Të lutem na mëso, na udhëzo, dhe na përmirëso
Të lutem na mëso, na udhëzo, dhe na përmirëso

Hyrja

I lavdëruar qoft Allahu, dhe paqja dhe shpëtimi qoft mbi Lajmëtarin e Tij

Më pastaj,

Unë kamë lexuar shumicën e Fetvave të paraqitura prej dijetarëve, thirrësve, dhe studentëve të dituris - prej të dy palëve të atyre të mirë-njohur dhe të panjohur - në lidhje me Taffirat (eksplodimet [të cilat kanë ndodhur në Gadishullin Arabik]) dhe Hukmin (gjykimin ) e tyre në Sheriat. Dhe kamë parë se të gjitha bazohen rreth argumenteve të njëjta; prej më të rëndësishmëve të cilat janë:

1) Se ata që i kanë kryer këto eksplodime janë prej rinis injorante dhe të devijuar

2) Dhe se vendi në të cilin ndodhën këto eksplodime është shtet Musliman.

3) Dhe ata që u goditën ishin Ahl el-Aman (njerëz të mbrojtur me marrveshje sigurie), dhe Ahl el-Dhimah (ata që i paguajn xhizjen -një shumë qeveris Islamike për të qëndruar brenda kufijëve të tyre), dhe Ahl el-Hudnah (njerëz me marrveshje paqsore).

4) Dhe se në mesin e viktimave kishte Musliman të pafajshëm, që nuk ishin fajtor për ndonjë krim.

5) Dhe se këto operacione ju ndihmojn pabesimtarëve kundër neve, dhe ju japin atyre arsye që ata të përzihen në punët tona të brendshme, dhe që e ngulfatin dhe e varrin Davetin dhe se i dëmtojn thirrësit.

Këto janë argumentet më të rëndësishme mbi të cilat këto Fetva janë bazuar; këto janë publikuar nëpër revista të ndryshme, gazeta, forume, dhe webfaqe në mënyrë që të nxitet rinia injorante dhe e devijuar që ti këthehet Rrugës së Vërtet, në mënyrë që të shpenzohet gjakderdhja e të pafajshmëve, dhe që jetrat dhe pasurit e njerëzimi të jenë të shpëtuara dhe të sigurta.

Dhe neve nuk na mbetet zgjidhje tjetër, përveq se ti nënshtrohemi këtyre Fetvave - se në të vërtet ne nuk jemi ulema të përjashtuar, dhe as student të ndryshëm të dituris.

Por këto Fetva na kan shkaktuar disa vështirësi - pasi që ato janë në kundërshtim me disa gjera për të cilat na treguan disa prej këtyre njerëzve që i lëshuan këto Fetva; dhe këto Fetva gjithashtu janë në kundërshtim me thënjet e dijetarëve " të hershëm" brenda këtyre Fetvave të njëjta.

Dhe ne e kemi lexuar Librin e Allahut (ne kemi gjetur disa Masahif), dhe ne gjithashtu kemi lexuar Hadithet e Lajmëtarit të Allahut - dhe ne kemi gjetur se këto nuk janë në harmoni sipsa të kuptuarit tonë me këto Fetva. Dhe për këtë arsye, ne kemi cekur disa prej pyetjeve tona që na kanë shkaktuar neve huti; dhe ndoshta Allahu do ti frymzoj disa ulema që të na bëjnë të qartë për neve këtë qështje, që të na largojn dyshimet tona dhe keqkuptimet të cilat kanë depërtuar në mendjet dhe zemrat tona, për shkak të mendjelehtësis sonë dhe mungesës së dituris së Sheriatit...

1." Se ata që i kanë kryer këto eksplodime janë prej rinis injorante dhe të devijuar."

Ne pyesim: Prej nga e keni marrur atë se këto eksplodime janë kryer nga rinija Muslimane? A mos ka ardhur ndonjëri prej tyre te ju dhe ju ka treguar se ata janë që i kanë bërë këto akcione?

A nuk na keni mësuar neve se në Sheriat "Se barra e faktit është ndaj vjedhësit të hapur dhe të betuarit është obligim ndaj mbrojtësit" ??? A nuk është pjesë e Sheriatit se s`mund të ketë ndonjë akuzim pa ndonjë argument apo evidenc? Për qfar arsye e keni drejtuar gishtin fajsues kundër rinis Muslimane pa patur ndonjë fakt për ti formuar këto akuzime? Apo mos është ky (llojë fajsimi) i lejuar në Sheriatin tonë? Ju lutem na ndriqoni neve dhe që Allahu të ju shpërblej juve!!

Ne nuk pohojm se Muxhahidinët nuk i kanë kryer këto sulme - dhe as që jemi të sigurt se janë ata që i kanë bërë këto; por pyetja mbetet: Ku e keni gjetur se në të vërtet kanë qenë ata? A mos ka qenë nga qanali i CNN-it, apo nga rrjeti Arabik i lajmeve- gjendjen e të cilëve ju shumë mirë e dini, të cilat udhëhiqen prej regjimit gjendja e të cilit nuk është e fsheht prej asnje personi!! A nuk ka thënë Allahu (Më i Larti), "O ju që keni besuar! nëse një Fasik ( mëkatar, rrebel të këqinjë) ju vije juve me lajm, vërtetone atë, në mënyrë që mos ti dëmtoni njerëzit në injoranc, dhe më pastaj të dëshproheni për atë që e keni bërë." 1Pra a i keni vërtetuar lajmet tuaja para se ti dëmtoni Muxhahidinët me akuzat tuaja??

Dhe ne ju pyesim juve, O Dijetar të Lartë: ju lutemi na bëni të qart neve, duke përdorur fakte nga drejtimi i Sheriatit, se Muxhahidinët (apo kjo "rini") janë injorant të devijuar, në mënyrë që të mos mashtrohemi prej tyre apo ideologjis së tyre "Xhihadiste".

