Të kremtuarit e festave të Pabesimtarëve
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Të kremtuarit e festave të Pabesimtarëve

Vërtet ata që nuk kanë besuar prej popullit të librit dhe adhuruesit e idhujve do të banojn në zjarr të Xhehenemit ata janë prej krijesave më të këqia. (Kuran)

Lavdrimi i qoft Allahut dhe paqja dhe shpëtimi qoft mbi Pejgamberin s.a.v.s.

O ju musliman që e pranoni Allahun për Zot tuajin, Islamin si fe të vetme dhe Muhamedin resulullah si pejgamber dhe lajmëtar tuajin.Tërhiqja vrejten vetës suaj dhe fëmijëve tuaj ndaj ditëve të mosbesimit dhe fyrjes së Allahut. Ditëve të turbullinave dhe të pamoralit në tokë, në këto ditë veprat e disa personave do të zhduken (largohen) dhe pastaj ditëve në të cilat kodrat gati shëndërrohen në pluhur për shkak të thënjeve të pakujdesëshme të kafirave ndaj Allahut s.v.t. ndërsa Allahu s.v.t. ju kërcnohet atyre me dënim ndaj tyre (... Dhe mos thuani tre (dhe mos thuani triniteti) ndaluni se është më mirë për ju. . . 4:171)

Gjithashtu Allahu s.v.t. ka vendosur se feja e tyre nuk është asgjë tjetër përveq se përgënjeshtrim (Me siguri janë në mosbesim ata që thonë se mesihu i tyre (jezusi) është Allah 5:72). (Me siguri bënë kufr (mosbesim) ata që thanë: “ All-llahu është i treti i treve [: Ati, biri dhe shpirti i shenjët, triniteti]. . . 5:73) Gjithashtu Allahu s.v.t. e përshkruan se qka ju ndodhi të gjitha krijesave kur ato dëshmuan për një thënje të atill të tmerrëshme (Ata thanë: “I Gjithëfuqishmi ka fëmijë”.Ju (jobesimtarë) vërtet sollët një fjalë shumë të shëmtuar.Aq të shëmtuar sa gati u copëtuan qiejt, gati pëlciti toka dhe gati u shembën kodra nga ajo (fjalë).Për atë se të Gjithëmëshirshmit i përshkruan fëmijë.E të Gjithëmëshirshmit nuk i takon të ketë fëmijë.Nuk ka tjetër, vetëm se githë çka është në qiej e në tokë ka për t’iu paraqitur Zotit si rob.Ai me diturinë e vet i ka përfshirë të githë, dhe ka numëruar e evidentuar çdo gjë të tyre në mënyrë të saktësishme.Dhe në ditën e kijametit secili do t’i paraqitet Atij i vetëmuar.Nuk ka dyshim se ata që bënë vepra të mira, atyre i Gjithëmëshirshmi do t’u krijojë (në zemrat e tyre) dashuri. Te gjitha këto ajete gjendën në suren merjem (19) ajeti 88-96.


O njerëz të Allahut e nuk i shihni se si krijesat rreth nesh frikën shumë dhe turprohen nga veprat e pabesimtarëve dhe se si ato janë hidhëruar nga idhujtaria dhe turpsirave që po bëhen gjatë atyre ditëve, dhe arsyeja kinse e duan Allahun dhe i janë besnik me besim ndaj Tij. Ndërsa në lidhje me ne të cilëve Allahu na ka besuar që ta zbatojm njësin e Tij në tokë, disa prej nesh nuk e kan dert për ato fyrje ndaj njësis së Allahut dhe derisa ata që e quajn vetën musliman e kremtojn një fyerje të till ndaj Allahut e cila quhet dita e krisht lindjes, vitit të ri. Sipas Allahut dhe të Dërguarit të Tij dhe të dijetarëve praktikues të këtij umeti të gjorë ky kremtim është kulminacioni i aleancës dhe imitimit të pabesimtarëve. Allahu ka thënë (Një grup (nga ju) Ai e vuri në rrugë të drejtë, e nga një grup meritoi të jetë i humbur, sepse ata (të humburit) morën për ndihmues dhe mbrojtës të prishurit prej tyre në vend të Allahut, dhe e konsideronin vetën e tyre të jenë të udhëzuar 7:30.) Allahu gjithashtu na ka tërhequr vrejtjen nga të marrurit e tyre për ndihmues dhe shokë (Dhe kushdo që i merr ata si shokë dhe ndihmues atëherë me siguri ai është prej tyre 5:51)


