a është e ndaluar mbytja e grave dhe fëmijëve në kohë lufte
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Fetvaja e Sheih Muhamed Ibn Salih El-Uthejmin

Sheihi, Allahu qoft i mëshirshëm ndaj tij, në lidhje me këtë temë në një kaset të incizuar ka thënë:

"Dhe qështja e dytë, a është e ndaluar mbytja e grave dhe fëmijëve në kohë lufte.

Por nëse thuhet se: ` Nëse ata (kafirat) na e bëjnë neve këtë - do` të thotë se ata na i mbysin fëmijët dhe grat tona- Atëherë a duhet ti mbysim ne ata?`

Ajo qka është e dukshme [Thahir] është se është (e lejuar) për neve që ti mbysim grat dhe fëmijët e tyre - edhe nëse don të thotë se ne humbim profit/ dobi nga ajo [pasiqë të mbajturit e tyre gjallë është profit/ dobi sepse ata bëhen pronë e Muslimanëve]; (dhe mbytja e tyre në këtë situat është e lejuar) si kërcnim ndaj zemrave të armikut dhe si poshtërsim ndaj tyre.

Dhe në bazë të Deklaratës së përgjithshme të Allahut:

"Pra, kush ju sulmon juve, kthenia sulmin atij edhe ju po në atë masë " El-Bekare: 194


Dhe që (qëllimisht) të shkatrrohet pronsia (që më vonë do tu kishte takuar ) Muslimanëve (duke i mbytur ata në këtë rast) nuk është asgjë e quditshme.


Dhe në bazë të kësaj, qesja, qesja e atij i cili vjedh nga Ganimeti (plaqka e luftës) është djegur, edhe nëse ajo don të thotë se është humbur pronsia e një luftëtari.
Pastaj nëse dikush thotë:


"nëse ata na i dhunojn grat tona atëherë a duhet të i dhunojm grat e tyre?"
Jo, këtë jo, ne nuk e bëjmë këtë.


Pse? Për arsye se kjo është e ndaluar si kategori (e tërë) [p.sh. është e ndaluar në vetvete], dhe nuk është e mundur për ne që ta bëjmë.


Dua të themë, nuk është e ndaluar për shkak të respektit e të drejtave të tjerëve [p.sh. jo për arsye se ne po i rrespektojm të drejtat e tyre] - por, për arsye se është e ndaluar si kategori [p.sh. akti i mardhënjes`]. Prandaj nuk është e lejuar për ne që ti dhunojmë gratë e tyre.


Por nëse ndarja e (Ganimet) zë vendë, dhe gratë e tyre përfundojn si robresha, atëherë ajo bëhet pronësi e dorës së djatht. Personi mund të ketë mardhënje me të si pronësi e dorës së djatht, e cila është e lejuar dhe nuk ka asgjë të keqe në të"


Më vonë, Sheihi është pyetur për faktin se grat që do të mbyten nuk janë ato që i kanë mbytur gratë tona, prandaj a është kjo drejtësi? Pra ai u përgjigj:


"Pra, kush ju sulmon juve, kthenia sulmin atij edhe ju po në atë masë " El-Bekare: 194


Qka është drejtësia? Jo aspak. Ata po i mbysin grat tona, ne i mbysim gratë e tyre. Kjo është drejtësi. Nuk është drejtësi të thuhet ` nëse na i mbytin grat tona ne nuk do ti mbysim gratë e tyre.`
Për arsye të kësaj, Unë kamë vërejtur nga kjo se ka ndikim me përmasa të mëdha në ata"


Fund i citatit nga Sheih Muhamed Ibn Salih El-Uthejmini, Allahu past mëshir mbi të.


burimi: Kaseta 3 ana B e Kitab el-Xhihad nga Sharh Bulug el-Maram. Apo shkarko nga webfaqja e Sheihit: http://www.binothaimeen.com/sound/snd/a0020/A0020-3B.rm.