Dhe sa e shkëlqyeshme do të ishte nëse një prej atyre qanaleve do të organizonte një debat apo një diskutim ndërmjet dijetarëve dhe disa prej Muxhahidinëve brenda një dhome të mbyllur dhe të sigurt, në qytet të Mekës apo Medines (në mënyrë që Amerikanët nuk do të kenë mundësi që ti zënë ata, pasi që Amerikanët [në bazë të saj që na kanë treguar] nuk janë të lejuar që të hyjnë në Dy Qytetet e Shenjëta); dhe zakonisht, kjo do të ndodhë vetëm atëherë kur Mbrojtësit e Pastër, Të devotshëm, Islamik, Autoritativ (Veli el-Emr) ta japin lejimin e tyre.Dhe më pastaj, pas debatit dhe diskutimeve, Muxhahidinët mund të largohen, dhe shpëtimi dhe në mënyrë të sigurt dhe sekret të këthehen tek vendet dhe vija e frontit të tyre - njiashtu sikurse Amerikanët, sikurse që disa prej jush kanë thënë se ata janë Ahl el-Aman ku nuk është e lejuar që as të prekën, në mënyrë që ata ta ndëgjojnë Fjalën e Allahut - dhe pastaj ju i përcjellni këta Amerikan tek një vend i siguris dhe pushimit.2 Pra ngjajshëm në këtë debat, lejoni këta Muxhahidin që ti ndëgjojnë Fjalët e Allahut, dhe përcjellni që të këthehën në një vendë pushimi. Allahu ju dhasht juve dhe neve mundësi që të bëjmë gjdo vepër të drejtë!

2. "Dhe se vendi në të cilin ndodhën këto eksplodime është shtet Musliman."

Dhe kjo gjithashtu na ka krijuar neve huti! Se në të vërtet ne jemi jo intelegjent - ne nuk mund të kuptojm asgjë e as të përfshijm ndogjë, e as që kanë mendjet tona aftësi që të formojn ndonjë arsye të vlershme, dhe as që ti hulumtoj këto qështje të ndërlikuara!!

A është Afganistani vend Musliman?
A është Shishen (p.sh. Qeqenia) vend Musliman?
A është Filastin (p.sh. Palestina) vend Musliman?
A është Kashmiri vend Musliman?
A është Turkistani Lindor vend Musliman?
A është Bosnia vend Musliman?

Dhe në të vërtet ju keni dhënë fetua që flasin se është e lejuar që të përdoren bombat dhe eksplozionet në këto vende, dhe e keni quajtur atë Xhihad. Prandaj qka është puna me këtë vendë [Gadishullin Arabik] - a nuk është sikurse motrat e tijë??

Pse në vendet tjera përveq Gadishullit Arabik konsiderohet si Xhihad - dhe mbytja e rastësishme e civilëve Musliman (ku ndodh nganjëherë pa qëllim) në (vende) tjera përveq Gadishullit Arabik (ende) konsiderohet Xhihad? Dhe eksplodimin e ndërtesave në vende tjera përveq Gadishullit Arabik konsiderohet Xhihad? Dhe pse të luftuarit e atyre sundimtarëve që janë miqësuar me kafira konsiderohet Xhihad - përderisa nuk është në Gadishullin Arabik?? Dhe të luftuarit e armikut agresor konsiderohet Xhihad, përveq Gadishullit Arabik? Dhe kur këto gjëra ndodhin brenda Gadishulit Arabik - nuk janë më "Xhihad", por është "terrorizëm" ?!

Me intelegjencën tonë të kufizuar ne kemi shikuar dhe kemi gjetur këto:

Regjimi i Kabullit, "Karzai", është regjim që pohon të jetë Musliman...
Regjimi i Rijadit është gjithashtu një regjim që pohon të jetë Musliman!!

Regjimi i Kabullit ja ka dhënë besnikrin dhe miqësin e tij Pabesimtarëve Amerikan... Regjimi i Rijadi gjithashtu ja ka dhënë besnikrin dhe miqësin e tij Pabesimtarëve Amerikan!!

Regjimi i Kabullit lufton kundër Muxhahidinëve dhe reformuesve të drejt... Regjimi i Rijadit gjithashtu lufton kundër Muxhahidinëve dhe reformuesve të drejt!!

Afganistani është kolonizuar nga Kryqalinjët ... Dhe Gadishulli Arabik gjashtu është kolonizuar nga Kryqalinjët - me fuqi më të madhe!!

Regjimi i Kabullit është vendosur nga Amerikanët... Dhe regjimi i Rijadit është vendosur nga Britanezët - dhe pastaj Amerikanët vendosën fuqin e tyre në ata (sikurse vendet afër saj)!!

Regjimi i Kabullit qeveris pa Ligjin e Allahut në shumë prej punëve të tij... Regjimi i Rijadit gjithashtu qeveris pa Ligjin e Allahut në shumë prej punëve të tij!!

Populli i Afganistanit po bënë thirrje për dëbimin e Amerikanëve nga vendi i tyre... Dhe ngjajshëm populli i Gadishullit Arabik po bënë thirrje për dëbimin e Amerikanëve nga vendi i tyre!!

PëRVEQSE - është një dallim i vetëm ndërmjet dy vendeve:

Se në Afganistan nuk ka Vende të Shenjëta që po poshtërsohen prej pabesimtarëve, sikurse në rastin e Hixhazit, aty ku gjendet Meka dhe Medina... Pra a mos është ky dallim i cili e bënë të lejuar vazhdimin e të okupuarit të Gadishullit Arabik nga pabesimtarët - ju lutem na e qartësoni këtë për ne , dhe që Allahu të ju shpreblej juve!!

[Shënim Dobie]: Cekje e regjimeve dhe krijuesit e tyre:

Regjimeve të Marokut, Algjeris, Tunisit, Libanonit, dhe Siris iu është dhënë sundimtarë Musliman nga Franca!
Regjimeve të Omanit, Emirateve, Kuvaitit, Bahreinit, dhe Jordanis iu është dhënë sundimtarë Musliman nga Britania!
Regjimeve të Rijadit, Egjiptit, Katarit, dhe Irakut (më parë) iu është dhënë sundimtarë Musliman nga Amerika!
Regjimeve të përziera: Sudanit, vendi ka luftuar kundër nga regjimet e Rijadit dhe Egjiptit, thjeshtë për arsye se nuk ju nënshtrua tekeve të Amerikës. Dhe pastaj Libia... ne nuk kemi ndonjë ide se kush e ka vendosur atë sundimtarë atje që ti qeveris ata Musliman!!]