Gjithashtu pejgamberi (s.a.v.s.) ka thënë: kushdo që e imiton një popull ai është prej tyre. Imam Ibn Kethir në tefsirin e tij ka thënë "Ky hadith fuqimisht jep të kuptohet për kërcnimin dhe hidhërimin e Allahut ndaj atyre që i imitojn kafirat, në thënje, vepra, veshje dhe kremtim. Dhe gjëja tjetër është se këto nuk janë të pranuara me sheriat - ajeti 1-4 surja el bekare.Gjithashtu edhe në Buhari dhe Muslim: Ju duhet të jeni të ndryshëm nga mushrikët, shkurtoni mustaqet dhe rritni mjekrrat. Gjithashtu Allahu na ka urdhëruar neve që të dallohemi prej tyre derisa edhe në gjëra të lejuara sikurse pejgamberi (s.a.v.s.) që ka thënë: të dalloheni prej jehudive, ata nuk falen me këpucët e tyre apo qorapat e lëkurës (rabs) transmetuar prej Abu Davudit dhe Imam Hakibit. Gjthashtu pejgamberi a.s. ka thënë: Ai i cili praktikon sunetin (mënyrën) e pabesimtarëve nuk është njëri prej neve.Gjthashtu pejgamberi a.s. ka thënë: Ai i cili i imiton të tjerët përveq nesh nuk është prej neve. Dallohuni nga jehudit dhe krishterët: Dhe:Jehudit kanë hidhërimin e Allahut, Krishterët janë të devijuar dhe devijojnë.


Vëllezër të mi të dashur të gjtha hadithet e më sipërme janë hadithe të vërteta. Asnjë vendim mbrenda këtyre haditheve nuk është anuluar, pra nëse ne i kundërvihemi, nuk i ndëgjojmë apo i injorojmë ato, atëherë si do ti arsyetohemi Allahut. Kur Allahu svt. për ata që i ndëgjojnë dhe i pranojnë kafirat thotë: (O ju që besuat, në qoftë se ju i bindeni një grupi të atyre që iu është dhënë libri (jehudi dhe të krishterë), ata, do t’ju kthejnë në mosbesimtarë 3: 100). Omer bin hatabi ka thënë: "Largoju armiqëve të Allahut gjatë festave dhe kremtimeve të tyre". Eshtë deklaruar nga të gjithë dijetarët besnik të Islamit se kushdo që i jep një dhurat pabesimtarit në ditën e tij të kremtimit edhe nëse është ajo me vlerë të parëndësishme si p.sh. një ve për adhuruesin e zjarrit dhe për të ngjajshmit për fetë tjera që ai do të bëhet Pabesimtarë.


Për shkak të gjithë kësaj ne kërkojm nga ju që të keni frikë Allahun dhe ta mbani Islamin tuaj të paprishur, ta mbroni vetën dhe familjet tuaja duke qenë të diciplinuar gjatë këtyre ditëve të festave të kafirave. Ju nuk duhet ti zbukuroni shtëpiat, shitoret apo biznesin tuaj. Mos jepni dhe mos pranoni dhurata gjatë këtyre ditëve qoftë edhe ndërmjet jush (besimtarëve), mos ju premtoni fëmijëve tuaj dhurata të veqanta në këto ditë dhe mos i përdredhni gjuhët dhe veprat tuaja duke u munduar që ti barazoni Islamin dhe kafirat në të njëjtën kohë dhe gjdoherë kujtone hidhërimin e Allahut për gënjeshtrat që janë zier prej të krishterëve për Allahun. (Sa e madhe është ajo fjalë që del nga gojët e tyre p.sh. se ka lindur apo ka marrur djalë, e ata nuk thonë tjetër vetëm se gënjeshtër.18:5). Ju duhet ti luteni Allahut ashut si ka thënë Allahu (O Zoti i jonë mos na zhduk për atë që bënë të marrët nga ne? 7:155).

Ti duhet ta lutesh Allahun që të falë ty dhe që të dhuroi mëshirë dhe të të japë siguri për vetën tuaj dhe për familjen tuaj dhe për popullin e Pejgamberit tonë të dashur.


O ju që besuat, ruane vetën dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt të rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë All-llahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruara.O ju që mohuat, sot mos u arsyetoni; ju shpërbleni veten për atë që keni vepruar. 66:6-7


O ALLAH NA JAP NEVE DHE POPULLIT TONË RRUGËN E DREJT DHE NA NDIHMO QË TË JESH I KËNAQUR ME NE DHE NA RUAJ NEVE NË KËTO DITË TË LIGA


Të uruarit e pabesimtarëve gjatë festave të tyre

Lavdërimi i qoft Allahut dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin. O ju musliman që e pranoni Allahun për Zot tuajin, Islamin si fe tuajen dhe Muhamedin si pejgamber dhe të dërguar të fundit, ruane vetën tuaj dhe femijet tuaj nga ditët e pabesimit dhe fyerjes së Allahut.Me siguri veprat e mira të disa njerëzve do të shkaëtrrohen për shkak të pakujdesis së tyre ndaj të uruarit të pabesimtarëve për fyerjen e tyre ndaj Allahut.


Me siguri janë mosbesimtare ata që thonë se mesihu i tyre (jezusi biri i Merjemit) është Allah. Me siguri mosbesimtare jane ata që thanë: “ All-llahu është i treti i treve .[ 5:73]


O Musliman juve ju është besuar që ta mbroni fenë e Allahut dhe ta vendosni porosin e Teuhidit. Ne gjejmë se disa Musliman ju urojn Kafirave në lidhje me fyerjen e Allahut duke ju thënë, Me fat Krishtlindja, Gëzuar Viti i Ri, Gëzuar Pashkët etj.


Allahu dëshmon për krijesat se qka ju ka ndodhur kur kanë thënë thënie të atill.


