falje për vetvetën dhe për juve.

nga: Sheih Omer Abdurrahman- i cili gjendet në burg në Amerik