Dhe kështu ne pyesim: PSE konsiderohet të luftuarit kundër Ruseve "Xhihad" ?
Dhe kundër Hindusve "Xhihad"?
Dhe kundër Budistëve në Kine "Xhihad"?
Dhe kundër Serrbëve "Xhihad"?
Dhe kundër Jehudive "Xhihad"?
Dhe kundër Filipinasve "Xhihad"?
Dhe kundër Eritrianëve "Xhihad"?
Dhe kundër Komunistëve Taxhik "Xhihad"?
Dhe kundër Bathistëve "Xhihad"?

Por ende, kur është një luftë kundër Amerikanëve, të cilët ata janë forca kryesore lëvizëse prapa të gjitha këtyre luftrave në të cilat Muslimanët po mbyten, emerimi ndryshon prej të qenurit "Xhihad" në të qenurit "terrorizëm"?!!

Mendjet tona të ngushta janë të paafta për ta kuptuar këtë; pra ju jeni të mirëseardhur që të na sqaroni këtë për ne: Dhe Allahu ju bekoft juve!

3. Dhe ata që u goditën ishin Ahl el-Aman (njerëz të mbrojtur me marrëveshje sigurie), dhe Ahl el-Dhimah (ata që i paguajn xhizjen -një shumë qeveris Islamike për të qëndruar brenda kufijëve të tyre), dhe Ahl el-Hudnah (njerëz me marrëveshje paqësore).

Edhe kjo është një copë që nuk patëm mundësi që ta zgjedhim!!

Dhe sa për ata se janë Ahl el-Dhimah3: Atëherë me sa dimë ne , në bazë të asaj që na keni mësuar neve prej librave të "Selefëve" - është se Ahl el-Dhimah janë popull (Popull i librit) ata që jetojn në Vendin Islam, dhe që mbi të cilët zbatohen Ligjet e Islamit ... dhe atje në Gadishullin Arabik s`mund të ketë Ahl el-Dhimah në asnjë mënyrë 4 ... Dhe as që po zbatohen Ligjet e Islamit ndaj Amerikanëve (në Gadishullin Arabik), pasi që sundimtarët e Gadishullit as që gjykojn me ato në rend të parë!! Dhe këta, pabesimtarë gjenden gjdokund në Gadishullin Arabik - prej kur ata janë bërë Ahl el-Dhimah?? Të lutem të na përgjigjeni!

Dhe sa për atë se ata janë Ahl el-Hudnah 5: Atëherë ju na keni mësuar neve se Ahl el-Hudnah janë ai popull Harrbi (armiqë) me të cilët jemi pajtuar që ti ndalim armiqësit / betejat ndërmjet nesh për një periudh të caktuar, dhe që ata të qëndrojn në vendin e tyre, dhe që mos të luftojnë kundër Muslimanëve dhe as që mos ti ndihmojn atyre që janë kundër Muslimanëve ... Dhe ushtria Amerikane është mbrenda vendeve Muslimane, duke zhvilluar luft të shëmtuar kundër Muslimanëve mu tani në Irak, Afganistan, Filipin, Sudan, Palestin, Qeqeni, Taxhikistan dhe në Turkistan - jo, ajo po zhvillon kryqzat internacionale kundër Islamit në gjdo pjes të botës. Pra SI është e mundur që ata të jenë Ahl el-Hudnah? Dhe gjithashtu, ne kemi dëshirë ta dijmë - cili prej sundimtarëve "Musliman" do të kishte mundësi që të" formoj marrëveshje të paqes" (hudnah) me Amerikanët (në kryqzatën e tyre)?!! Të lutem të na përgjigjeni, Allahu ju bekoft!!

Dhe sa për atë se ata janë Ahl el-Aman 6: Atëherë neve na duhet të pyesim - KUSH ju dha atyre Aman (siguri)?! A mos është ai sundimtarë, për të cilin dijetarët kanë Ixhma mbi Kufrin e tij për shkak të Muvalatës (aleancës) së tij me pabesimtarët!?7

A mos është ai sundimtarë, për të cilin dijetarët kanë Ixhma mbi Kufrin e tij për shkak të legjislimit të tij me tjetër gjë përveq Ligjit të Allahut!?8

A mos është ai sundimtarë, për të cilin dijetarët kanë Ixhma mbi Kufrin e tij për shkak të lejimt të tij (tahlil) të kamatës, mëkateve, krimeve, felëshimit, dhe Kufrit 9 - dhe e ka ushqyer këtë me ligje të fabrikuara njerëzore në mënyrë që ta largoj Islamin prej zemrave të Muslimanëve!!??

Në të vërtet, kjo qështje na ka prekur neve thellësisht: Se ne asnjëher nuk kemi studiuar se a ka mundësi të ofroj apo jo marërveshje sigurie (Ahl el-Aman ) një sundimtar i atill, në një gjendje të atill!! Neve vetëm na kanë mësuar se a është apo jo i pranuar që sundimtarët e atillë të jenë si kujdestarë për kurorizimin e vajzës së tij - e mos të flasim për dhënje të marrëveshjes së siguris armiqëve të Islamit e cila do të vëhet mbi të gjtihë Muslimanët që ti përmbahen asaj!!!

Dhe dijetarët kanë shprehur Tekfir (e kanë quajt pabesimtarë) mbi një autor Egjiptjan për shkak të librit të tijë në të cilin e ka sulmuar Islamin - ata dijetarë kanë lëshuar fetua që autori të ndahet nga gruaja e tij. Pra a nuk duhet që ne të shprehim Tekfir mbi ata që po bëjnë luftë kundër Islamit ditë dhe natë , si shërbim ndaj Kryqalinjëve dhe Cionistëve, duke ju dhënë atyre besnikri, dhe duke ju dhënë Muslimanëve armiqësin e tyre?

Ne asnjëherë nuk i kemi ditur "Dhjetë Asgjësimet" e Islamit. 11 Ju jeni që na keni mësuar neve... Pra nëse ju dëshironi që ne ti abrogojm ato - atëhere ju lutemi që të na urdhëroni në mënyrë të qart, ne nuk i kuptojmë gjestet e thjeshta!!

