Sajid Kutubi
Hutbe Tema Lajme Ajete Hadithe Dua Tekbire Poezi Ilahije Foto Video
Qëndrimi ynë ndaj Sajid Kutubit

Sheih Hamud bin Ukla esh-Shuajbi-hafidhullah (është pyet):

Deklaratat për Sajid Kutubin - rrahimullah- janë rritur shumë, disa thonë se ai është i pafajshëm ndaj ndonjë gabimi dhe disa e vëjnë në shkallë të njëjt me zinaqart prej mesit të pabesimtarëve, pra ku qëndron e vërteta në këtë qështje?

Pergjigja (e Shehut):

Lavdrimi i qoft Allahut, Zotit të botrave dhe të gjitha salavatet qofshin mbi Pejgamberin e Fundit, në vazhdim:

Në të vërtet, mendimtari politik Sajid Kutubi - rrahimullah- ka një numër të madhë të armiqëve, që ndryshojn nga metoda e kriticizmit dhe qëllimeve të tyre, dhe të cilët kanë interes të përbashkët.Por para se ti vëjë në shesh akuzat e drejtuara kundër Sajidit - rrahimullah - Unë dëshiroj ta qartësoj arsyen se pse veqanarisht Sajid Kutubi është vënë në shënjestër.

Sajidi - rrahimullah - është konsideruar në kohën e tij prej shenjave të mesit të njerëzve të ditur ku edukimi i tyre ka qenë që ti luftojnë shtypsat dhe që ata të deklarohen pabesimtarë. Ai gjithashtu është njëri prej ligjëruesve të veqant që ju ka bërë thirrje njerëzve që ta adhurojn Zotin e tyre dhe ka predikuar për unifikimin e të gjitha ligjeve ndaj askujt tjetër përveq Allahut. Ai nuk ju ka përkulur armiqëve të Allahut dhe të Pejgamberit të Tij, siq ka qenë Xhemal Abdel -Naseri dhe të ngjajshmit me të... askush nuk ka qenë më i gëzuar për mbytjen e tij se sa ky i fundit.Toleranca e këtyre keqbërësve ishte e ngusht; në të vërtet, kur ata menduan se e kanë mbytur atë, ai e rivendosi edukimin e tij me gjakun e tij dhe ndezi fjalët e tij me entuziazëm.Ai u bë më i pranushëm në mesin e Muslimanëve, dhe shpërndarja e librave të tij u rrit sepse ai i udhëzoi me të vërtetën e tij dhe me edukimin e tij të fort dhe të hapur. Ata punuan që ta shpërthejn atë përsëri, për shkak të kërkesës që ata kishin për ti shkatrruar edukimet e tija.

Të vënurit në shënjestër të Sajid Kutubit - rrahimullah nuk ka qenë vetëm për shkak të personalitetit të tij, në të vërtet ai nuk është dijetari i parë të bëjë gabime të vogla, ai ka bërë gabime që ne nuk i mohojm. Me siguri, qëllimi i të shpërthyerit të tij nuk ka qenë që ai të rrëzohet, ai është dërguar te Zoti i tij dhe ne lusim Allahun që ta pranoj atë në mesin e shehidëve. Në të vërtet, qka ende i bënë merak armiqët e tij dhe pasuesit e tyre është menhexhi (rruga, mënyra) i tij për të cilën ata kanë frikë se do të përhapet tek fëmijët e Muslimanëve.

Kur ndëgjoj për të sulmuarit e Sajid Kutubit - rrahimullah në shpin - Unë nuk jamë i befasuar, sepse Allahu - te`ala - ka thënë: "Dhe kështu Ne kemi caktuar për gjdo Pejgamber armiq."[3] Kushdo që ka brenda dritë të pejgamberllëkut, gjithashtu ka armiq nga keqbërsit, në përpjestim me atë që e ka trashiguar nga Pejgamberi Muhamed (s.a.v.). Në të vërtet të gjitha therrjet në shpin të therrësave të shpinës nuk e dëmtojn Sajidin, vetëm se ia shtojn veprat e mira të tij.Qka është më e befasishme është veprimi i atyre grupeve që pohojn se janë nga mesi i pasuesve të së vërtetës (vëllezër të ndryshëm "Muslimanë"), që me siguri kanë mangësi të drejtpeshimit (të jenë fer) dhe të cilët nuk e përdorin drejtpeshoren e duhur. Allahu thotë: "Të mjerët el- Mutafifinet [ata që mangu peshojnë dhe masin (i zvoglojnë të drejtat e tjerëve)]; Ata të cilët, kur pranojn prej të tjerëve me masë prej njerëzve, kërkojn masë të plotë; Dhe kur duhet të japin në masë apo pesh njerëzve, japin më pakë." [4]. Pra kur këta njerëz dëshirojn që ta lavdrojn një person i cili ka qenë i kritikuar më shumë se sa Sajidi, ata i thonë fjalët e tyre të famshme: "Gabimet e tij janë fundosur në detin e veprave të mira," dhe thënje tjetër: "Nëse uji ngritet pakë, nuk do të sjell malarjen," dhe tjera të ngjajshme. Ngjajshëm, nëse dëshirojnë ta përqeshin dikend, sikurse Sajidin - rrahimullah - i cili numrohet si përtrirës (Muxhadid) i besimit në dyert e : I tërë gjykimi i takon Allahut, ata e lidhin me rrugën e Havarixhëve dhe e shpallin kafir (pabesimtarë), duke i përdorur mëkatet dhe gabimet që ta bëjnë atë (pra që ta shpallin pabesimtarë).