Ata thanë: “I Gjithëfuqishmi ka fëmijë”.Ju (jobesimtarë) vërtet sollët një fjalë shumë të shëmtuar.Aq të shëmtuar sa gati u copëtuan qiejt, gati pëlciti toka dhe gati u shembën kodra nga ajo (fjalë).Për atë se të Gjithëmëshirshmit i përshkruan fëmijë.E të Gjithëmëshirshmit nuk i takon të ketë fëmijë.Nuk ka tjetër, vetëm se githë çka është në qiej e në tokë ka për t’iu paraqitur Zotit si rob. [19: 88-93]


O robë të Allahut, shikoni se si ju hyri frika në krijesat që të shkatërroj tokën të ndahet në copa për shkak të peshës së mëkatit të bërë nga Pabesimtari.Edhe pse ashtu, ky është mëkati për të cilin Muslimanët dërgojnë komplimente dhe bëjnë festë, për ata që quhet Kërshëndella dhe Vit Të Ri!!
Pyetja e të uruarit të pabesimtarëve ndaj festave dhe pushimeve të tyre veqanarisht që ka të bëjë me Muslimanët që jetojnë në vendet Jo Muslimane dhe është shqyrtuar nga shumë dijetarë eminent të së kalurës.


Ibn el-Kajimi në Ahkam Ahl al-dhimi (vell1, f 205) shkruan, Të dërgosh urime në kohë të veqanta që janë në veqanti për pabesimtarët, siq është të uruarit e tyre gjatë festave të tyre duke ju thënë, Festa të bekuara për ty apo urime të ngjajshme konsiderohen të ndaluara nga pajtueshmëria e dijetarëve. Edhe nëse ai që e thotë atë është i lirë nga ndonjë aspekt i felëshimit, ende është një akt i ndaluar (haram) dhe është njëjt sikur se ti urosh ata kur i përkulen kryqzuesit. Në realitet ky është njëri prej mëkateve më të mëdha në syt e Allahut. Ky është mëkat edhe më i madh se sa ti pergezosh ata për pirjen e verës dhe për prostitucion dhe kështu me radhë. Shumë prej tyre që nuk janë shumë fetar nuk e kuptojn se sa e madhe në realitet është të vepruarit e tyre. Kushdo që e uron një person në mëkatin e tij, ju ka ekspozuar felëshimit që të bie nën hidhërimin dhe dënimin e Allahut.


Ibni Kethiri në tefsirin e tij të ajetit 104 cekë një hadith të sakt të pejgamberit s.a.v.s.: Kushdo që e imiton një popull atëherë me siguri ai është njëri prej tyre.


Ai gjithashtu e komenton këtë hadith duke indikuar për kërcnimin dhe hidhërimin e fuqishëm të Allahut në lidhje me ata që i imitojnë Kafirat, nepërmes mënyrës së thënjeve, veprave, veshjes, dhe festimeve gjithashtu edhe për aspektet e tjera të cilat nuk janë të lejuara për ne sipas sheriatit.


Ibn el-Kajimi në Ahkam Ahl al-dhimi (vëll2, f 722) shkruan: Nuk është e lejuar për ata që ti festojn festat e tyre, nuk është e lejuar për ne që të ju ndihmojm atyre në festat e tyre apo të marrim pjes. Në fakt juristët që ndjekin 4 shkollat legale e kanë bërë këtë të qart në librat e tyre. Abu al Kasim al Tabari shkruajti, Nuk është e lejuar për besimtarët që të marrin pjes në festat dhe festivalet e pabesimtarëve sepse është llojë i gënjeshtrës. Nëse njerëzit e mirë përzihen me njerëzit e këqinj pa sjellur në përfundim atë që ata po e bëjnë atëherë do të bëhen sikurse ata që janë nën ndikim të së keqës. Al Baihaki ka shënuar me zigjir të sakt se Abdullah Ibn Omeri ka thënë, Kushdo që qëndron në vendin e huaj dhe feston dhe sillet sikurse ata ditën e gjykimit do të ringjallet me ata.


Ne shpresojm se keni vrejtur
:


1. Mos jepni dhe mos pranoni dhurata gjatë këtyre ditëve qoftë edhe ndërmjet jush
1.Mos i zbukuroni shtëpiat, shitoret apo bizneset tuaja.
1.Mos ju premtoni fëmijëve tuaj dhurata të veqanta në këto ditë
1.Mos i përdredhni gjuhët tuaja në mënyrë që të i bëni të kënaqur Pabesimtarët dhe Allahun në të njëjtën kohë.


O ju që besuat, ruane vetën dhe familjen tuaj prej zjarrit, lënda djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët. Atë (zjarrin) e mbikëqyrin engjëjt të rreptë e të ashpër që nuk e kundërshtojnë All-llahun për asgjë që Ai i urdhëron dhe punojnë atë që janë të urdhëruara.O ju që mohuat, sot mos u arsyetoni; ju shpërbleni veten për atë që keni vepruar. 66:6-7


Përktheu: Nën Hijen e Shpatës


burimi: Abu Lajth - qendra e davetit në finsburj park