Edhe diq tjetër na ka hutuar neve: A është e lejuar që ti jipet marrëveshje sigurie një pabesimtari i cili ka për dëshirë që ti mbys Muslimanët?? Apo si - ti japësh siguri një pabesimtari i cili ka mbytur Musliman, dhe po vazhdon që të mbys Musliman?? Dhe a është e lejuar që tu lejohet atyre që të hapin baza ushtarake të të gjitha llojeve, tok, det, air; dhe që të ndihmohet ushtria pabesimtare me të gjitha llojet e furnizimit dhe përkrahjes, dhe tu jipet atyre e tëra ajo që ju nevojitet që ta okupojn popullin Musliman - dhe që tu ndihmohet atyre në mbytjen dhe dëbimin e Muslimanëve - TE GJITHA në emër të "siguris", që cekët në Librin e Allahut dhe në Sunetin e Lajmëtarit të Tij s.a.v.s.

Gjithashtu, a është e lejuar që një Musliman ta mbroj [apo ti japë marrëveshje sigurie] Muslimanit tjetër i cili në mënyrë të palejuar e ka mbytur një burr (Musliman), dhe që ta pengoj dënimin (hadd) që të mos kryhet!? Pra nëse kjo është e palejushme, atëherë si ka mundësi që ti jipet marrëveshje e siguris pabesimtarëve të cilët kanë mbytur mëe mijëra Musliman, e kanë shkatërruar vendin e tyre, e kanë vjedhur pasurin e tyre, e kanë thyer nderin e tyre; dhe i pengon Muslimanët nga të mbrojturit e vetëvetës dhe Xhihadin për hirë të Fes, nderit, vendit dhe gjakut të tyre!??!

Pra ne e pranojm: Ne hulumtuam për këtë llojë të marrëveshjes së siguris në Kuran dhe Sunet... ne nuk patëm mundësi që të gjejmë ndonjë shembull; pastaj ne shikuam në Tevrat dhe Ingjil... ne nuk patëm mundësi të gjejmë ndonjë; derisa ne hulumtuam nëpër fletushkat e Hindusve dhe Budistëve... ne dështuam përsëri... Ne pastaj shikuam nëpër ligjet internacionale të bëra nga njeriu, të Kufrit - ne nuk gjetëm diq të ngjajshme me këtë llojë të marrëveshjes së siguris!! Pra në cilin legjislacion, pa marr parasysh se a është Islamik apo i pabesis, ne mund ta gjejmë këtë lloj të marrëveshjes së siguris?!! Ku duhet që ne të kërkojmë? Ju lutem na sjellni dobi me përgjigjen tuaj, dhe që Allahu të ju shpërblej juve!!

Një njeri i quajtur Ibn el-Kajim (Unë kamë dëgjuar se ai është dijetar i Islamit) njëherë kishte thënë në një libër të tij e titulluar "Zad al-Ma`ad":

"Dhe prej udhëzimit të Pejgamberit s.a.v.s. është ajo se kur ai bënte marrëveshje apo kontrat me një fis - dhe ata e thyenin marrëveshjen, ose nëse vetëm disa prej tyre derisa të tjerët ishin të kënaqur me marrëveshjen dhe e pranonin atë - ai s.a.v.s. i sulmonte që të gjithë ata kolektivisht - dhe i konsideronte që të gjithë si thyes (të marrëveshjes).Sikursë që ishte rasti me Banu Kurejdhah, Benu el-Nuthejr, dhe Benu Kajnaka, dhe gjithashtu me popullin e Mekes. Pra ky ka qenë Suneti i Lajmëtarit s.a.v.s. se si të veprohet me ata që janë tradhtarë besprerë."

Ibn el-Kajimi gjthashtu ka thënë, ""Dhe Ibn Tajmijah ka dhënë fetua që të sulmohen Krishterët e Lindjes kur ata i kishin ndihmuar armiqët e Muslimanëve në luftë duke i furnizuar ata me para dhe armë - EDHE PSE ata vetë nuk na kanë sulmuar neve, e as që janë zënë me ne; por ai (p.sh. Ibn Tejmija) i pa ata si besëthyes të marrëveshjes, njëashtu sikurse Kurejshitët që e kishin thyer marrëveshjen e Pejgamberit s.a.v.s. kur ata ju kishin ndihmuar Benu Bekr ibn Ua`il në luftë kundër aleatëve të tij."

Pra nëse ky është rasti kur ata vetë nuk zhvillojn luft kundër neve - atëhere qak thua për ata Amerikanët dhe Britanezët të cilët me ashpërsi bëjnë kryqzat kundër nesh? Në të vërtet kjo thënie madhore (e Ibn el-Kajimit) vetëm se na ka rritur dyshimet në zemrat tona, dhe po na shtyn neve që të besojmë në Muxhahidinët terrorist!! Ju lutem, a keni ju ndonjë shpjegim i cili do të ketë mundësi që të na largoi mbulojen prej syve tonë - Allahu ju shpërbleft!!

4. Dhe se në mesin e viktimave kishte Musliman të pafajshëm, që nuk ishin fajtor për ndonjë krim.

Një njeri i quajtur Ibn Tejmija (Unë kamë dëgjuar dikend duke e quajtur atë Sheih el-Islam [Dijetarë i Islamit] ) njëherë kishte thënë:

"Dhe dijetarët janë të një mendimi se, se nëse ushtria pabesimtare mbrohet duke i përdorur të burgosurit Musliman që janë me ata, dhe ka frikë për rrezik për Muslimanët (tjerë) nëse pabesimtarët nuk luftohen - atëherë është e lejuar që të luftohen ata, edhe nëse ajo sjell deri te mbytja e Muslimanëve të cilët përdoreshin si mburoj,"12

Gjithashtu edhe një njeri tjetër i quajtur Ibn Kasim ka thënë në shënimet e tija, "Ne Al-insaf ai tha": Nëse ata e përdorin një Musliman si mburoj, atëherë është e palejuar që të goditet ai - përveq se kur ka frikë (se rreziku është më i madh nëse pabesimtari nuk goditet), atëherë është e lejuar që ata të goditen, duke vënë shënjestrën kah pabesimtarët. Dhe nuk ka argument kundër këtij argumenti (lejueshmëri)." 13

Ju e keni pas zakon që të na tregoni neve se "Eshtë obligim që të pasohen dijetarët e Selefit ." Dhe tani ju po na thuani neve "Përplasni fetuat e tyre për muri, dhe pasonie atë që ne ju themi tani " ?? Ne jemi të goditur dhe të hutuar ndërmjet juve dhe Muxhahidinëve terrorist, sepse ata pohojn se është obligim që të pasohen Selefët në qështje të Xhihadit!!