Ne nuk pohojm që Sajidi - rrahimullah - është i lirë prej gabimeve, me siguri ai ka gabime detaljet e të cilave nuk kanë vend në këtë dokument. Ato nuk kanë ndikim në ligjërimin e tij e as menhexhin (drejtimin) e tijë, ngjajshëm sikurse për dijetarët e tjerë që kanë bërë gabime të cilat nuk i kanë degraduar meritat e tyre, si përshembull: Ibn Haxher, en- Nevevi, Ibn el- Xhevzi dhe Ibn Hazm. I fundit ka bërë disa gabime në akide për të cilat nuk i ka ndal fëmijët dhe dijetarët e Umetit që të kenë dobi prej tyre apo ti kundërvihen të vërtetës së plot të tyre dhe ti mohojn virtytet e tyre, në të vërtet ata janë Imam me përjashtim të asaj që kanë gabuar. Ky është rasti me Sajidin - rrahimullah.Gabimet e tija nuk i kanë goditur rrënjët e menhexhit të tij ose bashkimit të tij të ligjeve të vetme të Allahut (të sundohet me atë që Allahu e ka zbritur) dhe thirrjen e tij të njerëzve që ta adhurojn Zotin e tyre.

Rregullat që duhet të vendosen në raste të këtilla duhet të kenë dobi nga fjalët e Allahut - te`ala - kur Ai thotë: "Ata të pyesin ty [O Muhamed (saliallahu alejhi veselem)] në lidhje me pijet alkoholike dhe bixhozin. Thuaj:`Në to ka mekate të mëdha, dhe (disa) dobi për njerëzit, por mëkati i tyre është më i madh se sa dobia` " [5] Në të vërtet, kushdo që e plotëson atë që duhet plotësuar prej fes origjinale dhe korrekte (usul ad-din) më pastaj menhexhi i tij do të testohet, nëse gabimet e tij ia tejkalojn të drejtave dhe nëse e keqja e tyre fiton ndaj dobive të tij, atëherë në të vërtet thënja e tij duhet të ignorohet (mos të ndëgjohet), librat e tij duhet të mbyllen dhe nuk duhet të lexohen. Në lidhje me këtë qështje dhe mbi këtë qështje, e vërteta reale në lidhje me Sajidin - rrahimullah - është ajo se gabimet e tija praktikisht janë të panjohura në krahasim me virtytet e tij dhe të mbrojturit e tij ndaj "La ilahe ila Allah" veqanarisht pasiqë ai pati mundësi që ta arrij besimin origjinal dhe të vërtetën e tij. Nëse ai ka bërë disa gabime të vogëla, ne nuk do ti mohojm ato për atë dhe Allahu past mëshirë në të.

Në përfundim, nuk mbetet asgjë përveq se unë të them se Unë e konsideroj atë Sajidin - rrahimullah - se është i reprezentuar me thënjen e Pejgamberit (salallahu `alejhi veselem): "Më i miri prej dëshmorëve është Hamza (ibn Abdul-Mutalib) dhe personi i cili qëndron pranë udhëheqësit të padrejt, duke e urdhëruar atë që të vepron drejt dhe ti largohet së keqës, por udhëheqësi e mbyt atë." [6] Ne gjithashtu e numrojm atë Sajidin - rrahimullah - se është kfalifikuar për këtë rregull, ku thuhet se ai e ka thënë fjalën e të vërtetës në prani të udhëheqësit, i cili e mbyti për atë... dhe Unë do të them disa prej fjalëve të tij - rrahimullah - para se të egzekutohej, ku njëri prej zyrtarëve ishte i befasuar me lumturin e Sajid Kutubit i cili e tregoj kur ndëgjoj për "Shehidllekun" nga vendimi (gjygjësor) për egzekutim dhe ka qenë i shokuar për arsye se ai nuk ishte i merakosur apo të depresionohet apo të bie, prandaj ai e pyeti atë: "Ti mendon se do të bëhesh shehid, por qka don të thotë shehidlleku për ty?" Ai ju përgjigj - rrahimullah: "Shehidi është ndonjëri i cili e prezenton një testamen (shehade-dëshmi) me shpirtin dhe gjakun e tij ku besimi dhe feja e tij janë më të dashura se sa bota. Për këtë arsye, ai i cili mundohet me shpirtin dhe jetën e tij për riblerjen e fes së Allahut."

Ne lusim Allahun që të ketë mëshir mbi të për shkak të thënjes dhe situatës të cilën gjdonjëri i cili e njeh të vërtetën nuk do të ketë dyshim se ka ardhur nga zemra që është e mbushur me dashuri për Allahun, dashuri për Pejgamberin e Tij (salallahu `alejhi veselem) dhe dashuris për sakrifikim për Fenë e Tij. Ne lusim Allahun të ketë mëshirë në neve dhe të na fal neve dhe atë.

Allahu dhasht paqe dhe bekim mbi Pejgamberin Muhamed, dhe mbi të gjithë familjen dhe shokët e tij.

treguar nga: Hamud bin Ukla ash-Shuajbi
16 Xhumadah 1421 H (16 Gusht 2000 kohës sipas krishtit)

SHENIMET:

[1] Fetvaj origjinale (në Arabisht) gjendet në:
[2] Sheihi ka ndrruar jetë pasi që kjo është trasnmetuar prej tij - rrahimullah.
[3] el-En`am (6):112, el-Furkan (25):31.
[4] el-Mutafifin (83):1-3.
[5] el-Bekarah (2):219.
[6] Transmetuar nga el-Hakim.
përktheu: Nën Hijen e Shpatës
burimi: www.MuslimCreed.com forum