Qëndrimi i Sheriatit ndaj al-Kardavit
Qëndrimi i Sheriatit ndaj al-Kardavit

Pyetje

Unë kam pas këtë pyetje që kaherë në lidhje me Shaik Jusuf al-Kardavi, për librat e tij, mendimet dhe metodologjin e tij. Në fillim kur kamë mësuar fenë time, unë lexova disa nga librat e tij dhe gjeta se ato janë të mira. Unë isha Ikwani në atë kohë. Por pas disa viteve të kuptuarit tim dhe botëkuptimi im u rrit, dhe unë lexova shumë nga librat e Salefëve të djatht, ku gjeta drejtimin tim që kisha humbur dhe Allahu më udhëzoi mua në Menhexhin që e gjeta se është i vërtet dhe akide korrekte prej së cilës shpëtimi është i mundshëm. Gjatë hulumtimit tim në faqen "Minberi i Teuhidit dhe Xhihadit" në internet (faqja e internetit të Abu Muhamedit) , unë mësova më shumë për Grupën e Shpëtuar dhe për shenjat e mëdha të Grupës së Ndihmuar Fitimtare, prandaj mua mu rrit dashuria dhe të pasuarit e saj. Gjdoherë që lexoj pjesë në lidhje me Sheik al-Kardavin, unë kuptoj gjerësin e gabimeve të tij dhe se në qka ka rënë ai, veqanarisht të kuptuarit e tij për demokracin, lirin dhe pozita e tij ndaj sundimtarëve dhe Tagutave, etj. Por unë gjithashtu kamë vërejt se disa njerëz po e sulmojn atë me emra më të ashpër, siq janë al-Kalbaui (qeni), al-Xharbaui (poshtërsim tjetër), dhe ndëgjova një audio kaset të titulluar "Të mbyllurit e gojës së Qenit Ulurues, Jusuf al-Kardauit" [nga Mukbil bin Haadi al-Uaadi'i). Emërtimet tjera të përfshiera, al-Kirdaui [p.sh. majmuni], devijuesi që devijon, dijetari i devijuar bënë thirrje në dyert e Xhehenemit, etj.

Pra pyetja ime është, nëse Sheiku ka bërë gabim, a ju takon Ahl as-Sunnah wal-Xhamaa'atit dhe ata që e quajn vetën Salafi, të vërtet dhe pohuesit, që ta fyejn atë, ta përqeshin atë, ta mallkojn atë, në vend se ta kundërshtojn atë dhe ti cekin gabimet e tij në mënyrë akademike dhe të butë duke qenë larg akuzimeve dhe sulmeve?!

Pyetja ime e dytë: Nëse njerëzit e Ra`ji (opinioneve) dallohen nga njerëzit e Hadithit, dhe këto dallime kanë qenë shumë kohë më herët, dhe janë lejuar këto dallime, dhe kanë qenë vëllezër të dashur për njëri tjetrin, atëher pse nuk po i lejojm ato sot dhe ta respektojm njëri tjetrin pasiqë Sheriati i pastërt i ka pranu të atillat, sikurse në Hadithin e Beni Kurejdha? A nuk është ky ekstremizëm, ashpërsi, dhe zmadhim, sikurse që ata pohojn?

Përfundimisht, ne shpresojm prej teje, o Sheik që të thuash fjal përkatëse në lidhje me këtë person në mënyrë që ne të jemi të sigurt dhe të padyshimt në qëndrimin tonë në lidhje më të. Allahu të Mëshiroft dhe të Shpërbleft me shpërblimin më të mirë.

Përgjigja

Të gjitha falenderimet i qofshin Allahut, Zotit të krijimit.

Ne nuk pajtohemi në përdorimin e këtyre frazave të mprehta që u cekën në pyetje, qoft me al-Kardavin apo të tjerët. Kjo është për arsye se Muslimani nuk duhet të jetë ai që mallkon, shpon, ose fyen. Muslimanët duhet të jenë më të mirë se sa në këtë mënyrë. Por kjo nuk pengon përdorimin e termeve dhe rregullave të Sheriatit, si p.sh. të deklarohet korruptimi apo devijimi ose Kufri i Madh, etj. , ndaj al-Kardavit për qka e meriton, ose ndaj të tjerëve. Ky është rasti nëse personi posedon disa aspekte që e bënë të nevojshme të etiketohet dhe të gjykohet me këto.