Por ne nuk jemi me këta terrorist - ne jemi me ju; ne e dijmë se nuk është e lejuar që të mbytet ndonjë Musliman. Ne gjithashtu e dijmë se është njëri prej krimeve dhe mëkateve më të mëdha...

Por a do të pajtoheshi me ne se nëse themi se është e lejuar që të mbyten vetëm pabesimtarët e Perendimit? Dhe nëse thuani se ata janë civilë, dhe se nuk është e lejuar që të mbytën civilët...

Atëherë a do të pajtoheshi me ne se nëse themi se është e lejuar që të mbyten vetëm ushtria Amerikane e vendosur në Gadishullin Arabik, për krimin e tyre në mbytjen e Muslimanëve dhe për okupimin e Vendeve Islame?

Ka mundësi që ju të thuani se eksplodimet dhe bombat ende kishin për të shkaktuar vdekjen e Muslimanëve të pafajshëm... Atëherë qka thuani se nëse ne pajtohemi që të mos përdorim asnjë eksploziv apo bomba?? Qka thuani nëse në ju zëmë pritën për ti mbytur ata individualisht?? Në këtë mënyrë, asnjë dëmë nuk do të bie mbi asnjë Musliman!!

Pra ju lutem na jipni së paku një Fetua të vetme, ose gjysmë Fetua, ose një qerek të Fetuas që thotë së paku se është e lejuar që të mbytet armiku agresorë, ku për të cilët dijetarët e hershëm, "Selefët" , kolektivisht janë pajtuar se është obligim (vaxhib) që të luftohet kundër (atyre)!! 14

Ju lutemi na jepni ndonjë Fetua, qofshi të shpërblyer!! Apo së paku na jepni ndonjë Fetua që thotë se është Haram që të mbyten ushtarët agresor Amerikanë - kështu që ne dhe e tërë bota përfundimisht të qetësohet!

5. Dhe se këto operacione ju ndihmojn pabesimtarëve kundër neve, dhe ju japin atyre arsye që ata të përzihen në punët tona të brendshme, dhe që e ngulfatin dhe e varrin Davetin dhe se i dëmtojn thirrësit.

Dhe kjo është edhe më hutuese!!

Ne kemi menduar se këta pabesimtarë gjdoherë janë munduar që ti qrregullojnë punët tona të mbrendshme - në 14 shekujt e fundit!! Që para Nju Jorkit dhe Vashingtonit... para bombardimit të Riadit dhe Hobarit...para kolonializimit të Palestinës, Gadishullit Arabik, dhe Afganistanit...Më saktësisht, që atëherë kur Lajmëtari s.a.v.s e kishte themeluar qytetin e tijë të parë Islamik Medinën!!! Pra qka ka ndryshuar që atëherë?!

Ne patëm menduar se këta pabesimtarë asnjëherë nuk do të ndalen nga lufta kundër nesh derisa që të na këthejnë mbrapa nga Feja jonë, nëse munden, pamarr parasysh se ai luftojm apo jo ata!!! 15 Sa të marrë që ishim!!

Ne patëm menduar se këta pabesimtarë asnjëherë nuk do të jenë të kënaqur me ne deri sa ta pasojmë fenë e tyre, pa marr parasysh se a i shpërthejm në ajrë apo jo !!! 16
Sa të mashtruar që ishim!!

Ne patëm menduar se këta pabesimtarë gjdoherë do ta shpenzonin pasurin e tyre që ti pengojn (njerëzit) nga Rruga e Allahut, pa marr parasysh se a ju zëmë pritën apo jo!!!17 Sa injoranta që ishim ne!!
Ne patëm menduar se këta pabesimtarë nuk do të ngelin mbrapa me përpjekjen e tyre që të na korruptojn neve, dhe asnjëherë nuk do të pushojn nga të luftuarit e Fes tonë, pa marr parasysh se a bëjmë ne apo jo Xhihad kundër tyre!! 18

O i Derguar i Allahut: Mos i sulmo karavanet e Kurejshëve se ata do ta përdorin atë si arsye për ta kthyer sulmin!!
O i Derguar i Allahut: Mos i sulmo pabesimtarët e Gadishullit Arabik se përndryshe ata do të bashkohen të gjithë kundër teje!! 19
O i Derguar i Allahut: Mos i tubo luftëtarët tuaj për ta luftuar Cezarin - se nëse Cezari e grupon ushtrin e tij kundër neve - atëherë ne nuk do të kemi ndonjë shans kundër ushtris së tij!! Por, ti duhet ta diskutosh këtë, dhe ta debatosh intelektualisht, dhe të bësh Xhihad me laps dhe gjuhë, jo me shpatë dhe dhëmbë!!
O i Derguar i Allahut: Mos e dërgo ushtrin e Usame ibn Zejdit!! Ti vetëm do ti japish arsye Romakëve për sulmim dhe ne jemi asgjë në krahasim me Romakët; vetëm na shiko neve... dhe shikoj Romakët!!
O Halifja e të Derguarit të Allahut: Qka thua nëse Arabët bëjnë felëshim?! Qëndro në Medine, dhe mos shko pas tyre për ti mbytur ata. Përkundrazi, thirri ata në Islam me butësi dhe anim, se ne jemi të dobët në këtë kohë! Qka thua nëse ata nuk e japin Zekatin!! Së paku ata po e kryejn namazin!! 20
O Halifja e të Derguarit të Allahut: Mos lufto kundër superfuqis botërore, se Muslimanët nuk kanë shansë kundër atyre!! Por, duhet të ju japin Davet nëpërmes forumeve, diskutimeve, ligjëratave, debateve, mësimeve, dhe mediave të tjera që janë në dispozicion!!

Sa të verbër ishim ne!!

Ne jemi rini injorante e devijuar - ne nuk i peshojmë veprat tona e as fjalët tona, dhe gjdo gjë që bëjmë e bëjmë me nguti të vrulëshme!! Ne dëshirojm që të luftojmë kundër të gjithë mushrikëve ashtu si ata luftojnë kundër neve që të gjithë!! 21

SubhanAllah!!

Në qfar injorance jemi zhytur!! Gjdoherë kur ndëgjojmë ndonjë britmë apo marshim kah armiku, ne ngutemi te ajo, duke kërkuar vdekjen!!22 Qka ishim duke menduar?!!

Gjdoherë kur pabesimtarët i mbytnin vëllezërit tanë, i shkatërronin Xhamijat tona dhe i okuponin vendet tona- ne luftuam kundër tyre!! 23

Pra qka thuani nëse Jehudit dhe të Krishterët (1) nuk besojn në Allahun, (2) e as në Ditën e Fundit, (3) dhe as që e ndalojn atë që është ndaluar prej Allahut dhe të Derguarit të Tij (4) dhe që refuzojn që ta pranojn Dinin e Vërtet!?! Ajo është e drejt e tyre, dhe nuk është punë e jona!! 24 Ku është lirija e të menduarit, dhe liria?! Qka është kjo prapambeturi?

Ne marshuam kur ishim të pasur dhe të varfër, duke qenë të leht dhe të rëndë, duke qenë në rrezik dhe në siguri!!25 Ne mendonim se po e arrinim kulminacionin e Islamit përmes Xhihadit!! 26 Sa injorant ishim ne!!
SubhanAllah!!

Ne e hudhum vetën tonë në shkatërrim, pa menduar e as pa shikuar!!27

XHIHAD!!!
XHIHAD!!!
XHIHAD!!!

A nuk kuptojm ne ndonjë gjë tjetër përveq se Xhihadin!??

Qka thuani për atë që armiku ka hyr në vendet tona, e kanë marrë vendin tonë, pasurin dhe nderin tonë e kanë bërë të lejuar për veten e tyre, dhe e ka përqeshur Fen tonë!!?
Prandajk qka!?? A nuk ka mënyra tjera përveq se Xhihadit për të ju drejtuar kësaj qështje!??

Pse nuk marrim mësim prej atyre që po qëndrojnë 28 të cilët ju kanë përgjigjur thirrjes intelektuale, dhe e kanë braktisur Xhihadin, dhe qëndrojnë duke e zhvilluar vendin, dhe duke ju bërë thirrje tek kultura e tyre e nënshtrimit dhe siguris?!?

Qka është me ne dhe me këto gjëra, sikurse pluhri, plagët, vdekjet, shpatat, dhe shtizat!? Qka është me ne dhe më këtë dëshirë të zjarrtë për tu ngjitur në maje të kodrës dhe të luftuarit kundër valëve të larta të oqeanit!!?

Si duket ne nuk kuptojmë diq tjetër përveq të qëlluarit e qafave 29, të prerit 30 dhe terrorizmit!! 31

Pse ne nuk bëhemi të plotmëshirshëm me pabesimtarët 32, dhe ta përulim veten tonë ndaj tyre, që kështu ata të bëhen Musliman!?! 33

Pse ne nuk merremi me biznes, punë ndërtimtarie, dhe bujqësi - dhe të ndalemi na të folurit për Xhihad!!?

Dhe a është koha tani për Xhihad!!!! Ne jemi në shekullin 21!!! Kjo është era e internetit dhe hulmtimit të gjithësis!! Qka është puna me ne dhe me këtë Xhihad !?

O GRUP I DIJETAREVE; NA SHPETONI NEVE PREJ KETYRE DEVIJUESVE. . .

O Allah! Frymëzo rinin e këtij Umeti me veprim të mirë dhe drejtësi.

E shkruar nga Husejn ibn Mahmud

e përktheu: Nën Hijen e Shpatës

Shënime:

1. El-Huxhurat, 6


2. "E nëse ndokush prej idhujtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që t’i dëgjojë fjalët e All-llahut (Kur’anin), e mandej të kthehet në vendin e tij të sigurt..." [et-Teube, 6]


3. "Luftoni ata që nuk besojnë All-llahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar (haram) atë që e ndaloi All-llahu dhe i dërguari i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa ta japin xhizjen në dorë e duke qenë të mposhtur." [et-Teube, 29]


4. Vendin për të cilin Muhamedi a.s. ka urdhëruar, "Dëboni Jehudit dhe Krishterët nga Gadishulli Arabik". Hadithi është shënuar nga al-Buhariu (3053, 3152), Muslimi (1551, 1637, 1767), al-Tirmidhi (1606), Ahmedi (1/195, 10/144), ad-Darimi (2/306), al-Buhariu në "At-Tarih al-Kebir" (4/57), al-Bejhaki në "Al-Kubra" (18750), dhe "Al-Muuata` " nga Maliku (3/88), "As-Silsilah as-Sahihah" (1132)

.
5. Hudna: "intermision, pauzë, paqe..." etj.


6.Ahl al-Amana: bukfalisht "atyre që u është dhënë siguri".