Sa i përket pyetjes suaj në lidhje me personin al-Kardavi:

Unë themë: Njeriu ka pas fillim të mirë, dhe dituri të dobishme- duke u bazuar në shkallën fillestare të edukatës dhe mësimit të tij të jetës. Por besohet se më vonë ai ka ndryshuar dhe ka ndryshuar shumë pikpamje të tija, dhe ndërroj drejtimin në përmas të madhe, jo sikurse që ne e kemi njoftur në fillim të kërkimit të dijes së tij, dhe qka i ka ofruar kësaj feje.Por veprat janë sipas vulës së tyre, dhe me atë që personi është vulosur, sikurse në hadithin, "Mos u qudit me veprat e personit derisa ta shofish se me qka është vulosur, se një njeri mund të bëjë të mira tërë jetën e tij, po të kishte vdekur ashtu, kishë për të hyrë në xhenet, por ai ndryshon dhe bënë qka është e keqe", ne lusim Allahun, Më të Lartin, që neve të na bëjë të paluhatshëm, dhe të na dhuroj vule të mirë.

Nëse pyet: Si ka ndryshuar ai, dhe qka ka zavendësuar ai?

Unë themë: Të ndërruarit dhe të zëvendësuarit e tij është paraqitur në rrugë dhe vende të ndryshme.

Afërsia e tij me taguta dhe me sundimtarët shtypësa dhe të lavdëruarit e tyre prej tij, dhe të mbrojturit e tyre nga ai; dhe kjo është e njoftur mirë për atë, e famshme dhe dihet prej gjdonjërit që dinë më së paku për këtë njeri!

Ai bënë thirrje për demokraci në mënyrën e ideologjis së shirkut, e propagandon atë, dhe bënë thirrje për liri të partive sekulariste felëshuese dhe që ato të lejohen që të marrin pushtet në vend nëse janë të zgjedhura nga shumica, dhe ne ju kemi përgjigjur për këtë pik në librin tonë, Hukm al-Islaam Fil-Demokraatijjah wat-Ta'adudijjah al-Hizbijjah [Vendimi i Islamit ndaj Demokracis dhe Sistemi Shumpartiak] në më shumë se tetëdhjet faqe, ku keni mundësi ti lexoni dhe të gjeni më shumë në veqanti për atë.

Vije nga të lavdëruarit e tij të Rawaafid Shee'ah, dhe të zvogluarit e dallimeve tona ndaj tyre, të hyrit e tij në muvalat [miqësi, besnikri, etj], edhe për kundër të gjithë asaj që ata bëjnë prej të bërit pabesim ndaj Librit dhe Sunetit, dhe në aktet e tyre ndaj shokëve të Pejgamberit, dhe të tjera përveq këtyre!

Vije nga kërkesa e tij që të lihen idolet që ishin adhuruar përveq Allahut në Afganistan, duke ju nënshtruar dëshirave dhe urdhërave të tagutave që po sundojn, që e caktuan atë për këtë mision të ndyt, ajo gjdohere do të konsiderohet njoll e zezë në jetën e këtij njeriu, që nuk mund të pastrohet vetëm se me pendim të thellë, të qajtur dhe pendim në prani të njerëzve!

Kjo vie si përqeshje ndaj Krijuesit. Ai [al-Kardavi] është njeri që u ngrit në minber të Premtën, dhe ju tha njerëzve, pasi që e kishte lavdëruar demokracin e Izraelit të mallkuar,"Po mos të kishte dashur Allahu vetë që ata të zgjedhen, Ai s`kishte me ju dhënë këtë numër të votave"; p.sh. 99.99% që është arrit prej sundimtarëve Arab.

Kur kjo thënje i është transmetuar ash-Sheik Ibn Uthejminit, ai tha, "Kjo është felëshim", në bazë të asaj se ajo përfshin tallje dhe ngrit krijesat mbi Krijuesin, "Duhet të kërkohet prej tij që të pendohet - ta lajmëroj pendimin e tij në të njëjtin minber në të cilin i ka bërë këto fjalë të tija të kufrit (pabesimit)" - dhe nëse ai nuk pendohet, ai duhet të mbytet si murrted (felëshues)." Se qka ka thënë Sheiku është në rregull, dhe kjo është edhe qka themi ne vetë.

Vije nga ajo se e ka bërë të lejuar atë qka është e njoftur si e ndaluar sipas nevojës në fenë e Allahut:

Sikurse që ka bërë të lejuar që grat të këndojn në teatër dhe duke përdorur muzik

[Të lejuarit nga ai] të disa transanksioneve komerciale haram, siq dual në buletinin e publikuar në Komitetin Evropian i Fetvave dhe Hulumtimeve, që udhëhiqet prej al-Kardavit, dhe në të dualën shkurtimisht këshillat që kishin arritur në takimin e dytë të tyre, që është mbajt në Irland:


1."Komiteti lejon shitjen e alkoholit dhe mishit të derrit nëpër shitore që janë pronë e Muslimanëve nëse ka nevojë të shiten ato, dhe Komiteti shpall si kusht se ato lloje të prodhimit janë të vogla në krahasim me gjerat e përgjithshme shitëse.

2. "Komiteti ndalon shitjen e alkoholit nëpër restorante për arsye se formon pjesën më të madhe të shitjes.

3. "Komiteti lejon blerjen e shtëpiave, veturave nëpërmjet bankave dhe përcaktimeve.