7.Siq ka thënë Sheih Ibn Bazi (ra), "Eshtë një ixhma në mesin e dijetarëve se ai që i përkrah pabesimtarët kundër Muslimanëve, apo bashkpunon me ata me QFARDO ndihme,atëhere ai person është pabesimtarë sikurse ata ." - "Maxhmu Fataua Ibn Baz " (1/274)


8. " Pra kushdo që largohet nga Sheriati i qart, i cili i është shpallur Muhamed Ibn Abdullahit, Vulës së Pejgamberëve, dhe merr Gjykim tjetër prej ligjeve të Kufrit të cilat janë abroguar përveq tij, ai ka bërë pabesim. Prandaj e qtë themi për atë i cili e merr Hukmin e Jasikut (ligj i Tartarëve të cilët e kishin përzier gjykimin e Sheriatit me gjykime të shpikura) dhe e vendos para tij?! Kushdo që e bënë atë, ai ka bërë pabesim sipas Ixhmas së Muslimanëve."
- "El- Bidajah ua Nihajah", Vëll. 13/ 119


9.Shaikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah ka thënë:
" Dhe është e njohur nga nevojshmëria e Dinit të Muslimanëve dhe nga pajtueshmëria e të gjithë Muslimanëve se, kush pason Sheriat (ligj) tjetër nga Sheriati i Muhammedit [SalAllahu Alejhi ve Selem), atëherë ky është Kafir dhe ky është sikurse kufri i atij që beson në një pjesë të Librit, ndërsa mohon një pjesë tjetër të Librit."
[Al Fataawa, Vol. 28/524]


10.Dhe Imami dhe Muhadithi, Sheih Ahmed Shakir (ra) shkruajti, "Ka marrë fundë! La ta dinë gjdo Musliman dhe Muslimane! Se këta njerëz që kanë dalur për të luftuar kundër (popullit) të Fes së tyre, dhe po bëjnë Tenasur (duke i ndihmuar njëri tjetrit, duke bashkpunuar) me armiqët e Allahut - se kushdo që i marton këta njerëz, atëherë martesa e tyre është e pavlefshme (batil) - është e asgjësuar që nga themeli, dhe nuk ka mundësi që të bëhet e vlefshme; dhe nuk mbetet asgjë nga martesa, gjithashtu nga njohja e babait dhe trashëgimia dhe gjëra të atilla. Dhe kushdo që ka qenë i martuar, prej mesit të këtyre (felëshuesve tradhtarë )- atëherë martesa e tyre është anuluar"
Dhe gjithashtu, ata që pendohen prej tyre, dhe i këthehen Zotit dhe Fes së tyre, dhe zhvillojnë luftë kundër armiqëve të Tij, dhe e ndihmojn Umetin Islam - atëherë bashkshortet që i kishin kur ishin në gjendje të felëshimit, apo me të cilat ishin të fejuara - këto gra nuk janë të lejuara për ata. Por, pas pendimit është obligim që ta përtrijnë kurorizimin e tyre, në mënyrë që martesa e tyre të jetë e vlefshme dhe e ligjëshme. Dhe kjo është diqka që është e qartë dhe e zakonshme." Referoju "Kalimah Hak" (126-137).


11. Pika e tetë e asgjësimit të Islamit: Të ndihmuarit e pabesimtarëve dhe të bashkpunuarit me ata kundër Muslimanëve. Siq thot Allahu (Më i Larti), "E kushdo prej jush që i merr ata (pabesimtarët) si Aulija (p.sh. shokë përkrahës), atëherë ai është me siguri njëri prej tyre.”[al-Maide, 51]


12. "Maxhmu al-Fataua" 28/537-546& 20/52


13. "Al-Hashijah Ala ar-Raudh" , 4/271


14. Sheih al-Islam Ibn Tejmija (ra) Ka thene, "Obligimi i pare pas imanit është ta dëbosh armikun agresor i cili sulmon Fen dhe qështjet e botës". - "Al-Fataua al-Kubra" (4/608)


15 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në el-Bekare, 217!! "Dhe ata do t’u luftojnë juve vazhdimisht derisa t’ju zbrapsin nga feja juaj, nëse munden."


16 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në el-Bekare, 120!! "As jehuditë, e as krishterët kurrë nuk do të jenë të kënaqur me ty deri që të pasosh fenë e tyre. "


17 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në el-Anfal, 36!! "Ata që nuk besuan, shpenzojnë pasurinë e tyre për të penguar nga rruga e All-llahut. Ata do të shpenzojnë atë dhe ajo do të bëhet dëshprim i tyre, e madje ata do të mposhten. E ata që mohuan, do të përmblidhen vetëm në Xhehennem."


18 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në Al Imran, 118!! "O ju që besuat, mos i zini për Bitanah (keshillues, konsulltues, mbrojtes, ndihmues, shoke, etj.) të tjerët jashtë fes suaj (paganet, Jehudit, Krishteret, dhe hipokritet), ata nuk pushojnë së bepruari në dëm tuajin, u dëshirojnë çka u mundon juve. Urrejta kundër jush duket nga gojët e tyre, por ajo që fshehin në tyre, është edhe më e madhe. Ne pra, u kemi sqaruar faktet nëse ju i kuptoni."


19 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në Al Imran, 172-173!! "Të cilët edhe pasi i goditi plaga iu përgjegjën All-llahut dhe të dërgurit. E për ata prej tyre që bënë, mirë dhe u rujtën, është një shpërblimi madh.E atyre (shokëve të pejgamberit) që dikush (hipokritët) u tha : “Populli (idhujtarë) është tubuar kundër jush (ushtri të madhe), pra kini frikë!” Ajo, vetëm u a shtoi edhe më shumë besimin e thanë: “Neve na mjafton që kemi All-llahu, Ai është mbrojtësi më i mirë!”."


20 Siq i ka thënë Omeri (ra) Ebu Bekrit (ra), "Si është ajo se do ta luftosh njerëzimin? Edhe pse I Dërguari s.a.v.s. ka thënë, "Unë jamë urdhëruar që ti luftoj njerëzit, derisa të dëshmojnë se "Se nuk meriton të adhurohet askush, përveq Allahut." Pra nëse e thonë këtë, atëherë gjaku dhe pasuria e tyre janë të mbrojtura nga unë, përveq të drejtës (së Islamit)" ??? Pastaj Ebu Bekri (ra) iu përgjigj, Në të vërtet Zekati është prej të drejtave të tij. Dhe unë betohem në Allahun, nëse ata nuk e japin një qingj të ri që e kanë pas zakon që ta japin gjatë kohës së të Dërguarit s.a.v.s. atëherë unë do ti luftoj ata për mos dhënjen e asaj." Referoju Sahih al-buhariut, "Kitab Istitabah al-Murrtadin".


21 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në at-Teube, 36!! "Luftoni të gjithë idhujtarët pa dallim, siç ju luftojnë ata juve pa dallm."


22 Ju lutem na mësoni neve në mënyrë korrekte që ta refuzojm Hadithin e transmetuar nga Abu Hurejra, "Prej jetrave më të mira për njerëzit është e një burri që i mban frenjët e kalit të tij në rrugën e Allahut, duke u ngutur në shpinën e tij; kurdo që ndëgjon një britmë [të betejës] apo marshim ndaj armikut, ai ngutet tek ajo, duke kërkuar vdekjen dhe që të vritet me etje" Referoju Muslimit (3503), dhe Ibn Maxhes (3967).


23 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në al-Nisa, 75!! "ç’keni që nuk luftoni për Zotin dhe për (t’i shpëtuar) të paaftit : nga burrat, nga gratë e nga fëmijët, të cilët luten: “Zoti ynë! nxirrna nga ky qytet, banorët e të cilit janë mizorë. Jepna nga ana Jote shpëtim e ndihmë!”"


24 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në at-Teube, 29!! "Luftoni ata që nuk besojnë All-llahun e as botën tjetër, nuk e konsiderojnë të ndaluar (haram) atë që e ndaloi All-llahu dhe i dërguari i Tij, nuk besojnë fenë e vërtetë, prej atyre të cilëve u është dhënë libri, derisa ta japin xhizjen në dorë e duke qenë të mposhtur."


25 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në at-Teube, 41!! "Dilni me lehtësi ose vështirësi, dhe luftoni me pasurinë tuaj dhe me veten tuaj në rrugën e All-llahut; kjo është për ju më e dobishmja, nëse e dini."


26 Ju lutem na mësoni neve në mënyrë korrekte që ta refuzojm Hadithin , "Koka e qështjes është Islami dhe shtylla e tij është Namazi, dhe kulminacioni i tij është Xhihadi." - Transmetuar prej et-Tirmidhiut (2541) , Ibn Maxhes (3963), dhe Musned Ahmedit (21008).


27Kur do të keni mundësi që ti kundërviheni që Athari ka transmetuar nga Abu Daudi (3/27) dhe at-Termidhiu (4/280) (dhe at-Tirmidhiu e shkallzoi si të vërtet) që Aslam ibn Imrani transmetoi se kur ata ishin duke e luftuar një ushtri të fuqishme të Romakëve, një burrë në ushtrin Muslimane i sulmoi radhët e Romakëve derisa i depërtoi ato. Njerëzit bërtitën, duke thënë, "SubhanAllah! Ai e ka hudh vetën e tij në shkatrrim." Pastaj Ebu Ejub el-Ansari u ngrit e tha, "O njerëz! Ju i jipni këtë interpretim këtij ajeti, ku është shpallur në lidhje me ne, Ansarëve, kur Allahu i kishte dhënë Islamit krenari dhe pasuesit e tij ishin bërë shumë,ku disa prej nesh i thanë njëri tjetrit fshehurazi ... "Dhe pasuria jonë ishte harxhuar, dhe Allahu i kishte dhënë Islamit krenari dhe pasuesit e tij ishin bërë shumë, pra le të qëndrojm në mesin e pasuris sonë dhe ta kompenzojm atë që është harxhuar prej saj. " Pastaj Allahu i shpalli të Dërguarit të Tij [domethënja] "Dhe jepni për një rrugë të All-llahut (në të gjitha llojet e Xhihadit, etj.) e mos hidhni vetën në shkatrrim (duke mos shpenzuar pasurin tuaj në Rrugën e Allahut) dhe bëni mirë." [al-Bekare, 195] duke ju kundërvënë asaj që ne kishim thënë. Pra, shkatrrimi qëndron në të qëndruarit me pasurin tuaj dhe ta kompenzosh atë, dhe ta braktisësh luftimin." Ebu Ejubi qëndroi i paluhatshëm derisa ai [ishte mbytur dhe] varrosur në Romë...???


28 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në al-Nisa, 95-96!! "Nuk janë të barabartë prej besimtarëve ata që ndejtën (nuk luftuan) dhe ata që me pasurnë dhe me jetën e tyre luftuan në rrugën e All-llahut, me përjashtim të atyre që ishin të paaft (nga plaga, apo të verbër, apo të paralizuar). Ata që luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre, All-llahu i gradoi në një shkallë më të lartë mbi ata që ndejtën (në shtëpi). Por të gjithëve All-llahu u premtoi shpërblim, ndërsa ata që ndejtën (në shtëpi) All-llahu gradoi luftëtarët me një shpërblim të madh.Vende të larta me falje gabimesh e mëshirë nga Ai. All-llahu është që falë shumë dhe mëshiron."


29 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në Muhamed, 4!! "Pra, kur t’i takoni në (Xhihad) ata që nuk besuan mëshojuni në qafë (mbytni) derisa t’i keni mbytur shume prej tyre."


30 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në at-Teube, 5!! "Luftoni idhujtarët kudo që t’i gjeni, robëroni dhe ngujoni ata, e vinju pritë në çdo shteg."


31 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në al-Anfal, 60!! "E ju përgatituni sa të keni mundësi force, (mjete luftarake për betejë kundër atyre e me të, (me përgatitje) ta terrorizoni armikun e All-llahut dhe armikun tuaj "


32Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në al-Feth, 29!! "Muhammedi është i dërguar i All-llahut, e ata që janë me të (sahabët) janë të ashpër kundër jobesimtarëve dhe janë të mëshirshëm ndërmjet vete."


33 Ju lutem na mëso neve që në mënyrë korrekte të bëjmë Tahrif (shtrembërim) të ajetit në al-Maida, 54!! "O ju që besuat! Kush largohet nga feja e vet s’ka dyshim se All-llahu do të sjellë një popull që Ai e do atë (popull) dhe ata e duan Atë (Zotin),(një popull) që është modest e i butë ndaj besimtarëve, por i ashpër dhe i fortë ndaj mohuesve, që lufton në rrugën e All-llahut dhe që nuk i frikësohet kërcënimit të asnjë kërcënuesi. Kjo (cilës e atij populli) është dhuratë e All-llahut që i jep atij që do. All-llahu është dhurues i madh, i dijshëm."