4. "Komiteti lejon përzierjen e grave dhe burrave në një vend, siq janë klasat dhe ligjëratat dhe tubime shoqërimi, nëse bëhen në pajtueshmëri me principet e Sheriatit," dhe fjalën `përzierje e lirë` e konsideron të jetë terminologji e re Islamike.

5. "Komiteti lejon ngrënjen e ushqimit që përmban përmasa të vogla të përbërjes haram, sikurse mishi i derrit dhe yndyra e tij, përderisa nuk kalon 1%-shin.

6. "Komiteti i ka dhënë rëndësi të madhe që njeriu ti përmbahet ligjeve të atij shteti se ku jeton.

7."Komiteti lejon pjesmarrjen në zgjedhjet lokale, përderisa ato janë të dobishme për Muslimanët."

Unë themë: Se kjo është batil (e pa vërtet, fals), se qka është e ndaluar prej Allahut - në bazë të tekstit dhe konsensusit - është lejuar në terme të qarta. Ato janë lëshuar në emër të al-Kardavit, dhe me nënshkrimin e tij dhe pajtimin e tyre, dhe në bazë të kësaj është bërë e zakonshme në vendet e Evropës [që të bëhen të cekurat e mësipërme], dhe nuk ka fuqi ose ndryshim përveq me ndihmën e Allahut!

Në bazë të kësaj arsye dhe të tjerave, ne themi se ai ka ndërruar dhe zëvendësuar, ka lejuar qka Allahu ka bërë haram, dhe ka rënë në kufër (pabesim) të qart, dhe ne nuk shohim ndonjë penges që të bëjmë tekfir (ta quajm kafir) ndaj tij vetëm nëse pendohet haptazi dhe në adresa të njerëzve, prej të gjithë asaj që është cekë si kufër nga ky person, dhe është pranuar nga ai, dhe Allahu e dinë më së miri.

Këtë gjykim që e kemi dhënë këtu në lidhje me këtë person nuk është rezultat i ngutjes, ose nga botëkuptimi ekstremist në tekfir, por është pas të kuptuarit të pengesave, shkaqeve dhe rezultateve të bërjes tekfir, dhe pas durimit të gjatë dhe heshtjes, derisa ne filluam të kemi frikë se po bëjmë mëkat duke heshtur, veqanarisht pasi që fitnja (turbullina) e këtij personi është përhapur gjerësisht dhe është popullarizuar, dhe shumë kanë filluar që të bëjnë pyetje në lidhje me këtë njeri, pozitave, deklaratave dhe fikut të tij. Prandaj ne pamë se është e nevojshme që të shprehim vendimin e Sheriatit në lidhje me këtë person, ku ne shofim, edhe pse [ne kuptojm] se ky gjykim nuk do të bëjë të kënaqur disa njerëz të veqant që nuk dinë asgjë përveq besnikëri partiake ndaj këtij personi dhe ndaj personalitetit të tij. Dhe Allahu është llogari mbajtës i yni dhe Ai është më i miri për mbështetje.

Nëse pyet: Pse pendim publik?

Unë themë: Për arsye se e ka lajmëruar kufrin e tij, dhe ju ka thënë njerëzve fjal të kufrit, prandaj ai duhet të pendohet dhe të ua sqaroj pendimin e tij njerëzve, që ne ta tërheqim këtë tekfir nga ai, dhe mbajtjen e tij si felëshues, siq thotë Allahu, më i Larti :"Përveq atyre që pendohen, dhe bëjnë mirë, dhe sqaruan [pendimin e tyre], atëhere ata Unë do ti fali dhe Unë jamë që fali, i Plotmëshirëshmi."

Dhe sa për pyetjen tënde në lidhje me atë që të lejohet dashuria dhe afërsia ndërmjet Muslimanëve pa marrë parasysh dallimet e tyre:

Unë themë: Kjo në të vërtet është obligim por kur dallimet janë të natyrës së ligjëshme.Ky lloj i dallimeve nuk duhet ta shkatërroj dashurin që duhet egzistuar ndërmjet dy vëllezërve.

Por nëse dallimet në themele dhe principe të ndërtuara, sikurse Teuhidi, qështjet e Kufrit dhe Imanit, deklarimi i Hallallit Haram, ose deklarimi i Haramit Hallall, se qka është e njoftur sipas nevojës në besim, atëherë për këto lloje të dallimeve ne nuk mund të heshtim dhe as që mund të egzistoj dashuria dhe respekti ndërmjet dy palëve të kundërta. Prandaj nuk është sikurse lloji i parë i dallimeve. Shembujt në lidhje me këtë nga Suneti dhe nga historia e Selefëve janë të shumta që të jetë mundësia për tu përmbledhur këtu në këtë përgjigje.

Nga Sheik Abu Basir Mustafa Halimah at-Tartusi